Άρθρο 22 – Στοχοθεσία

1. Με τη στοχοθεσία αποσκοπείται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης της διοίκησης, η πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας, και η λυσιτελής ανταπόκριση της στις ανάγκες της κοινωνίας. Για την εφαρμoγή της στοχοθεσίας ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. Εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου κάθε έτους ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα γνωστοποιεί τους προτεινόμενους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για το επόμενο έτος. Στο πλαίσιο των στόχων αυτών, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων ή ελλείψει αυτών οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων καταθέτουν στον Υπουργό ή στο όργανο διοίκησης εξειδικευμένη εισήγηση σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους, τις υλοποιηθείσες και εν εξελίξει δράσεις της υπηρεσίας τους καθώς και τον γενικότερο προγραμματισμό του τομέα ευθύνης τους. Εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ο αρμόδιος Υπουργός ή το μονομελές όργανο διοίκησης, σε συνεργασία με τους ως άνω αναφερόμενους Προϊσταμένους, αποφασίζει σχετικά επί των εισηγήσεων και στη συνέχεια γνωστοποιεί και κατανέμει σε κάθε Γενική Διεύθυνση ή σε κάθε Διεύθυνση τους στρατηγικούς στόχους της για το επόμενο έτος.
3. α) Η απόφασή της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους υπαλλήλους και παρουσιάζεται σε ολομέλεια των Διευθύνσεων ανά Γενική Διεύθυνση, όπου αυτή υφίσταται, υπό την προεδρία του Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης.
β) Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης προβαίνουν σε μια κατ’ αρχήν εξειδίκευση ανά οικεία Διεύθυνση των στόχων που έχουν τεθεί στην Γενική τους Διεύθυνση, ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε αυτούς προϊσταμένους Διεύθυνσης και ζητούν από αυτούς να εισηγηθούν περαιτέρω προσδιορισμό των στόχων κάθε Διεύθυνσης. Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης ζητούν από τους προϊσταμένους Τμήματος να εισηγηθούν τον προσδιορισμό των στόχων κάθε Τμήματος. Οι προϊστάμενοι Τμήματος ζητούν από τους υπαλλήλους να υποβάλουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους σχετικά με την στοχοθεσία του Τμήματος, της Διεύθυνσης και συνολικά της Υπηρεσίας. Βάσει των εισηγήσεων των Προϊσταμένων εκδίδεται από κάθε Γενικό Διευθυντή απόφαση για τους στόχους κάθε Διεύθυνσης.
γ) Ο προϊστάμενος Τμήματος παρουσιάζει στην Ολομέλεια των υπαλλήλων του Τμήματος του άρθρου 10, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου κάθε έτους, τους στόχους που έχουν αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω και προτείνει, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας αυτής, τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση πραγματοποιείται και συζήτηση σχετικά με την ευρύτερη στοχοθεσία της υπηρεσίας και τους τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της. Στη συνέχεια, μετά από συνέντευξη με κάθε υπάλληλο, και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του, ο προϊστάμενος καθορίζει γραπτά την ατομική στοχοθεσία του και την ειδικότερη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος, με ατομικούς στόχους, οι οποίοι αναλύονται σε συγκεκριμένες ενέργειες, με χρονικά προσδιορισμένη υλοποίηση όπου η φύση της Υπηρεσίας το επιτρέπει.
δ) Ως προς τις οργανικές μονάδες επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις του εδαφίου (δ).
4. Στις αποφάσεις στοχοθεσίας καθορίζονται ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι αποφάσεις στοχοθεσίας, εκτός των ατομικών του εδαφίου (δ) της παραγράφου 3 κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σε όλο το προσωπικό που αφορούν και δημοσιεύονται στην Διαύγεια.
5. Η διαδικασία του εδαφίου δ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να επαναληφθεί μετά την παρέλευση τετραμήνου και πριν την παρέλευση οκταμήνου από την έναρξη αυτής.
6. Με Κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 3 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄44) , της παραγράφου 8 του άρθρου 267 και της παραγράφου 15 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) καταργούνται.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:40 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

