Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

α)            Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, είτε αυτοί έχουν επιλεγεί βάσει των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., είτε βάσει ειδικών διατάξεων. Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων της διοίκησης με οποιαδήποτε ονομασία  που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης.

β)            Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.

γ)            Ειδικά, στις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες πληρώθηκαν  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4275/2014,  χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αντί των υπηρετούντων προϊσταμένων μπορεί να τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης υπάλληλοι μεταξύ α) όσων ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο συμβούλιο κατά το χρόνο ανάθεσης, και β) όσων υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω θα πρέπει να ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

δ)            Οι ανωτέρω τοποθετήσεις προϊσταμένων κατά την περίπτωση β και γ΄ λήγουν αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. α) Λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών, εκτός των αιρετών εκπροσώπων, των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που συγκροτήθηκαν στα Υπουργεία μετά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.

 β) Συγκροτούνται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

αα) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

γ) Οι εν γένει προθεσμίες για την συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προθεσμιών των άρθρων 103 κ.ε. του Υπαλληλικού Κώδικα υπολογίζονται στον διπλάσιο χρόνο προκειμένου για υποθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. 

3. α) Το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος, με εξαίρεση την εφαρμογή της στοχοθεσίας, εφαρμόζεται αναδρομικά για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών καθώς και για τους προϊσταμένους επιπέδου Τμήματος και Διεύθυνσης για το έτος αξιολόγησης 2014. Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ισχύουν για το έτος αξιολόγησης 2014 οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάχθηκαν κατ΄ εφαρμογή της αριθ,ΔΙΔΑΔ/Φ.32.3/299/οικ.27952/10.10.2007 απόφασης (ΦΕΚ 2119/Β/2007).

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2014θα συνταχθούν το αργότερο εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.

4.Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για τις θέσεις προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης και τμήματος αποκλειστικά οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων αντίστοιχα κατά την πρώτη εφαρμογή λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των τριών τελευταίων ετών προ του έτους επιλογής.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, συγκροτούνται τα Σ.Ε.Π. προκειμένου να προβούν στην επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια προκειμένου να προβούν στην επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων.

6. Σε όσους επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Προϊστάμενοι, κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους απονέμεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως προϊσταμένων ο βαθμός Α΄ σε όσους επιλέγονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο βαθμός Β΄ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, ο βαθμός Γ΄ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος. Για τους υπαλλήλους που επιλέγονται προϊστάμενοι και τους απονέμεται ο αντίστοιχος βαθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ημερομηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση απονεμόμενο βαθμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Με τη λήξη της θητείας τους και την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων κατατάσσονται σε βαθμό και σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Για την προαναφερόμενη κατάταξη εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί προαγωγών. Σε καμία περίπτωση η εκ νέου κατάταξη του υπαλλήλου κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να γίνει σε βαθμό ανώτερο αυτού που του απονεμήθηκε λόγω της επιλογής και τοποθέτησής του σε θέσεις προϊσταμένων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται για όσους υπαλλήλους επιλέγονται προϊστάμενοι και κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους κατέχουν βαθμό κατώτερο του απονεμόμενου ανά επίπεδο θέσης ευθύνης.

7.Θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, είναι αποκλειστικά αυτές που έχουν ασκηθεί εν τοις πράγμασι σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία αναγνωρίζει ή εξομοιώνει θητείες προϊσταμένων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-85 του Υπαλληλικού Κώδικα, καταργείται, εξαιρουμένων των ειδικότερων διατάξεων που αφορούν τη θητεία στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στα Σώματα και Υπηρεσίες  Επιθεώρησης και Ελέγχου.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:10 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  1γ) περ. β) 2η υποπερ. «ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος.»: Πάλι εκδικητικότητα; Γιατί δεν αναγνωρίζονται οι επιλεγέντες προϊστάμενοι; Μέχρι προϊστάμενους Τμήματος θέλετε να βάλετε ανθρώπους σας; Δε φθάνουν οι σύμβουλοι; (τα ίδια βέβαια έκαναν και οι προηγούμενοι).

