Άρθρο 01: Πεδίο εφαρμογής

 1.Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):

α) του Δημοσίου,

β) των οργανισμών  τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α),

δ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,

ε) το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),

ζ) οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται:

α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β` του ν. 3205/2003 (Α` 297).

3. Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού, όπως αυτά των δικαστικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν μισθολογικά ή βαθμολογικά κλάδων διατηρούνται σε ισχύ. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού μπορεί να υπάγεται το εν λόγω προσωπικό στις διατάξεις του παρόντος. Στις διατάξεις αυτές μπορεί να υπαχθεί, με τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, και το προσωπικό της.

4. Η  αξιολόγηση και η  συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στην λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης της δημόσιας υπηρεσίας.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:27 | Vasshia

  Προσθήκη:

  2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται:

  Το ειδικό διδακτικό και τεχνικό προσωπικό των ΑΕΙ, ήτοι το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Τεχνικό Προσωπικό των ΤΕΙ, ήτοι το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ).

 • Καταρχήν σημειώνουμε ότι η Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές θεωρεί ότι οι υπάλληλοι της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ αυτών και οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, πρέπει να αξιολογούνται με στόχο την προώθηση της ατομικής βελτίωσης του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά και τη μέσω αυτής βελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου κάθε Φορέα. Βασική προϋπόθεση για του στόχου αυτού είναι η διασφάλιση ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο επί τη βάσει σαφούς και ορθολογικής στοχοθεσίας. Η στοχοθεσία προϋποθέτει την ύπαρξη καθηκοντολογίου, ώστε η απόδοση των υπαλλήλων να κρίνεται με ορθολογικά κριτήρια επί τη βάσει σαφώς προσδιορισμένων, ρεαλιστικών και συμφωνημένων στόχων. Επίσης, για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλαδή να αξιολογούνται και οι αξιολογητές από τους αξιολογούμενους.
  Στο πλαίσιο αυτό υποβάλουμε αναλυτικά σε επόμενα άρθρα προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης που παρουσιάζει το παρόν σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

 • 15 Ιουλίου 2015, 08:12 | Άντζυ

  Τι γίνεται με τους υπαλλήλους ΟΓΑ?Που εφαρμόζει ειδικό κανονισμό και είναι ακόμα σε ισχυ οι διατάξεις του?

 • 15 Ιουλίου 2015, 07:18 | θεωνη

  Συμφωνώ με τον ευάγγελο και την αρεζίνα ,πως είναι δυνατόν σε ένα νοσοκομείο , με τις συνθήκες που επικρατούν και την υποστελέχωση που υπάρχει να εφαρμοστεί η στοχοθεσία και πολλά άλλα . Αλήθεια πως είναι δυνατόν να μετρηθεί και να αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια ένας νοσηλευτής που δουλεύει πρωι απόγευμα και νύχτα όλο το έτος με κάποιο υπάλληλο ο οποίος εργάζεται πάντα πρωί ,από δευτέρα μέχρι και παρασκευή
  Μήπως θα έπρεπε να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά κάποιους κλάδους εργαζομένων

 • 14 Ιουλίου 2015, 13:14 | ΠΚ

  Θα έπρεπε να περιληφθούν στην αξιολόγηση και όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΔΕΚΟ όπου έχει την πλειοψηφία το δημόσιο και ειδικά οι αποσπασμένοι υπάλληλοι από τις ΔΕΚΟ στις υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία κλπ. Προσοχή υπάρχουν πάρα πολλοί σε δημόσιους φορείς και ΔΕΝ αξιολογούνται.

