Άρθρο 16 – Έκθεση αξιολόγησης

1. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει:
α) Τους τίτλους σπουδών του/της υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης που έλαβαν χώρα κατά το έτος για το οποίο αφορά η αξιολόγηση.

β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται.

γ) Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 19.

δ) Τη βαθμολογία του αξιολογούμενου βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.

2. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

β) Η προθεσμία του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητα τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.

γ) Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρηση τους.

δ) Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.

3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.

β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού.

γ) Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.

Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών. Στην περίπτωση όπου η απόκλιση μεταξύ των δύο αξιολογητών υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες, αρμόδια για τη βαθμολόγηση είναι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, στην οποία παραπέμπονται υποχρεωτικά οι σχετικές Εκθέσεις αξιολόγησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:05 | Αρ. Μπ.

  Άρθρο 16 παρ 1.α
  Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν όρια για να προστατευτούν οι υπάλληλοι που:
  είτε ζητούν άδεια συμμετοχής σε δραστηριότητες επιμόρφωσης και δεν τους χορηγεί άδεια η υπηρεσία ενώ αντίθετα σε άλλους χορηγεί απλόχερα.
  είτε υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής σε σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ και μπαίνουν ισόβια σε λίστα αναμονής ενώ κάποιων άλλων οι αιτήσεις γίνονται αμέσως δεκτές. Η συμμετοχή γίνεται με ποια κριτήρια άραγε; Γιατί δεν αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οι πίνακες των υπαλλήλων που επιλέγονται να συμμετέχουν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση και όσοι δεν επιλέχθηκαν; Για ποια διαφάνεια μιλάμε; Ή μήπως αποτελούν προσωπικά δεδομένα; Εάν υπάρχει συνωστισμός για κάποια σεμινάρια και για κάποια άλλα υπάρχει άμεσα η δυνατότητα παρακολούθησης, ας κάνει μια αναδιάρθρωση του προγράμματος του το ΕΚΚΔΑ προκειμένου να ανταποκρίνεται τόσο τις υφιστάμενες ανάγκες και όσο στην υφιστάμενη ζήτηση.

  Άρθρο 16 (τελευταία παράγραφος)
  Οι αξιολογητές δεν πρέπει να είναι ενδοϋπηρεσιακοί παράγοντες προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα του αποτελέσματος.

 • Άρθρο 16 – Έκθεση αξιολόγησης

  Στην παρ. 1 μετά την περ. δ. να προστεθεί περίπτωση ε. ως εξής:
  «ε) εφόσον ο αξιολογούμενος είναι άτομο με αναπηρία να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη εμποδίων όπως είναι η έλλειψη προσβασιμότητας, η περιθωριοποίησή του από το συναδελφικό περιβάλλον για λόγους προκατάληψης και στερεοτύπων που οδηγούν έως και το ρατσισμό και λοιπά εμπόδια που ορθώνονται από την έλλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων και πολιτικών για την αναπηρία από μέρους της Πολιτείας».

  Επίσης στην παράγραφο 3, η περ. β να συμπληρωθεί ως εξής:
  3. α)….
  β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού, σε μορφή προσβάσιμη από τον υπάλληλο εφόσον ζητηθεί από αυτόν.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:50 | ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Το στοιχείο της επιμόρφωσης του έτους συνυπολογίζεται για την αξιολόγηση.Από τη στιγμή όμως που το αν θα παρακολουθήσει κάποιος υπάλληλος επιμορφωτικό πρόγραμμα εξαρτάται από τη διάθεση του Προϊσταμένου του ή/και τις υπηρεσιακές ανάγκες που δυστυχώς όμως δεν εκτιμώνται το ίδιο για όλους (υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις δύο μέτρα και δύο σταθμά),γιατί να θεωρηθεί ότι κάποιος που δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει όχι από δική του υπαιτιότητα ή επιλογή κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα υστερεί έναντι άλλου;Δε θα πρέπει η ίδια η υπηρεσία να προσδιορίζει τις επιμορφωτικές της ανάγκες και να επιλέγει η ίδια σε τι αντικείμενο θα πρέπει να επιμορφωθεί ο κάθε υπάλληλος υποχρεωτικά;
  (Γιατί έχει παρατηρηθεί πολλές φορές προϊστάμενοι να εγκρίνουν τη συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια παντελώς άσχετα με το αντικείμενο εργασίας τους και μάλιστα κατ’επανάληψη και να απορρίπτουν λόγω «υπηρεσιακών αναγκών» τη συμμετοχή άλλων σε σεμινάρια που και συνάφεια έχουν με τη θέση εργασίας τους και είναι απαραίτητα για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων)

