• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μ' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 21:02

    Η πρόταση που αναγράφεται : "1. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει: α) Τους τίτλους σπουδών του/της υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης που έλαβαν χώρα κατά το έτος για το οποίο αφορά η αξιολόγηση", εξακολουθεί να εμπεριέχει την εξής και επί σειρά ετών αδικία : υπάλληλος που κατέχει τυπικό προσόν ανώτερης κατηγορίας, το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν αντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας του, στερείται της δυνατότητας εκτιμήσεως, επομένως και αξιολογήσεώς του. Για παράδειγμα, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ διοικητικών γραμματέων, που ήδη κατέχει πτυχίο ΤΕ διοικητικού (βλ. προσοντολόγιο Π.Δ. 50/2001-ΦΕΚ 39Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄), παραμένει "στάσιμος", διότι στον Οργανισμό της Υπηρεσίας του δεν υπάρχει προβλεπόμενη θέση ΤΕ Διοικητικού. Άρα καθίσταται ιδιότυπα όμηρος του νομικού αυτού κενού. Για την πάγια άρση αυτής της αδικίας. προτείνεται η ενεργοποίηση της διατάξεως του νόμου υπ΄ αρ. 2190 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. Κεφάλαιο Ζ΄ Ρύθμιση λοιπών θεμάτων διοίκησης (τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 28 της 3ης Μαρτίου 1994) και ειδικότερα του άρθρου 32 Ειδικά θέματα 11. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α΄) για μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, όταν το τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας το οποίο κατέχουν δεν προβλέπεται ή δεν αντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας τους, εφαρμόζονται και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη από τη δημοσίευση του παρόντος. Ευχαριστώ.-