• Καταρχήν σημειώνουμε ότι η Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές θεωρεί ότι οι υπάλληλοι της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ αυτών και οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, πρέπει να αξιολογούνται με στόχο την προώθηση της ατομικής βελτίωσης του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά και τη μέσω αυτής βελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου κάθε Φορέα. Βασική προϋπόθεση για του στόχου αυτού είναι η διασφάλιση ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο επί τη βάσει σαφούς και ορθολογικής στοχοθεσίας. Η στοχοθεσία προϋποθέτει την ύπαρξη καθηκοντολογίου, ώστε η απόδοση των υπαλλήλων να κρίνεται με ορθολογικά κριτήρια επί τη βάσει σαφώς προσδιορισμένων, ρεαλιστικών και συμφωνημένων στόχων. Επίσης, για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλαδή να αξιολογούνται και οι αξιολογητές από τους αξιολογούμενους. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλουμε αναλυτικά σε επόμενα άρθρα προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης που παρουσιάζει το παρόν σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.