  2β)ββ): Οι αιρετοί πρέπει να εκλεγούν μέσα σε 30 ημέρες; Είναι εφικτή η οργάνωση της ψηφοφορίας σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα;

  5) Σε συνδυασμό με το παραπάνω: Όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν σε 30 ημέρες; Μήπως υπάρχει αντίφαση;

  Γεώργιος Χατζηδημητρίου
  προϊσ. Δ/νσης Ιατρικής Φυσικής 401 ΓΣΝΑ
  ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:03 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Η παράγραφος 1γ) θα οδηγήσει άλλη μια φορά σε κομματικά ευνοούμενους! Κλαύτερα να αποφευχθούν οι αυθαιρεσίες.
  Άμεσα να ξεκινήσει η αξιολόγηση, όσο το δυνατόν πιο αντικειμένική και αξιοκρατική -αν μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα.
  Στόχος πρέπει να είναι η εξυγίανση του δημόσιου τομέα και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μακριά από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος!

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:16 | ΓΙΩΤΑ Π.

  Θα πρέπει να τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων διαφορετικά θα περάσουν πέντε χρόνια και δεν θα έχει γίνει ακόμα επιλογή όπως παρατηρήθηκε με το Ν. 3839/2010. Επίσης διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει (προκήρυξη θέσεων κλπ) με το ισχύον καθεστώς σήμερα να συνεχιστούν και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

 • 14 Ιουλίου 2015, 16:11 | kώστας

  Να λαμβάνονται υπόψιν οι εκθέσεις αξιολόγησης όλων των ετών και όχι μόνο του έτους 2014 για την επιλογή προϊσταμένων . Μπορεί η αξιολόγηση μόνο του έτους 2014 να καλύψει όλες τις αξιολογήσεις των άλλων ετών?

 • 14 Ιουλίου 2015, 14:49 | Μαρίνα Τσόντου

  Με την έναρξη ισχύος των νέων οργανισμών των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013, πολλοί υπάλληλοι επιλεγμένοι αξιοκρατικά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με βάση τη μοριοδότηση του ν. 3839/2010, βρέθηκαν σε νέες δομές όπου τοποθετήθηκαν σε κατώτερες θέσεις δεδομένου ότι οι αντίστοιχες με τα προσόντα και την υπηρεσιακή πορεία τους θέσεις ευθύνης ανατέθηκαν χωρίς καμιά διαδικασία αξιολόγησης σε υπαλλήλους του «οικείου φορέα» με σαφώς μειωμένα προσόντα και εμπειρία.
  Οι αδικίες αυτές που παραμένουν μετά την πάροδο 8 και πλέον μηνών, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα με το νέο νομοσχέδιο. θεωρώντας ότι οι σήμερα υπηρετούντες σε θέσεις ευθύνης εξ ορισμού προηγούνται των υπολοίπων, τουλάχιστον μέχρι την εφαρμογή των νέων διατάξεων περί αξιολόγησης, στην πράξη διαιωνίζει μια κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια αξιοκρατίας.

 • 14 Ιουλίου 2015, 14:15 | Μαρία Ρωμαίου

  Με την έναρξη ισχύος των νέων οργανισμών των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013, πολλοί υπάλληλοι επιλεγμένοι αξιοκρατικά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με βάση τη μοριοδότηση του ν. 3839/2010, βρέθηκαν σε νέες δομές όπου τοποθετήθηκαν σε κατώτερες θέσεις δεδομένου ότι οι αντίστοιχες με τα προσόντα και την υπηρεσιακή πορεία τους θέσεις ευθύνης ανατέθηκαν χωρίς καμιά διαδικασία αξιολόγησης σε υπαλλήλους του «οικείου φορέα» με σαφώς μειωμένα προσόντα και εμπειρία.
  Οι αδικίες αυτές που παραμένουν μετά την πάροδο 8 και πλέον μηνών, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα με το νέο νομοσχέδιο, για να μη διαιωνίζεται μια κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια αξιοκρατίας.