  Στην παρ. 3 να διαγραφεί κάθε αναφορά για ατομική στοχοθεσία διότι αυτό θα οδηγήσει σε επιβάρυνση των υπαλλήλων (από τους προϊστάμενους τους) που διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες και γνώσεις και θα οδηγήσει σε ανισοκατανομή της εργασίας μεταξύ των υπαλλήλων κάθε τμήματος ή Δ/νσης. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να διαγραφεί κάθε αναφορά που γίνεται για συνέντευξη σε κάθε υπάλληλο με στόχο την ατομική στοχοθεσία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων και σε διάλυση της ομαδικότητας της εργασίας σε μια υπηρεσία.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:30 | Θείος

  Θετική η εκ των προτέρων γνώση των στόχων ενός εκάστου υπαλλήλου αλλά πολύ φοβάμαι τις λεπτομέρειες και το καταμερισμό των στόχων εντός του εκάστου τμήματος διότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ποιοτική και ποσοτική ανομοιογένεια καθηκόντων! Για αυτό αυτά τα κριτήρια είναι ύποπτα για ευνοιοκρατία μιας και οι προϊστάμενοι κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι δοτοί!!

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:31 | Σωπήλη Βασιλική

  Παρατήρηση:
  παρ.3, περ.δ : «Ως προς…οι ρυθμίσεις του εδαφίου (δ)»+
  παρ.4 : » Στις αποφάσεις …εκτός των ατομικών του εδαφίου (δ)…»+
  παρ. 5: » Η διαδικασία του εδαφίου (δ)…»

  σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μάλλον εννοείτε αντί για «εδάφιο δ» την «περίπτωση γ».

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 18:53 | ΕΙΡΗΝΗ

  Εμένα σκοπεύουν από τον Ιανουάριο του 2016 να μου διαπλασιάσουν τις εργασίες. Ενώ μέχρι τώρα κάνουμε 2 υπάλληλοι τη γραμματειακή και δοιηκητική υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας (με 36 συνολικά υπαλλήλους), τώρα, επειδή θα μεταταχτεί ο άλλος υπάλληλος, θα με αφήσουν να κάνω μόνη μου όλη τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. Μου το είπαν καθαρά και η Διευθύντρια και ο Γενικός Διευθυντής πως δε θα ζητήσουν άλλο διοικητικό υπάλληλο για την υπηρεσία. Τους είπα πως αυτό δε γίνεται, επειδή είναι πολλές οι εργασίες και δεν αρκεί ένας υπάλληλος για να τις κάνει και πως θα προκληθούν λάθη και καθυστερήσεις στην υπηρεσία και θα γίνουν μεγάλες ζημιές, αλλά με αγνόησαν εντελώς. Αυτοί, λοπόν, θα μου θέσουν ως στόχο να κάνω έγκαιρα και σωστά όλη τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη μιας υπηρεσίας με 36 υπαλλήλλους και πολλές αρμοδιότητες. Αυτό, όμως, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να το καταφέρω και το αποτέλεσμα θα είναι όχι απλώς να μην πετύχω τους στόχους αλλά και να γίνω το εξιλαστήριο θύμα για τις ζημιές που θα γίνουν. Το κυριότερο, από το οποίο θεωρώ ότι κινδυνεύει η ίδια μου η ζωή, είναι πως θα έρχονται όλοι (υπάλληλοι, εργολάβοι και υπάλληλοί τους, πολίτες) και θα με κάνουν καυγά, επειδή δε θα μπορώ να τους εξυπηρετήσω όλους άμεσα (έχω παρατηρήσει ότι πάντα ο καθένας νομίζει πως εγώ έχω εκείνη τη στιγμή να κάνω μόνο αυτό που ζητά εκείνος) και όλοι θα πιστεύουν πως η δική τους υπόθεση είναι η πιο επείγουσα. Εδώ πρόκειται ξεκάθαρα για κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των προϊσταμένων μου, εκφοβισμό, τρομοκρατία. Από αυτά τα φαινόμενα πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί; Εγώ το θεωρώ βέβαιο πως με αυτόν τον τρόπο, επειδή δε θα μπορώ να κάνω μόνη μου τόσες εργασίες, που τόσα χρόνια κάναμε 2 υπάλληλοι, θα με βγάλουν με συνοπτικές διαδικασίες ανίκανη υπάλληλο. Αλλά, με τόση σύγχυση κάθε μέρα,από τις άδικες επιθέσεις που θα δέχομαι, κυρίως φοβάμαι μην πάθω καρδιακό επεισόδιο. Και πού να βρω το δίκιο μου; Μήπως να κάνω αναφορά; Α, μου το έχουν απαγορέψει! Διορίστηκα πριν σχεδόν 10 χρόνια με γραπτό διαγωνισμό στην κατηγορία ΠΕ και από την αρχή με κυνήγησαν ανελέητα πολιτικοί και υπηρεσιακοί προϊστάμενοι (βρήκαν ευκαιρία κι έβγαζαν τα απωθημένα τους και οι απλοί υπάλληλοι). Τόλμησα να αντιδράσω, να διεκδικήσω το δίκιο μου (νόμιζα πως είχαμε δημοκρατία,ισονομία), μου έκαναν και αντίποινα. Και εσείς φτιάχνετε νόμους για στόχους και αξιολόγηση! Πώς είναι δυνατό να εφαρμοστούν αποτελεσματικά όλα αυτά με τον τρόπο που λειτουργεί το δημόσιο;