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 20:20 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ:
  Για να υπάρχει αντικειμενικότητα και αξιοκρατία πρέπει να εφαρμοστούν κριτήρια που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και η αξιολόγηση να γίνεται από ανεξάρτητο φορεα(ΑΣΕΠ ή κάποιο νέο) . Τα κριτήρια πρέπει να είναι μετρήσιμα και αντικειμενικά , και η αξιολόγηση να γίνει από μηδενική βάση . Η διαδικασία της συνέντευξης ως βαθμολογούμενο κριτήριο αξιολόγησης δεν πρέπει να συνεχιστεί . Η εναλλαγή των δημοσίων υπάλληλων σε θέσεις ευθύνης είναι ένα άλλο στοιχειό το όποιο θα αναζωογονήσει το δημόσιο. Είναι επίσης απαραίτητο η διαδικασία αντικειμενικής , αδιάβλητης και αξιοκρατικής αξιολόγησης σε θέσεις ευθύνης να προηγηθεί κάθε άλλης διαδικασίας και να είναι άμεση . Τέλος αναγκαία είναι η διασφάλιση της αναγκαίας σιγουριάς και εμπιστοσύνης στους δημοσίους υπάλληλους με καταγραφή των δυνατοτήτων τους και κατανομή τους σε θέσεις αναλόγων των προσόντων τους .
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  1) H αξιολόγηση για Διοικητές, Γενικούς γραμματείς, Γενικούς διευθυντές, Προϊστάμενους Διευθύνσεων, Προϊσταμένων Τμημάτων κ.α. θέσεις ευθύνες να γίνεται μόνο και απευθείας από ανεξάρτητο φορέα. Στον ανεξάρτητο φορεα(π.χ. ΑΣΕΠ) , θα κατατίθενται όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υπάλληλων που θα αξιολογούνται για θέσεις ευθύνης.
  2) Η Βαθμολόγηση-αξιολόγηση θα γίνεται μόνο για τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας εντός αλλά και εκτός δημόσιου , τη γνώση του αντικείμενου εντός και εκτός δημόσιου και τις σπουδές (ΥΕ,ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ, Μεταπτυχιακές σπουδές ,ΕΣΔΔ) , αλλά και τη συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο .Προηγούμενες αξιολογήσεις δε θα λαμβάνονται υπ όψιν .
  3) Οι υφιστάμενοι σε μια υπηρεσία θα αξιολογούν τους υποψηφίους με συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας , ο οποίος θα συμμετέχει στην τελική βαθμολογία .
  4) Η συνέντευξη θα αποτελεί κριτήριο μόνο σε περίπτωση ισοβάθμιας και σε αυτήν θα βαθμολογείται και οι δυνατότητες καινοτομίας και πρωτοβουλιών του υποψήφιου σε μια υπηρεσία.
  5) Ο χρόνος σε μια θέση ευθύνης κάθε υποψήφιου θα είναι δυο χρόνια . Μετά θα γίνεται νέα αξιολόγηση .
  6) Σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις , όπως Διοικητών , Γενικών Διευθυντών και Γενικών Γραμματέων η συνολική διάρκεια θητείας ενός υποψήφιου σε όλες αυτές τις θέσεις ευθύνης δεν θα επιτρέπεται να ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια , ενώ για τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων τα οκτώ χρόνια συνολικά σε οποιεσδήποτε θέσεις ευθύνης ως Προϊσταμένων οποιονδήποτε Διευθύνσεων . Έτσι επιτυγχάνεται το ενδιαφέρον για εξέλιξη , το ενδιαφέρον για μετεκπαίδευση και δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς συναδέλφους να αναλάβουν θέσεις ευθύνης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και να προσφέρουν .
  7) Η επαναξιολόγηση και η άποψη των υφιστάμενων θα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση σε θέσεις ευθύνης .
  8) Για όλους τους υπάλληλους προτείνεται η καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών , η καταγραφή των δυνατοτήτων των υπάλληλων βάσει τυπικών προσοντων(σπουδες , χρόνια υπηρεσίας συνάφεια με τη θέση ) , η κατανομή του προσωπικού σε θέσεις αναλόγως των προσόντων τους σε θέσεις , φυσικά εντός του χώρου συμφερόντων τους .
  9) Οι υπάλληλοι θα βαθμολογούνται μόνο εφόσον ενώ έχουν τοποθετηθεί σε μια κατάλληλη για αυτούς θέση αλλά δε θέλουν να προσφέρουν και αρνούνται να εκτελέσουν τις βασικές τους υποχρεώσεις και καθήκοντα ή υποπίπτουν σε αδικήματα . Μια τέτοια αξιολόγηση θα αφορά μόνο αυτούς τους υπάλληλους και όχι τους υπόλοιπους .