 • 14 Ιουλίου 2015, 14:56 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

  Αυτό που πραγματικά μοριοδοτείται – θέλω να πιστεύω – είναι η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτά κάποιος από την άσκηση καθηκόντων. Η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης, η ίδια η ευθύνη αλλά και η απόκτηση εμπειρίας δεν αναιρούνται στην περίπτωση που ο ασκών τα καθήκοντα δεν επιλέχθηκε από αρμόδιο Συμβούλιο αλλά τοποθετήθηκε προϊστάμενος ή αναπληρωτής σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Άλλωστε, δεν ήταν επιλογή του υπαλλήλου να μην κριθεί. Επιπλέον, πόσο αξιοκρατικό είναι ένα Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις δοτούς διευθυντές και δύο αιρετούς;Οι προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών τοποθετήθηκαν με απόφαση Περιφερειάρχη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 51 παρ. 1β του ν. 3905/2010 και τις όμοιες του αρ. 87 του ν. 3528/2007.
  Οι προϊστάμενοι που ανέλαβαν καθήκοντα θέσης ευθύνης με τις προαναφερόμενες διατάξεις ανέλαβαν το δύσκολο έργο της μετάβασης από το καθεστώς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη διάδοχη κατάσταση των Περιφερειών παλεύοντας να λειτουργήσουν συντονισμένα και ποτελεσματικά τους νέους φορείς κάτω από ένα τελείως διαφορετικό και χαοτικό νομοθετικό πλαίσιο.
  Με την μοριοδότηση μόνο των σεμιναρίων από το ΕΚΔΑ, αποκλείονται από την μοριοδότηση υπάλληλοι οι οποίοι λόγω υπηρεσιακών αναγκών και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης τους, επιδίωκαν την επιμόρφωση τους από φορείς όπως το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο κ.α., που πραγματοποιούν σεμινάρια κατά τις απογευματινές ώρες μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας, στερώντας από τους εαυτούς και τις οικογένειες τους πολύτιμο χρόνο.

 • 14 Ιουλίου 2015, 13:51 | Μαργαρίτα

  Η προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης να γίνει παράλληλα και όχι εν σειρά (πρώτα οι Γενικοί Διευθυντές, μετά οι Διευθυντές και μετά οι Τμηματάρχες). Αν γίνει εν σειρά οι σήμερα υπηρετούντες Τμηματάρχες θα μείνουν άλλο 2-3 χρόνια και είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.

  Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τους κλάδους.
  Με τον τρόπο που έγινε η σύμπτυξη των κλάδων σήμερα στο Υπουργείο που δουλεύω υπάρχει δυσμενής μεταχείριση των μηχανικών. Έτσι μπορεί να γίνουν Διευθυντές ή Γενικοί Διευθυντές απόφοιτοι πχ γεωλόγοι, βιολόγοι, χημικοί αλλά όχι μηχανικοί!
  Υπήρξε στην προκήρυξη του ΥΠΕΔΣΑΗΔ στο παρελθόν ειδική φωτογραφική διάταξη για το Γενικό Διευθυντή Διοικητικού. Προέβλεπε όλες σχεδόν τις ειδικότητες πλην Μηχανικών και επί πλέον να είχε υπηρετήσει ως Διευθυντής στο Διοικητικό (δηλαδή να είναι σίγουρα παιδί του δικομματισμού)

 • 14 Ιουλίου 2015, 12:35 | Χ.Π.

  Σχετικά με την παράγραφο 7:
  ο χρόνος υπηρεσίας ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προισταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε από το 1ο άρθρο του Ν.3839/2010,
  δεδομένου ότι η προυπηρεσία σε Ειδική Γραμματεία (Διαχειριστική Αρχή) συνεπάγεται μεγαλύτερη εμπειρία (διαχείριση, έλεγχοι) στη διοικητική διαδικασία, σε σχέση με εκείνη ενός τμηματάρχη π.χ. δυο ατόμων

 • 14 Ιουλίου 2015, 11:39 | Δήμητρα

  Το νέο σχέδιο δείχνει τελείως αναποτελεσματικό, αναχρονιστικό και πελατειακό. Οι μεταβατικές του διατάξεις, ακόμη μία φορά, δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε διοίκηση να κάνει απευθείας αναθέσεις για θέσεις ευθύνης. Είναι αυτονόητο, ότι οι προϊστάμενοι που θα
  προκύψουν από τις μεταβατικές διατάξεις και θα θέσουν σε εφαρμογή τις πάγιες διατάξεις του Νόμου, κυρίως την αξιολόγηση και τις συνεντεύξεις, θέτουν εν αμφιβόλω ευθύς εξ’ αρχής την
  αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του Νομοσχεδίου.
  Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να στηρίζεται κύρια σε περιγράμματα θέσης εργασίας και να σέβεται την αρχή της εμπιστοσύνης του διοικούμενου – όχι να εισάγεται τον Ιούλιο 2015 το σύστημα με το οποίο οι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν για το 2015 και το 2014 αναδρομικά!

