• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς' | 13 Ιουλίου 2015, 23:11

    Οι διατάξεις αφήνουν διάπλατα ανοιχτό παράθυρο για απευθείας αναθέσεις και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην αξιοπιστία της αξιολόγησης (που μάλιστα έχει αυξημένη βαρύτητα) και της συνέντευξης του παρόντος: Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1γ): "Ειδικά, στις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες πληρώθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4275/2014, χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αντί των υπηρετούντων προϊσταμένων μπορεί να τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης υπάλληλοι μεταξύ: α) όσων ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο συμβούλιο κατά το χρόνο ανάθεσης, και β) όσων υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω θα πρέπει να ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση." Η χρήση του εδαφίου «...ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος...» δίνει απόλυτη δυνατότητα στον Οικείο Υπουργό, όταν δεν επαρκούν οι κριμένοι από παλαιότερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προϊστάμενοι, να τοποθετήσει με απευθείας ανάθεση καθηκόντων, προϊσταμένους της δικής του επιλογής σε κάθε θέση ευθύνης. Δεν υπάρχει ούτε καν η μέριμνα η συγκεκριμένη διάταξη να ισχύσει «ελλείψει υποψηφίων» των υπολοίπων περιπτώσεων α) και β) της ίδιας παραγράφου. Η διαζευκτική διατύπωση αφήνει κάθε περιθώριο στον εκάστοτε υπουργό να παρακάμψει τις περιπτώσεις α) και β) Στην ουσία οι μεταβατικές διατάξεις του παρόντος νόμου συνεχίζουν ακριβώς το πρόβλημα που δημιούργησε η εφαρμογή του προηγούμενου Νόμου Ν 4275/2015 του Υπουργού του κ. Μητσοτάκη. Ως μεταβατικές διατάξεις υιοθετήστε σε βαρύτητα 60% - 40% τα τυπικά κριτήρια και την προϋπηρεσία. Δούλεψε επιτυχώς στον 3839. Μόλις είναι έτοιμα τα υπόλοιπα (αξιολόγηση - συμβούλια για συνέντευξη) προσθέτετε την αξιολόγηση και τη συνέντευξη για να νομιμοποιήσετε απόλυτα το αποτέλεσμα του θα δόσουν οι μεταβατικές διατάξεις.