• Σχόλιο του χρήστη 'Φωτεινή Σαββοπούλου' | 9 Ιουλίου 2015, 12:32

    Η μη αναγνώριση θητείας προϊσταμένου Διεύθυνσης σε εποπτευόμενο φορέα Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΙΔ),όταν υφίσταται τέτοια προβλεπόμενη οργανική θέση σε κανονισμό προσωπικού και όταν μάλιστα υπάρχει επιλογή από το αρμόδιο όργανο του φορέα, είναι άδικη και απολύτως αδικαιολόγητη, εξαιρεί δε, αυτοδικαίως, μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου που κατέχουν θέσεις τέτοιες και κατέχουν όλα τα προβλεπόμενα προσόντα. Πλέον τα ΝΠΙΔ που είναι εποπτευόμενοι φορείς και υπάγονται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης λειτουργούν με τις ίδιες διαδικασίες (διαδικασίες διοίκησης προσωπικού, παρακολούθησης και τήρησης προϋπολογισμού κλπ.) και δεν εξαιρούνται σε καμία διαιδκασία από το λεγόμενο "στενό δημόσιο τομέα". Θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ΝΠΙΔ που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ας αξιολόγήσει το αρμόδιο όργανο επιλογής την καταλληλότητα των ανθρώπων αυτών.