 • 14 Ιουλίου 2015, 11:23 | Μαρία Λιανού

  Οι θητείες Προϊσταμένων (Τμημάτων, Διευθύνσεων, Γενικών Διευθύνσεων) να είναι τριετείς. Οι πενταετείς θητείες δημιουργούν αγκυλώσεις στις υπηρεσίες και άτομα που έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες και αξίζουν να προαχθούν είναι υποχρεωμένα να περιμένουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • 14 Ιουλίου 2015, 09:52 | Λινα Μαγνήσαλη

  Η μεταβατική ρύθμιση της παρ. 1 γ του συγκεκριμένου άρθρου πρέπει να απαληφθεί. Η ενδεχόμενη ψήφισή της θα διαιωνήσει ένα καθεστώς αυθαιρεσίας εκ μέρους των εκάστοτε Υπουργών, αντικινήτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους και φυσικά την αίσθηση αδικίας που τόσο η παρούσα κυβέρνηση επιθυμεί και διατείνεται σε όλους τους τόνους, να καταργήσει.
  Δυστυχώς τα τελευταία έτη οι μεταβατικές διατάξεις έχουν μετατραπεί σε πάγιες, καθώς οι δεύτερες ουδέποτε τυγχάνουν εφαρμογής.

 • 14 Ιουλίου 2015, 08:26 | 14/7/2015,ΔΗΜΗΤΡΑ

  Με το νόμο 3232/04 απ ότι έχω διαβάσει άλλαξε το σύστημα διοίκησης του Δημοσίου απ αυτό της γραφειοκρατίας σ αυτό της ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ δια στόχων, αλλά νομίζω οτι ελάχιστοι το γνωρίζουν και δεν ξέρω αν εκτός από τους εισηγητές έχει εκπεδευτεί και γνωρίζειέστω και ένας πως λειτουργεί, ωστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις σας και επιπλέον ολλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για το σημερινό δημόσιο όπου χρειαζονται αποφασιστικές τομές ευχαριστώ

 • 14 Ιουλίου 2015, 07:15 | S.P

  7. Θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, είναι αποκλειστικά αυτές που έχουν ασκηθεί εν τοις πράγμασι σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία αναγνωρίζει ή εξομοιώνει θητείες προϊσταμένων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-85 του Υπαλληλικού Κώδικα, καταργείται, εξαιρουμένων των ειδικότερων διατάξεων που αφορούν τη θητεία σε σώματα Γενικών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ «ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ»;
  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ…»
  ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΝΟΕΙ;

  ΝΟΜΟΣ ΡΑΓΓΟΥΣΗ
  Άρθρο τέταρτο
  Τελικές διατάξεις

  •3. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.

  ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΓΓΟΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΘΡΟ;

  ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΘΗΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.
  ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ;
  ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ;

 • 13 Ιουλίου 2015, 23:11 | Θωμάς

  Οι διατάξεις αφήνουν διάπλατα ανοιχτό παράθυρο για απευθείας αναθέσεις και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην αξιοπιστία της αξιολόγησης (που μάλιστα έχει αυξημένη βαρύτητα) και της συνέντευξης του παρόντος:

  Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1γ): «Ειδικά, στις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες πληρώθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4275/2014, χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αντί των υπηρετούντων προϊσταμένων μπορεί να τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης υπάλληλοι μεταξύ:
  α) όσων ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο συμβούλιο κατά το χρόνο ανάθεσης, και
  β) όσων υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
  ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω θα πρέπει να ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.»

  Η χρήση του εδαφίου «…ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος…» δίνει απόλυτη δυνατότητα στον Οικείο Υπουργό, όταν δεν επαρκούν οι κριμένοι από παλαιότερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προϊστάμενοι, να τοποθετήσει με απευθείας ανάθεση καθηκόντων, προϊσταμένους της δικής του επιλογής σε κάθε θέση ευθύνης.

  Δεν υπάρχει ούτε καν η μέριμνα η συγκεκριμένη διάταξη να ισχύσει «ελλείψει υποψηφίων» των υπολοίπων περιπτώσεων α) και β) της ίδιας παραγράφου.

