Άρθρο 08 – Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου – Διαδικασία επιλογής

1. Οι θέσεις των Προέδρων, Διοικητών/τριών, Διευθυνόντων/νουσών Συμβούλων και όλων των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την Κυβέρνηση, στελεχώνονται εφεξής, αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

2. Ο διορισμός των ανωτέρω πραγματοποιείται, κατόπιν σχετικής προκήρυξης από τον αρμόδιο Υπουργό. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου και του ΑΣΕΠ επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ΕΣΕ συνεδριάζει, αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό πίνακα με τον τριπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρων, Διοικητών και Διευθυνόντων Συμβούλων και πίνακα με τον διπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο Υπουργός επιλέγει κατά δεσμία αρμοδιότητα μεταξύ των περιλαμβανομένων στους πίνακες και ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Για την επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων, το ΕΣΕ λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και ιδίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της προκηρυχθείσας θέσης και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το ΕΣΕ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλείται υποχρεωτικά ο διπλάσιος αριθμός υποψηφίων για κάθε προς πλήρωση θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων.

3. Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και της παραγράφου 2 του παρόντος.

4. Η θητεία όλων των ανωτέρω ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

5. Παύση από τα καθήκοντα των διορισθέντων στις θέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πριν τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού αποκλειστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Σε περίπτωση κένωσης των θέσεων της παρ. 1 λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης από τα καθήκοντα, επαναλαμβάνεται η διαδικασία με εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και της παραγράφου 2 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

6. Ενστάσεις κατά των πινάκων επιλογής χωρούν εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους ενώπιον του ΑΣΕΠ και εκδικάζονται εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Τυχόν υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:15 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Πως επιλέγονται τα μέλη του ΕΣΕ; Προτείνουμε ο γραμματέας και η γραμματειακή υποστήριξη να είναι απο το ΑΣΕΠ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:23 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 8 παρ. 6
  Να παραληφθεί η φράση «τυχόν υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλει τη διαδικασία».θα πρεπει να ολοκληρώνεται η διαδικασια προτου αναλάβουν τη θέση ευθύνης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:32 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 8 παρ. 2 : Ουδόλως προσδιορίζονται τα κριτήρια τελικής επιλογής του αποφασίζοντος Υπουργού μεταξύ των υποψηφίων του πίνακα, που περιλαμβάνει τριπλάσιο ή διπλάσιο, κατά περίπτωση, αριθμό προτεινομένων.

  Άρθρο 8 παρ. 5 : Δεν προσδιορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα, η τέλεση των οποίων δύναται να επισύρει την παύση από τα καθήκοντα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο άρθρο 5 παρ. 2. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί περιθώρια αυθαιρεσίας και παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας.

 • Άρθρο 8 – Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου – Διαδικασία επιλογής

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:
  «2. Ο διορισμός των ανωτέρω πραγματοποιείται, κατόπιν σχετικής προκήρυξης από τον αρμόδιο Υπουργό. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, και του ΑΣΕΠ επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […]»

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:23 | Μαρία Λιανού

  Πώς γίνεται η ανανέωση για άλλα 4 χρόνια? Με ποια κριτήρια?

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 18:25 | ΡΔ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:37 | Θείος

  Από πού και ως πού η Κυβέρνηση πρέπει να διορίζει προέδρους και διοικητές οργανισμών; Δεν μπορεί να αρκεστεί στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς ανά Υπουργείο;
  Τα κριτήρια του ΕΣΕ είναι γενικά και αόριστα, γιατί; Για τη διαπλοκή;
  Διότι ναι μεν συνέντευξη για ένα μικρό τμήμα της βαθμολογίας αλλά όχι για το όλον όπως εδώ!! Υπάρχουν και ψυχομετρικές δοκιμασίες σε περίπτωση αμφιβολιών αν και θεωρώ ότι θα διοικούσαν καλύτερα από τα σημερινά κατά τεκμήριο λαμόγια!!
  Η παράγραφος 1 έχει μόνο ένα εδάφιο…!

