• Άρθρο 2 παρ. 1: Προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η φράση: «με την επιφύλαξη του άρθρου 1Α παρ. 6β σε συνδ. με παρ. 2 του ΚΕΙ», άλλως να αφαιρεθεί η φράση: «και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος». Θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να τίθεται η ανηλικότητα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος κτήσης ιθαγένειας από τέκνα ήδη γεννημένα στην Ελλάδα, αφού σύμφωνα με την παρ. 6β του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, τέκνο που θα γεννηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος θα μπορεί να θεμελιώσει αντίστοιχο δικαίωμα ως την ηλικία των 23 ετών και μάλιστα εντός τριών ετών από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου φοίτησης. Η διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών τέκνων (που έχουν ήδη γεννηθεί ή θα γεννηθούν) δημιουργεί δύο ταχύτητες και δεν θεωρούμε ότι δικαιολογείται.