 • 14 Ιουλίου 2015, 11:26 | ΕΥΗ

  Ο κ. Υπουργός ως πρών Πρύτανης Πανεπιστημίου θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε φορείς του Δημοσίου όπως τα Πανεπιστήμια δεν τηρήθηκε μέχρι τώρα ούτε ο Δ.Υ. Κώδικας του 2007 ούτε κανένας από τους μεταγενέστερος νόμος που αφορούν την επιλογή των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης (δηλ. προϊσταμένων κλπ.).Αντίθετα ως προϊστάμενοι, διευθυντές, κλπ. επιλέγονταν όχι απο τα Υ.Σ. όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία,αλλά από τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων υπάλληλοι ως αναπληρωτές ή με ανάθεση καθηκόντων οι οποίοι δεν πληρούσαν και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας. Δηλ. επιλέγονταν και τοποθετούνταν από τις διοικήσεις ως προϊστάμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα επιλέγονταν (αν συνεδρίαζαν) από τα ΥΣ γιατί δεν πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα υπάλληλοι που πληρούασαν τις προϋποθέσεις και είχαν τα προσόντα να μη γίνονται προϊστάμενοι και υπάλληλοι που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αλλά ήταν «αρεστοί» στην κάθε διοίκηση να γίνονται προϊστάμενοι με τη διαδικασία της ανάθεσης ή αναπλήρωσης καθηκόντων που διαρκούσε και πολλά έτη κατά παράβαση της νομοθεσίας. Το αποτέλεσμα των παραπάνω παράνομων ενεργειών είναι ότι οι υπάλληλοι που έχουν γίνει προϊστάμενοι κλπ. χωρίς αποφάσεις ΥΣ, μοριοδοτούνται και με τον προτεινόμενο νέο νόμο για την προϋπηρεσία τους σε θέσεις ευθύνης, και υπερτερούν έναντι των άλλων οι οποίοι θα έπρεπε να είναι προϊστάμενοι, διευθυντές κλπ. αλλά δεν έγιναν γιατί δεν συνεδρίασαν ποτέ τα ΥΣ. Αν ο Υπουργός θέλει να είναι δίκαιος και είναι υπέρ της τήρησης της νομοθεσίας πρώτα από τους φορείς του δημοσίου, θα πρέπει να μην μοριδοτείται με το νέο νόμο, η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης όσων υπαλλήλων έχουν τοποθετηθεί σε αυτές χωρίς κρίση και απόφαση του αρμόδιου ΥΣ (Υπηρεσιακού Συμβουλίου).

 • 14 Ιουλίου 2015, 10:31 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΗΣ

  «Η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στην λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης της δημόσιας υπηρεσίας.»:

  Θεωρώ θετικό το να προσγράφεται η δυνατότητα σε οιονδήποτε υπάλληλο να προτείνει στόχους για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της μονάδος εις την οποίαν ανήκει. Εξυπακούεται ότι το νόημα της δυνατότητας αυτής προϋποθέτει οι προτεινόμενοι εξ αυτού στόχοι να γίνονται, εάν κριθούν ωφέλιμοι, αποδεκτοί, έν τινι βαθμώ, από την ιεραρχία. Η πρόταση βεβαίως στόχων εμπεριέχει και το σχέδιο υλοποίησής τους, που θέτει στο προσκήνιο: ανθρώπινους πόρους, διαθέσιμο χρόνο, υλικά μέσα κ.λπ.
  Το ζήτημα δεν είναι να μπορεί κανείς να θέτει στόχους, όσο το να δύναται να τους πραγματώνει, οπότε το εφικτόν/ρεαλιστικόν του πράγματος προηγείται του ιδεατού/θεωρητικού.

 • 14 Ιουλίου 2015, 09:44 | Μαρία Λιανού

  Οι ένστολοι? Οι υπάλληλοι της ΕΥΠ?

 • 14 Ιουλίου 2015, 09:23 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Να υπαχθεί και το προσωπικό της Βουλής!!!!!!!!!!!!!

 • 14 Ιουλίου 2015, 09:28 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  θα πρέπει να αξιολογείται και το προσωπικό των ΝΠΙΔ που επηχορηγούνται από το Δημόσιο, τα οποία αποτέλεσαν παραδοσιακά το μηχανισμό εξυπηρέτησης του κομματικού κράτους.

 • 13 Ιουλίου 2015, 20:48 | Π.Δ

  Αποπολιτικοποίηση της Δημόσια διοίκησης και η επιλογή των, με πραγματικά στοιχεία, ικανών είναι δύο από τα δραστικότερα μέτρα που θα φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

 • 13 Ιουλίου 2015, 16:32 | Χρυσούλα

  Στο άρθρο 86 του Ν.3528/07 Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 12 του παρόντος σχεδίου νόμου,και στην παρ.2 εδάφιο γ. « Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου…….» θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ οι οποίοι υπάγονται βάσει του άρθρου 1 στον παρόντα νόμο και θα αξιολογηθούν με τα κριτήρια που θέτει. Διαφορετικά ένα μεγάλο μέρος υπαλλήλων με σημαντικά προσόντα και εμπειρία εξαιρείται από τη διαδικασία επιλογής των θέσεων γενικών διευθύνσεων που θα προκηρύσσονται.

 • 10 Ιουλίου 2015, 12:43 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Συμφωνώ στην πρόταση να προστεθούν και οι υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται από Εθνικά και Ευρωπαίκά Προγράμματα.

 • 10 Ιουλίου 2015, 12:37 | Ζωή Μ.

  Θα πρέπει να εφαρμοστεί και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ όπου κύριος μέτοχος είναι το Δημόσιο ή/και φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ)

 • 9 Ιουλίου 2015, 21:30 | Αποστολος Γεωργίου

  ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ.

