• Σχόλιο του χρήστη 'stavros' | 9 Ιουλίου 2015, 02:43

    Στο άρθρο 14, παρ. 1, περ. γ, προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής: «…Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στην προκηρυσσόμενη θέση, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένου ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει…».