  Η διαζευκτική διατύπωση αφήνει κάθε περιθώριο στον εκάστοτε υπουργό να παρακάμψει τις περιπτώσεις α) και β)

  Στην ουσία οι μεταβατικές διατάξεις του παρόντος νόμου συνεχίζουν ακριβώς το πρόβλημα που δημιούργησε η εφαρμογή του προηγούμενου Νόμου Ν 4275/2015 του Υπουργού του κ. Μητσοτάκη.

  Ως μεταβατικές διατάξεις υιοθετήστε σε βαρύτητα 60% – 40% τα τυπικά κριτήρια και την προϋπηρεσία. Δούλεψε επιτυχώς στον 3839. Μόλις είναι έτοιμα τα υπόλοιπα (αξιολόγηση – συμβούλια για συνέντευξη) προσθέτετε την αξιολόγηση και τη συνέντευξη για να νομιμοποιήσετε απόλυτα το αποτέλεσμα του θα δόσουν οι μεταβατικές διατάξεις.

 • 13 Ιουλίου 2015, 22:53 | ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Υ.Σ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

  Επειδή σε εφαρμογή του άρθρου 5 (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 4275/2014 (για τις επιλογές προϊσταμένων) και με την έναρξη ισχύος των νέων οργανισμών των υπουργείων πολλοί υπάλληλοι, παρότι είχαν επιλεγεί αξιοκρατικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια με βάση τη μοριοδότηση του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/29-3-2010), δεν τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες ενώ με τις υπουργικές αποφάσεις τοποθετήθηκαν στη θέση τους προϊστάμενοι που υπηρετούσαν απλά με ανάθεση.
  Για την αποκατάσταση αυτών των αδικιών προτείνεται η εξής διάταξη:
  “Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των υπουργείων που είχαν τοποθετηθεί κατόπιν επιλογής τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια με βάση τη μοριοδότηση του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/29-3-2010), αλλά με την έναρξη ισχύος των νέων οργανισμών των υπουργείων δεν επανατοποθετήθηκαν στις θέσεις ευθύνης των νέων οργανικών μονάδων, τοποθετούνται υποχρεωτικά και αναδρομικά στις θέσεις ευθύνης του ίδιου επιπέδου που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανισμών.»

 • 13 Ιουλίου 2015, 17:37 | chris

  συμφωνώ με την Μαιρη Κ αλλα και τη σωστη και δίκαια παρατήρηση της κ. Καλλιόπη Τσομπανίδου, ομως δεν συμφωνω με το σχόλιο του Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης καθως φαίνεται να αγνοεί την σχέση που συνδέει τους επιστήμονες του ΣτΠ,τους αποσπασμένους συναδέλφους στοΣΕΕΔΔ ή τους αυτους του ΑΣΕΠ.

 • 13 Ιουλίου 2015, 15:31 | violet

  Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί δικαίως η περίπτωση των βαθμών. Δηλαδή ένας υπάλληλος με βαθμό Δ΄και 15 χρόνια υπηρεσία δεν είναι ικανός να διαχειριστεί ζητήματα υπηρεσιακού συμβουλίου?Πέραν του γεγονότος πως αν λειτουργούσε η βαθμολογική εξέλιξη κάποιος με συμπληρωμένη 15ετή υπηρεσία θα είχε βαθμό Γ΄σήμερα. Οπότε πρέπει να γίνει σαφή μνεία στο όριο από τον Δ΄βαθμό στο Γ΄ ή να συμπεριληφθεί και ο Δ΄βαθμός, διότι υπάρχουν πανάξιοι υπάλληλοι και με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (και πιθανώς υπήρξαν στο παρελθόν ή είναι στο παρόν μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων).

 • 13 Ιουλίου 2015, 14:07 | Μαρίνα

  Η προαγωγή των υπαλλήλων που από το 2011 έχουν «κολλήσει» στο βαθμό εισαγωγής τους θα προχωρήσει;

 • 13 Ιουλίου 2015, 06:49 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Κάτι χρόνια τώρα πορευόμαστε με μεταβατικές διατάξεις και α.α. προϊσταμένους. Για να μη μιλήσουμε ότι σε ΟΤΑ Α και Β είναι ζήτημα αν έχουν γίνει ποτέ κρίσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν ακάθεκτοι, αφού πουθενά δεν μπαίνουν αυστηρά και υποχρεωτικά (με κυρώσεις των παρανομούντων) χρονικά περιθώρια για να γίνονται οι διαδικασίες κρίσεων τακτικά και στην ώρα τους.