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 12:36 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Όλα αυτά είναι αστειότητες. Η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι εταιρεία. Ο στόχος της είναι ένας. Η εξυπηρέτηση του πολίτη (με τη γενική έννοια). Κάθε υπηρεσία πρέπει να κάνει τη δουλειά για την οποία έχει συσταθεί και ο μόνος στόχος που πρέπει να έχει είναι να την κάνει όσο γίνεται πιο σωστά και όσο γίνεται πιο γρήγορα.
  Αν εμένα σαν υπάλληλο μου καθορίσουν ατομικούς στόχους, θ’ ασχολούμαι μόνο με την επίτευξη αυτών. Έτσι και προκύψει κάτι διαφορετικό, που δεν είχε προβλεφθεί, ποιος θα το κάνει; Υπαρκτό παράδειγμα, συνάδελφο πολιτικό μηχανικό, παράλληλα με τα καθήκοντα που έχει στο τμήμα της, την έχουν ορίσει γραμματέα πειθαρχικού συμβουλίου. Είναι αυτό στους στόχους της; Και οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές, πάρα πολλές.
  Πριν έξι εφτά χρόνια φάγαμε ατελείωτες ώρες προσπαθώντας να ορίσουμε στόχους. Αποτέλεσμα; μηδέν.
  Έτσι και τώρα, θα καταναλώνονται ατελείωτες ώρες για τον καθορισμό των στόχων και το αποτέλεσμα θα είναι πάλι μηδέν.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 08:44 | Θανάσης Π.

  θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με τη στοχοθεσία και επειδή όλα αυτά τα χρόνια ζητείται από τις υπηρεσίες να διαμορφώσουν στόχους αλλά αυτό δεν προχώρησε ποτέ.

  Πιστεύω ότι σε κάθε τομέα θα πρέπει να διαμορφωθούν από το αντίστοιχο Υπουργείο υποχρεωτικοί τομεακοί στόχοι και να συμπληρώνονται με στρατηγικούς ή πολιτικούς στόχους.

  Για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα γιατί η πολεοδομία Α πρέπει να έχει διαφορετικούς στόχους από την πολεοδομία Β, γιατί η διεύθυνση κτηνιατρικής του Α νομού να έχει άλλους στόχους από την αντίστοιχη διεύθυνση του άλλου νομού.

