• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 10:21

    Παρ. 2 Αναφέρεται ότι: "το μονομελές όργανο διοίκησης, σε συνεργασία με τους ως άνω αναφερόμενους Προϊσταμένους, αποφασίζει σχετικά επί των εισηγήσεων και στη συνέχεια γνωστοποιεί και κατανέμει σε κάθε Γενική Διεύθυνση ή σε κάθε Διεύθυνση τους στρατηγικούς στόχους της για το επόμενο έτος" Παρ. 3γ Αναφέρεται ότι:"Ο προϊστάμενος Τμήματος παρουσιάζει στην Ολομέλεια των υπαλλήλων του Τμήματος του άρθρου 10, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου κάθε έτους, τους στόχους που έχουν αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω και προτείνει, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας αυτής, τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του." Πιθανό συμπέρασμα εκ των ανωτέρω: Μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι στραηγικοί στόχοι που έχουν αποφασιστεί μπορεί και όχι. Δηλαδή εξαρτάται από την διαβούλευση με την ολομέλεια των υπαλλήλων η εκπλήρωση των στόχων όπως αυτοί έχουν αποφασιστεί;