 • 12 Ιουλίου 2015, 23:24 | Π.Δ

  Πέρα από την αξιολόγηση του έτους 2014 , για την επιλογή Προϊσταμένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές και τεκμηριωμένες επιδόσεις του αξιολογούμενου και μάλιστα καθ όλη την διάρκεια της θητείας του.

 • 12 Ιουλίου 2015, 15:11 | p.a.

  Σε κάθε περίπτωση να αρθεί ο βαθμός του υπαλλήλου για εκλογή του ως προϊστάμενος ή μέλος συμβουλίου γιατί με τον τρόπο κατάταξης και το πάγωμα προαγωγών από το 2011 πολλοί άξιοι υπάλληλοι με κατάλληλες σπουδές και προσόντα που θα πρεπε να βρίσκονται στο βαθμό Γ βρίσκονται εγκλοβισμένοι στο βαθμό Ε

 • 12 Ιουλίου 2015, 10:35 | Μάκης Παράσχος

  Η μεταβατική αυτή διάταξη έρχεται να θωρακίσει το αποκλειστικό δικαίωμα των σημερινών προϊσταμένων να βρίσκονται συνεχώς και μόνιμα σε διευθυντικές θέσεις . Για την σημερινή τραγική κατάσταση της Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί να μην έχουν ευθύνες και οι επί δεκαετία και πάνω μόνιμα διοικούντες και καλό θα είναι να υπάρξει ριζική αλλαγή μέσα από σχετικό άνοιγμα των κρινόμενων .

  Το ότι για τις 12 θέσεις Γενικών Δ/ντών με αρμοδιότητα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με τον Νόμο Μητσοτάκη είχαν δυνατότητα επιλογής το Δεκέμβριο 2014 μόνο 9 στελέχη Πληροφορικής της δημόσιας Διοίκησης που ίσως με τη συγκεκριμένη διάταξη μειωθούν ακόμη περισσότερο , αυτό τα λέει όλα.

  Για να υπάρξει αξιοκρατική επιλογή πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στελεχών ,άλλωστε η θητεία σε τμήματα του ενός και δύο ατόμων ή και αντίστοιχα Δ/νσεων δεν μπορεί να θεωρείται ως βασικό κριτήριο της «πράγμασι». Ακόμη δεν μπορεί να εξαιρείται ο διοικών από τη θέση Γενικού Δ/ντή ή και Δ/ντος Συμβούλου ένα ΝΠΙΔ του Δημοσίου με αρκετά μεγάλο αριθμό απασχολημένων και διαχείρισης προϋπολογισμού μερικών εκατομμυρίων.
  Η διεύρυνση των κρινόμενων θα δημιουργήσει περισσότερες πιθανότητες να ορισθούν οι αξιότεροι για τις θέσεις Διοίκησης με κριτήρια αξιοκρατικά και λιγότερο αντικειμενικά .
  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με την επαναφορά της μεταβατικής διάταξης του Ν.3260/2004 άρθρο 11 παρ 2 ή κάτι ανάλογο :

  «Κατά τη πρώτη εφαρμογή του παρόντος : α. Για την επιλογή γενικών διευθυντών κρίνονται οι υπάλληλοι που κατατάσσονται , σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου στο βαθμό Α της κατηγορίας ΠΕ και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας 20 έτη . β. Δ/ντές … 17 έτη κλπ »

  Η διάταξη αυτή θα δώσει στην δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής στη κρίση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

  Τέλος θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο του κ. Νταή : » Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε τέτοιες διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστούν τα προνόμια μιας ανεπαρκούς διοικητικής ηγεσίας και να περιοριστεί η ανάπτυξη ανταγωνισμού με τη συμμετοχή αξιόλογων στελεχών στις διαδικασίες κρίσεων.» και καλό θα είναι να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής μεταβατικής διάταξης