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
  ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 19:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων είναι όμοια με εκείνα που ήδη υπήρχαν. Τα πτυχία κλπ είναι αντικειμενικά στοιχεία, η αξιολόγηση όμως της συνεργατικότητας και συμπεριφοράς του υπαλλήλου πως θα μπορέσει να αξιολογηθεί με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια είναι το ζητούμενο . Απο τη στιγμή που οι αξιολογητές είναι και πάλι όπως και πριν οι δυο ιεραρχικά ανώτεροι προϊστάμενοι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο όπως έως τώρα (όλοι βαθολογούντα με άριστα εκτός από αυτόν που δεν τα είχε καλά με τον προϊστάμενο). Θα πρέπει να μπορεί η αξιολόγηση να γίνεται απο επιτροπή, να συμπεριλαμβάνει αντικειμενικά στοιχεία, πχ ερωτηματολόγια κοινού σε κάθε περίπτωση, ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν αλλά και του ενδιαφέροντος που ο υπάλληλος πραγματικά έδειξε για το αντικείμενο του. Είναι πολύ απλό. Μία ματιά στα έγγραφα που χρεώνεται ο κάθε υπάλληλος μπορεί να δείξει το ποιόν του κατ’ αρχήν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 10:58 | Ρούλα

  Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους υπαλλήλους που δεν έχουν εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 2014 γιατί έγιναν ή ήθελαν και δεν έγιναν με το τρόπο Κυριάκου Μητσοτάκη? Θα πρέπει να αποκατασταθούν με διάταξη οι υπάλληλοι αυτοί που δεν έχουν έκθεση αξιολόγησης για το 2014 και δεν οφείλετε στους ίδιους αυτό!

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 21:48 | TZENH

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΛΥΤΑ
  ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΞΙΟΥΣ !!!!!!!!!
  ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΫΓΟΥΜΕΝΟΙ!!
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΣΑΠΙΛΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  ΒΡΕΙΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΘΕΣΠΙΣΤΕ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΕΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ !!!
  ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΝΩΡΙΣ ΠΡΙΝ ΣΥΣΠΥΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ , ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΘΑ ΜΑΣ ΝΙΚΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΙ ΕΜΑΣ ΚΙ ΕΣΑΣ

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 09:24 | Λευτέρης

  Για να λειτουργησει σωστα αξιολογηση πρεπει να τοποθετηθουν αξιοκρατικα Προισταμενοι. Φτανει! Ποιοι θα μας κρινουν; Αυτοι που διιριστηκαν γλειφοντας το βουλευτη, εγιναν Προισταμενοι παλι μεσω γνωριμιων; Αυτοι οι ανθρωποι ειναι επικινδυνοι και κομπλεξικοι. Επιτελους, πριστατεψτε μας απο την παρανοια. Επισης να διθει εξτρα μοριοδοτηση στους ανθρωπους που εχουν διοριστει αξιοκρατικα. Δεν υπαρχει δικαιολογια. Πλεον υπαρχει το Ασεπ και υπαρχουν και τετοιοι στο Δημοσιο. Δε θα μας κρινουν αυτοι που διορισε ο καθε βουλευτης.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 14:40 | ΕΙΡΗΝΗ

  Για να παρακολουθήσει ο υπάλληλος επιμορφωτικό πρόγραμμα, πρέπει να το εγκρίνει ο Προϊστάμενός του, αφού χωρίς την υπογραφή του Προϊσταμένου, δε γίνεται καν δεκτή η υποβολή της αίτησης από τον υπάλληλο. Με ποια λογική, λοιπόν, λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που δεν εξαρτάται μόνο από εκείνον;(Αν πρόκειται για απλή αναφορά των επιμορφωτικών προγραμμάτων πάνω στο έντυπο, δεν πειράζει. Αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, αποτελούν και κριτήτριο μοριοδότησης!) Δεν μπορείτε να σκεφτείτε ότι οι υπάλληλοι που εξαναγκάζονται από τον Προϊστάμενο να εργάζονται περισσότερο από το μέσο όρο είναι αυτοί ακριβώς στους οποίους ο Προϊστάμενος δε θα επιτρέψει ποτέ να υποβάλουν αίτηση για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος και είναι οι ίδιοι ακριβώς τους οποίους θα αδικήσει και στην αξιολόγηση, επειδή είναι οι υπάλληλοι σε βάρος των οποίων κάνει συστηματικά κατάχρηση εξουσίας; Και, πρώτα από όλα, με ποια λογική πρέπει να παίρνει ο υπάλληλος την έγκριση του Προϊσταμένου, για να υποβάλει αίτηση για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος; Αυτό πρέπει να αλλάξετε πρώτα (να μη χρειάζεται πια ο υπάλληλος να πάρει την έγκριση του Προϊσταμένου, ώστε να εξαρτάται μόνο από τον ίδιο αν θα παρακολουθήσει ή όχι επιμορφωτικό πρόγραμμα) και μετά να αρχίσουν να παίζουν ρόλο τα επιμορφωτικά προγράμματα ως κριτήριο για οτιδήποτε έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση ή εξέλιξη του υπαλλήλου. Γιατί ως τώρα τα επιμορφωτικά προγράμματα τα παρακολουθούν κυρίως οι γενικά ευνοημένοι από κάθε φορέα ή προσωπικά από τον Προϊστάμενο υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους επιτρέπουν ποτέ να υποβάλουν αίτηση. Εγώ επιθυμούσα επί πάνω από πέντε χρόνια να παρακολουθήσω επιμορφωτικό πρόγραμμα και δεν μου επιτρεπόταν καν να υποβάλω αίτηση, επειδή δεν την προσυπέγραφε η Διευθύντρια. Μόλις πριν δυο μήνες υπέγραψε, τελικά, και μπόρεσα να παρακολουθήσω κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 11:33 | Σωπήλη Βασιλική