  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΝΠΙΔ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ Δ.Ε ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Η ΔΣ; ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΡΣΧΟΥΝ;

 • 9 Ιουλίου 2015, 11:07 | Ιωάννης Φ

  Καλημέρα σας. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί αξιολόγησης θα πρέπει να καταλαμβάνει και τις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου οι οποίες επιχορηγούνται εξολοκλήρου από το κράτος , δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και παράγουν δημόσιο έργο. Υπάρχουν κοινωφελείς εταιρείες της παραπάνω κατηγορίας, όπως ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (νυν Κτιριακές Υποδομές μετά από συγχώνευση με την ΔΕΠΑΝΟΜ) όπου ισχύουν αυθαίρετοι κανονισμοί προσωπικού.

 • 9 Ιουλίου 2015, 08:30 | ΚΑΣΤΗ ΑΡΕΖΙΝΑ

  Η αξιολόγηση ως μέτρο βελτίωσης του εκάστοτε υπαλλήλου πρέπει να αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της Δημόσιας Διοίκησης. Θεωρώντας a priori ότι θα γίνεται ορθά και με αντικειμενικότητα, θα ήθελα να προβληματιστούν οι ιθύνοντες νόες για τα κάτωθι:
  1) Θα υπάρξει και ανατροφοδότηση;(κίνητρα για την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα;)Διότιακόμα και οι εκπαιδευτικές άδειες δίνονται, όπου δίνονται με τεράστιες δυσκολίες.
  Επίσης, όσον αφορά το χώρο της Υγείας στον οποίο ανήκω, οι μόνιμα καθυστερημένες υπερωριακές αμοιβές του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.
  2)Στον ευαίσθητο χώρο των νοσοκομείων-χώρων εντάσεως εργασίας-που είναι υποστελεχωμένα, που δε διαθέτουν τα απαραίτητα για να περιθάλψουν άνευ κινδύνων τους ασθενείς τους, θα ισχύσουν τα ίδια κριτήρια που θα διέπουν τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα;
  3)Εφόσον θέλετε να εξυγιανθεί ο Δημόσιος Τομέας, θα λάβετε υπόψιν την Επαγγελματική Εξουθένωση (burn out) κάποιων ειδικοτήτων;

  Ολοκληρώνοντας λοιπόν, προτείνω έναρξη πιλοτική σε αξιολογήσεις φορέων, εξαιρουμένων των νοσοκομείων και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων βαθμίδων εκπαίδευσης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και έως να αρθούν οι υπάρχουσες συνθήκες.

 • 8 Ιουλίου 2015, 21:12 | Ευάγγελος Κατσ

  Απλά κύριοι του υπουργείου αναρωτιόμουν πως θα μπορούσε να αξιολογηθεί ένας υγειονομικός υπάλληλος (εργαζόμενος νοσοκομείου – νπδδ, πχ νοσηλευτής ή ακτινολόγος) τη στιγμή που το έργο που παρέχει δεν είναι μετρήσιμο. Και δίνω παράδειγμα: ο μοναδικός νοσηλευτής της βραδυνής βάρδιας ενός νοσοκομείου (ελέω τραγικών ελλείψεων) ίσως να μην καταφέρει να ανταποκριθεί εγκαίρως στο κάλεσμα ενος ασθενούς που χρειάζεται κάτι μη επείγον, καθώς θα είναι υποχρεωτικά απασχολημένος σε μία επείγουσα διαδικασία, όπως πχ διασωλήνωση. Ενώ λοιπόν αυτός θα έχει δουλέψει και με το παραπάνω σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, το αποτέλεσμα από την πλευρά του χρήστη υπηρεσιών υγείας θα είναι η κακή κριτική στις παρεχόμενες απο τον νοσηλευτή υπηρεσίες, μην γνωρίζοντας όμως την πραγματική αιτία. Το παραπάνω θα επιφέρει αρνητική βαθμολογία στον τομέα που αφορά την εξυπηρέτηση του κοινού και μάλιστα αναίτια και απόλυτα άδικα. Μήπως λοιπόν θα πρέπει αφού πρώτα λυθούν τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού στο ΕΣΥ να περάσουμε μετά στην αξιολόγηση? Η προτασή λοιπόν είναι οχι αξιολόγηση στο ΕΣΥ, αν δε λυθούν πρώτα τα προβλήματα ελλείψεων προσωπικού. Τα νοσοκομεία δεν είναι διοικητικές μονάδες υπουργείων για να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όπως τουλάχιστον εσείς τα θέτετε. Εξαίρεση από την παραπλανητική αυτή διαδικασία και βελτίωση συνθηκών για τον εργαζόμενο στα ελληνικά νοσοκομεία, μέσα στα οποία κατά γενική ομολογία στενάζει.