  Μάκης Παράσχος

 • 11 Ιουλίου 2015, 21:07 | Καλλιόπη Τσομπανίδου

  Θα ήθελα να επισημάνω ότι, όλοι εμείς, οι οποίοι ασκούμε επί μακρόν, (π.χ. στην περίπτωσή μου για 4 χρόνια), καθήκοντα Διευθυντών κλπ. χωρίς να έχουμε κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά με ανάθεση από Δ.Σ., όχι για άλλο λόγο, αλλά κυρίως λόγω αναστολής της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, θεωρώ ότι είναι παντελώς άδικο να μην μοριοδοτηθούμε κανονικά για το διάστημα αυτό, αλλά με τη μισή μοριοδότηση (όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο), καθώς κατά την άσκηση αυτή των καθηκόντων μας έχουμε επωμισθεί όλη την ευθύνη και το βάρος που αυτή συνεπάγεται και μάλιστα παράλληλα με τα κανονικά μας καθήκοντα. Η ιδιαιτερότητα δε που χαρακτηρίζει κατά την τελευταία πενταετία τη δημόσια διοίκηση, με την δραματική έλλειψη προσωπικού, με την πολυνομία, αλλά και την φορτισμένη αρνητικά αντιμετώπιση από τους πολίτες, λόγω των δυσμενών συνθηκών που υφίστανται, κυρίως στο χώρο της ασφάλισης που υπηρετώ, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη, γιατί εμείς, οι «κατ΄ανάθεση» Διευθυντές, είμαστε που σηκώσαμε όλο αυτό το δυσβάσταχτο βάρος της κρίσιμης αυτής περιόδου. Θεωρώ, λοιπόν, ότι, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να υποτιμηθεί η προσφορά μας αυτή, αλλά αντιθέτως να αναγνωριστεί ισότιμα με αυτήν των κριθέντων από υπηρεσιακά συμβούλια.

 • 10 Ιουλίου 2015, 12:50 | Μαίρη Κ.

  στα αναφερόμενα στο σημείο β4 , να λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πενταετία και όχι η αξιολόγηση του έτους 2014 ή της τελευταίας τριετίας ανάλογα, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα έγιναν δυσμενείς μετακινήσεις προσωπικού , χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, με πρόσχημα τις υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες όμως δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ.
  Το γεγονός αυτό έφερε σε μειονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων τους συναδέλφους αυτούς.

 • 9 Ιουλίου 2015, 20:59 | Αποστολος Γεωργίου

  «7.Θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, είναι αποκλειστικά αυτές που έχουν ασκηθεί εν τοις πράγμασι σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία αναγνωρίζει ή εξομοιώνει θητείες προϊσταμένων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-85 του Υπαλληλικού Κώδικα, καταργείται, εξαιρουμένων των ειδικότερων διατάξεων που αφορούν τη θητεία στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου.»

  Παρατήρηση: Με τη συγκεκριμένη διάταξη δεν λαμβάνεται υπόψη η θητεία δημοσίων υπαλλήλων ως Διοικητών και Υποδιοικητών σε ΝΠΔΔ-Δημοσίους Οργανισμούς, Δημάρχων, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων (πχ Νοσοκομεία) στους οποίους είχε χορηγηθεί Βαθμός Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου. Με το Νόμο 4024 η θητεία στις ανωτέρω θέσεις λογιζόταν ως θητεία σε θέση Διευθυντή.

 • 9 Ιουλίου 2015, 14:07 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια πρέπει να είναι 5μελή και να απαρτίζονται από 1 εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, 1 του ΣΕΕΔ, 1 του ΣτΠ και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων αν θέλουμε να σπάσουμε το βυζαντινο-οθωμανικό απόστημα της διοίκησης.

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:48 | Παναγιώτης Νταής

  Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η διάταξη της τελευταίας παραγράφου, για το ποιοι αποκλείονται από τη συμμετοχή στις διαδικασίες κρίσης του παρόντος νόμου. Είναι πολύ γενική και υπάρχει ο κίνδυνος αυθαίρετων ερμηνειών. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε τέτοιες διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστούν τα προνόμια μιας ανεπαρκούς διοικητικής ηγεσίας και να περιοριστεί η ανάπτυξη ανταγωνισμού με τη συμμετοχή αξιόλογων στελεχών στις διαδικασίες κρίσεων.

