• Σχόλιο του χρήστη 'Η.Α. Διευθυντής ΟΤΑ Α'β' | 9 Ιουλίου 2015, 07:40

    Σήμερα, για τους ΟΤΑ Α΄β, ισχύει : «Με το άρθρο 51 παρ. 1δ του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 6 του ν. 3979/2011, οι πάγιες διατάξεις του άρθρου πρώτου (άρθρα 85 και 86 Υ.Κ.) του ν. 3839/2010 για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων εφαρμόζονται και στους ΟΤΑ α’ βαθμού. Πλέον με τον ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98 Α΄) και ειδικότερα με το άρθρο 3 αυτού, οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 επεκτείνονται και στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, καθιστώντας εφεξής και έως την εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του εν λόγω νόμου, δυνατή την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και στους φορείς αυτούς». Ερώτημα : Το άρθρο 12 του υπό ψήφιση νόμου (επιλογές) θα ισχύει «αυτούσιο» και στους ΟΤΑ Α’ βαθμού ή μόνο η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής; (θυμίζω ότι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α’ βαθμού υπάγονται σε διαφορετικό κώδικα, τον Ν.3584/07). Πρέπει να προβλεφθεί ειδική μεταβατική διάταξη περί ολοκλήρωσης των επιλογών σε ΟΤΑ Α΄β που έχουν ΗΔΗ προκηρυχθεί, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.3839/10.