• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ' | 14 Ιουλίου 2015, 14:56

    Αυτό που πραγματικά μοριοδοτείται – θέλω να πιστεύω - είναι η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτά κάποιος από την άσκηση καθηκόντων. Η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης, η ίδια η ευθύνη αλλά και η απόκτηση εμπειρίας δεν αναιρούνται στην περίπτωση που ο ασκών τα καθήκοντα δεν επιλέχθηκε από αρμόδιο Συμβούλιο αλλά τοποθετήθηκε προϊστάμενος ή αναπληρωτής σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Άλλωστε, δεν ήταν επιλογή του υπαλλήλου να μην κριθεί. Επιπλέον, πόσο αξιοκρατικό είναι ένα Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις δοτούς διευθυντές και δύο αιρετούς;Οι προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών τοποθετήθηκαν με απόφαση Περιφερειάρχη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 51 παρ. 1β του ν. 3905/2010 και τις όμοιες του αρ. 87 του ν. 3528/2007. Οι προϊστάμενοι που ανέλαβαν καθήκοντα θέσης ευθύνης με τις προαναφερόμενες διατάξεις ανέλαβαν το δύσκολο έργο της μετάβασης από το καθεστώς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη διάδοχη κατάσταση των Περιφερειών παλεύοντας να λειτουργήσουν συντονισμένα και ποτελεσματικά τους νέους φορείς κάτω από ένα τελείως διαφορετικό και χαοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Με την μοριοδότηση μόνο των σεμιναρίων από το ΕΚΔΑ, αποκλείονται από την μοριοδότηση υπάλληλοι οι οποίοι λόγω υπηρεσιακών αναγκών και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης τους, επιδίωκαν την επιμόρφωση τους από φορείς όπως το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο κ.α., που πραγματοποιούν σεμινάρια κατά τις απογευματινές ώρες μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας, στερώντας από τους εαυτούς και τις οικογένειες τους πολύτιμο χρόνο.