  Παναγιώτης Νταής
  Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 • 9 Ιουλίου 2015, 12:32 | Φωτεινή Σαββοπούλου

  Η μη αναγνώριση θητείας προϊσταμένου Διεύθυνσης σε εποπτευόμενο φορέα Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΙΔ),όταν υφίσταται τέτοια προβλεπόμενη οργανική θέση σε κανονισμό προσωπικού και όταν μάλιστα υπάρχει επιλογή από το αρμόδιο όργανο του φορέα, είναι άδικη και απολύτως αδικαιολόγητη, εξαιρεί δε, αυτοδικαίως, μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου που κατέχουν θέσεις τέτοιες και κατέχουν όλα τα προβλεπόμενα προσόντα. Πλέον τα ΝΠΙΔ που είναι εποπτευόμενοι φορείς και υπάγονται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης λειτουργούν με τις ίδιες διαδικασίες (διαδικασίες διοίκησης προσωπικού, παρακολούθησης και τήρησης προϋπολογισμού κλπ.) και δεν εξαιρούνται σε καμία διαιδκασία από το λεγόμενο «στενό δημόσιο τομέα». Θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ΝΠΙΔ που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ας αξιολόγήσει το αρμόδιο όργανο επιλογής την καταλληλότητα των ανθρώπων αυτών.

 • 9 Ιουλίου 2015, 09:05 | Στυλιανός Τζιβελέκης

  Οσοι επιλεγούν, θα «ξεπαγώσουν» από το Βαθμό τους. Με τους υπόλοιπους είναι το ζήτημα τι γίνεται, που αφενός χάσαμε ένα έτος κατά τη φάση της βαθμολογικής μας κατάταξης (να θυμίσω το 0-3 για τους υπηρετούντες ενώ το 0 έως 2 για τους νεοπροσλαμβανόμενους), που΄έχουμε κολλήσει στον ίδιο Βαθμό χωρίς καμία εξέλιξη από το 2011.

 • 9 Ιουλίου 2015, 07:40 | Η.Α. Διευθυντής ΟΤΑ Α’β

  Σήμερα, για τους ΟΤΑ Α΄β, ισχύει :
  «Με το άρθρο 51 παρ. 1δ του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 6 του ν. 3979/2011, οι πάγιες διατάξεις του άρθρου πρώτου (άρθρα 85 και 86 Υ.Κ.) του ν. 3839/2010 για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων εφαρμόζονται και στους ΟΤΑ α’ βαθμού. Πλέον με τον ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98 Α΄) και ειδικότερα με το άρθρο 3 αυτού, οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 επεκτείνονται και στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, καθιστώντας εφεξής και έως την εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του εν λόγω νόμου, δυνατή την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και στους φορείς αυτούς».

  Ερώτημα : Το άρθρο 12 του υπό ψήφιση νόμου (επιλογές) θα ισχύει «αυτούσιο» και στους ΟΤΑ Α’ βαθμού ή μόνο η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής; (θυμίζω ότι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α’ βαθμού υπάγονται σε διαφορετικό κώδικα, τον Ν.3584/07).

  Πρέπει να προβλεφθεί ειδική μεταβατική διάταξη περί ολοκλήρωσης των επιλογών σε ΟΤΑ Α΄β που έχουν ΗΔΗ προκηρυχθεί, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.3839/10.

 • 9 Ιουλίου 2015, 02:43 | stavros

  Στο άρθρο 14, παρ. 1, περ. γ, προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής:

  «…Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στην προκηρυσσόμενη θέση, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένου ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει…».

 • 8 Ιουλίου 2015, 20:32 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Στην παράγραφο γ του άρθρου 14 να αφαιρεθεί η λέξη ( μπορεί) που αναγράφεται (αντί των υπηρετούντων προϊσταμένων μπορεί να τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης),έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα της κάλυψης της θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδος έως την οριστική τοποθέτηση τους ( 5ετία) απο προισταμένους που είχαν μοριοδοτηθεί πριν απο την τοποθέτηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014, χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αλλά να ληθφούν υπόψιν η προυπάρχουσα μοριοδότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, κα όχι η εφαρμογή του άρθρου 87 παρ 3 ( περί αναπλήρωσης προισταμένων οργανικών μονάδων η οποία χρησιμοποιήθηκε ύστερα απο την παύση όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων στις 27 -10 -2014 , παίρνοντας υποψιν μόνο την εισήγηση της( αμέσως υπερκείμενης αρχής άρθρου 87 παρ 3),και όχι την μοριοδότηση του Υπηρεσιακου Συμβουλίου που είναι πιό αξιοκρατική . Αυτό προς αποκατάσταση της αδικίας που έγινε.
  Ευχαριστώ.