  Επίσης μπορεί να υπάρχουν στόχοι ανά αρμοδιότητα πχ αστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων ή συντήρηση οδικού δικτύου ή οριοθέτηση ρεμάτων ή αποχιονισμός κλπ

  Συμφωνώ ότι κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της αλλά σε κάθε τομέα θα πρέπει να υπάρχουν και γενικές σταρτηγικές κατευθύνσεις & στόχοι. Μπορεί να βγάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος πχ βασικούς τομεακούς στόχους μιας πολεοδομίας και να υπάρχει η επιλογή να επιλεγεί ένα ποσοστό αυτών αλλά και να εμπλουτιστούν με τους στόχους του κάθε Δήμου.

  Με τον τρόπο αυτό και με τη μέριμνα των κεντρικών υπηρεσιών διασφαλίζεται ότι θα δοθεί μια σημαντική ΩΘΗΣΗ για την εκκίνηση της στοχοθεσίας σε όλο το δημόσιο τομέα.

  Αν δυσκολεύονται οι κεντρικές υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη στοχοθεία φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τις αποκεντρωμένες υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας (ΟΤΑ Α & Β βαθμού κλπ).

  Το πιο εύκολο είναι να συνταθεί μια εγκύκλιος του στυλ παρακαλούμε κάντε στοχοθεσία. Ρωτώ λοιπόν η κεντρική κυβέρνηση έχει δώσει το παράδειγμα τόσα χρόνια, έχει κάνει την αρχή έχει θέσει στόχους;

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 19:25 | Κυριάκος

  εκτός από την στοχοθεσία Διευθύνσεων και Τμημάτων θα πρέπει να υπάρχει και στοχοθεσία των Συλλογικών Οργάνων τα οποία δεν υπάγονται σε Δ/νση ή Τμήμα.Υπάρχουν συλλογικά όργανα με πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων τα οποια κάνουν χρόνια να εξετάσουν τις υποθέσεις που τους αφορούν. Η αποσχόληση των υπαλλήλων στο τμήμα ή τη Δ/νση θα πρέπει να αθροίζεται και με την απασχόληση στα συλλογικά όργανα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 10:21 | Γιάννης

  Παρ. 2 Αναφέρεται ότι: «το μονομελές όργανο διοίκησης, σε συνεργασία με τους ως άνω αναφερόμενους Προϊσταμένους, αποφασίζει σχετικά επί των εισηγήσεων και στη συνέχεια γνωστοποιεί και κατανέμει σε κάθε Γενική Διεύθυνση ή σε κάθε Διεύθυνση τους στρατηγικούς στόχους της για το επόμενο έτος»
  Παρ. 3γ Αναφέρεται ότι:»Ο προϊστάμενος Τμήματος παρουσιάζει στην Ολομέλεια των υπαλλήλων του Τμήματος του άρθρου 10, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου κάθε έτους, τους στόχους που έχουν αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω και προτείνει, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας αυτής, τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του.»
  Πιθανό συμπέρασμα εκ των ανωτέρω: Μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι στραηγικοί στόχοι που έχουν αποφασιστεί μπορεί και όχι. Δηλαδή εξαρτάται από την διαβούλευση με την ολομέλεια των υπαλλήλων η εκπλήρωση των στόχων όπως αυτοί έχουν αποφασιστεί;

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 23:05 | stylianos

  Στοχοθεσία χωρίς ροή πληροφοριών δεν μπορεί να υπάρξει. Διαφορετικά μιλάμε για Αποφάσεις και υλοποίηση εντολών. Η στοχοθεσία είναι μια διεργασία και όχι διαδικασία αμφίδρομη. Αν δεν έχεις τη σωστή πληροφόρηση και τη συνολική εικόνα από το διοικούμενο δεν μπορείς να καθορίσεις εφαρμόσιμους και εφικτούς στόχους. Αν θέλουμε να «κολυμπήσουμε στα νερά» της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας τότε πρέπει να εξασφαλίσουμε τη ροη πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα και το κυριότερο να υπάρξει ανατροφοδότηση πληροφορίας (feed back). Διαφορετικά θα συνεχίσουμε την κατ εντολή Δημόσια Διοίκηση που κάθε άλλο παρά «μοντέρνα» δεν θυμίζει.