• Σχόλιο του χρήστη 'Αποστολος Γεωργίου' | 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:06

    "1. Οι θέσεις των Προέδρων, Διοικητών/τριών, Διευθυνόντων/νουσών Συμβούλων και όλων των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την Κυβέρνηση, στελεχώνονται εφεξής, αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης." -Με το σκεπτικό αυτό για τις θέσεις αυτές θα έχουν δικαίωμα να επιλέγονται μόνο υπάλληλοι με βαθμό Α του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ανεξάρτητα αν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Β, Γ, Δ και Ε που έχουν περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα απο τους Υπαλλήλους με βαθμό Α. -Επιπλέον για τις θέσεις της παραγράφου αυτής αποκλείονται υποψήφιοι εκτός Δημοσίου Τομέα που προέρχονται απο τον Ιδιωτικό Τομέα ή υπάλληλοι που ενώ έχουν εμπειρία απο τον Ιδιωτικό Τομέα διορίσθηκαν στο Δημόσιο και κατέχουν χαμηλότερο βαθμό (διότι ο χρόνος προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα δεν αναγνωρίζεται). Απαραίτητες αλλαγές να δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν και υπάλληλοι χαμηλότερου βαθμού του δημοσίου εφόσον έχουν 10 έτη προϋπηρεσίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.