• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Υ.Σ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ' | 13 Ιουλίου 2015, 22:53

    Επειδή σε εφαρμογή του άρθρου 5 (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 4275/2014 (για τις επιλογές προϊσταμένων) και με την έναρξη ισχύος των νέων οργανισμών των υπουργείων πολλοί υπάλληλοι, παρότι είχαν επιλεγεί αξιοκρατικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια με βάση τη μοριοδότηση του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/29-3-2010), δεν τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες ενώ με τις υπουργικές αποφάσεις τοποθετήθηκαν στη θέση τους προϊστάμενοι που υπηρετούσαν απλά με ανάθεση. Για την αποκατάσταση αυτών των αδικιών προτείνεται η εξής διάταξη: “Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των υπουργείων που είχαν τοποθετηθεί κατόπιν επιλογής τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια με βάση τη μοριοδότηση του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/29-3-2010), αλλά με την έναρξη ισχύος των νέων οργανισμών των υπουργείων δεν επανατοποθετήθηκαν στις θέσεις ευθύνης των νέων οργανικών μονάδων, τοποθετούνται υποχρεωτικά και αναδρομικά στις θέσεις ευθύνης του ίδιου επιπέδου που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανισμών.»