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 08:29 | ΜΑΝΟΣ

  – ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΙ ΟΙ ΓΕΝ Δ/ΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΠΙΔ ΚΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 07:49 | ΜΑΝΟΣ

  – ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
  – ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟ ΟΙ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ.
  – ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦ ΤΗΣ ΕΚΔΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦ ΑΛΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΕΤΗ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΙΒΑΘΜΩΝ Ή ΙΔΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 11:45 | Akis

  Εξαιρετική και απολύτως αναγκαία ρύθμιση. Ενισχύεται η αξιοκρατία και η διαφάνεια.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 17:02 | Petros

  Θα πρεπει και οι θεσεις των Γενικών Γραμματέων των ΟΤΑ α και Β βαθμού να καλύπτονται απο το μητρώο στελεχών καθώς επίσης και οι θεσεις που προβλέπει ο Καλλικράτης για τον συμπαραστάτη του πολίτη (περιφέρειες) δημότη (δήμου) και της επιχείρησης, του γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης και του ελεγκτή νομιμότητας.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 17:57 | Γεώργιος Αναστασάκης

  Οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης θα έπρεπε να έχουν ειδική μέριμνα. Ίσως κάτι πιο δεσμευτικό. Πάντως η διαδικασία είναι έξοχη και εξαίρετη.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 11:40 | Δημήτρης Γ.

  Στην παράγραφο 2 ορίζει τον Υπουργό αρμόδιο για επιλογή μεταξύ των περιλαμβανομένων στους πίνακες του ΕΣΕ, παρά τη σειρά κατάταξης του ΕΣΕ. Αυτό αναιρεί την αξιολόγηση που έχει γίνει και πολιτικοποιεί την επιλογή των θέσεων, γεγονός που αντιβαίνει στις δεσμεύσεις του μνημονίου

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να γίνεται ο διορισμός στις θέσεις βάσει της σειράς κατάταξης του ΕΣΕ.
  ———————

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:32 | Διονύσιος ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

  -Συμφωνώ ως προς τη διαδικασία του Μητρώου για την πλήρωση των θέσεων των Γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων ως έχει.

  -Ωστόσο για την πλήρωση των θέσεων του «Άρθρου 08 – Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου – Διαδικασία επιλογής» το πιο ορθό, απλό στη διαδικασία και αξιοκρατικό σύστημα θα ήταν η πλήρωση των θέσεων αυτών να ακολουθεί τη διαδικασία Προκήρυξης των θέσεων «ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ» με τριετή θητεία, με μοριοδότηση και συνέντευξη όπως ισχύει και σήμερα και διενεργείται απο το ΑΣΕΠ (δείτε Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Ε/2009 ΚΤΛ). Η νομοθεσία και η τεχνοτροπία του ΑΣΕΠ υπάρχει χωρίς να αποκλείονται στελέχη του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:06 | Αποστολος Γεωργίου

  «1. Οι θέσεις των Προέδρων, Διοικητών/τριών, Διευθυνόντων/νουσών Συμβούλων και όλων των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την Κυβέρνηση, στελεχώνονται εφεξής, αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.»

  -Με το σκεπτικό αυτό για τις θέσεις αυτές θα έχουν δικαίωμα να επιλέγονται μόνο υπάλληλοι με βαθμό Α του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ανεξάρτητα αν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Β, Γ, Δ και Ε που έχουν περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα απο τους Υπαλλήλους με βαθμό Α.

  -Επιπλέον για τις θέσεις της παραγράφου αυτής αποκλείονται υποψήφιοι εκτός Δημοσίου Τομέα που προέρχονται απο τον Ιδιωτικό Τομέα ή υπάλληλοι που ενώ έχουν εμπειρία απο τον Ιδιωτικό Τομέα διορίσθηκαν στο Δημόσιο και κατέχουν χαμηλότερο βαθμό (διότι ο χρόνος προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα δεν αναγνωρίζεται).

  Απαραίτητες αλλαγές να δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν και υπάλληλοι χαμηλότερου βαθμού του δημοσίου εφόσον έχουν 10 έτη προϋπηρεσίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.