• Σχόλιο του χρήστη 'Αποστολος Γεωργίου' | 9 Ιουλίου 2015, 20:59

    "7.Θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, είναι αποκλειστικά αυτές που έχουν ασκηθεί εν τοις πράγμασι σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία αναγνωρίζει ή εξομοιώνει θητείες προϊσταμένων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-85 του Υπαλληλικού Κώδικα, καταργείται, εξαιρουμένων των ειδικότερων διατάξεων που αφορούν τη θητεία στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου." Παρατήρηση: Με τη συγκεκριμένη διάταξη δεν λαμβάνεται υπόψη η θητεία δημοσίων υπαλλήλων ως Διοικητών και Υποδιοικητών σε ΝΠΔΔ-Δημοσίους Οργανισμούς, Δημάρχων, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων (πχ Νοσοκομεία) στους οποίους είχε χορηγηθεί Βαθμός Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου. Με το Νόμο 4024 η θητεία στις ανωτέρω θέσεις λογιζόταν ως θητεία σε θέση Διευθυντή.