  Διευκρινίσεις:
  1. Στην παρ.1, περ. α΄, γίνεται αναφορά σε οποιονδήποτε τίτλο σπουδών ή μόνο στους αναγνωρισμένους (αρ.76-79 Ν.3528/2007, Προσοντολόγιο ΦΕΚ 39/5-3-2001, Οργανισμός της εκάστοτε υπηρεσίας, ΔΟΑΤΑΠ Ν.3328/2005 – ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005);
  2. Στην παρ.1, περ.α΄, γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα επιμόρφωσης ή μόνο σε αυτές που μοριοδοτούνται (ΙΝΕΠ);

  Επισήμανση:
  Στην παρ.2 περ.β΄, ένας προϊστάμενος οργανικής μονάδος που είναι αξιολογητής δεν δύναται να έχει αποβάλει την υπαλληλική του ιδιότητα λόγω απόσπασης (Ν.3528/2007, αρ.68, παρ.6).

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 09:25 | Konstantina

  Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων είναι παρόμοια με εκείνα που ήδη υπήρχαν. Τα πτυχία κλπ είναι αντικειμενικά στοιχεία, η αξιολόγηση όμως της συνεργατικότητας και συμπεριφοράς του υπαλλήλου πως θα μπορέσει να αξιολογηθεί με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια είναι το ζητούμενο . Απο τη στιγμή που οι αξιολογητές είναι και πάλι όπως και πριν οι δυο ιεραρχικά ανώτεροι προϊστάμενοι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο όπως έως τώρα (απο προσωπική άποψη μιλάω) δηλαδή υποκειμενική άποψη των έν λόγω προσώπων ανάλογα με το πόσο ο υπάλληλος επιβεβαιώνει ή αντίθετα αμφισβητεί τον ναρκισσισμό των ανώτερων του…. Πιστεύω ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να προστατευτούν απο τα έν λόγω φαινόμενα επιτέλους με πιο εμπνευσμένες απο την παρούσα προτάσεις. Θα πρέπει να μπορεί η αξιολόγηση να είναι αμφίδρομη και απο κάτω προς τα πάνω, να γίνεται απο επιτροπή, να συμπεριλαμβάνει αντικειμενικά στοιχεία, πχ ερωτηματολόγια κοινού σε κάθε περίπτωση, ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν αλλά και του ενδιαφέροντος που ο υπάλληλος έδειξε για το αντικείμενο του. Για παράδειγμα προσωπικά αξιολογήθηκα χαμηλά σε πρόσφατη αξιολόγηση στο κριτήριο της συνεργασίας γιατί έκανα επανειλημμένες αναφορές μαζι με συναδέλφους ίδιας ειδικότητας με αφορμή το ότι η ειδικότητα μας , επιστημονικής φύσης , δεν αξιοποιείται αρκετά απο την υπηρεσία , κάτι που προφανώς έθιγε την ιεραρχία. Αν το βουλωναμε σίγουρα θα περνάμε σε όλα άριστα. Ελπίζω τα παραπάνω να λειφθουν υπόψη για να δούμε επιτέλους μια προοδευτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και παροχή υπηρεσιών. Ευχαριστώ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 21:02 | Ιωάννης Μ

  Η πρόταση που αναγράφεται : «1. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει:
  α) Τους τίτλους σπουδών του/της υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης που έλαβαν χώρα κατά το έτος για το οποίο αφορά η αξιολόγηση», εξακολουθεί να εμπεριέχει την εξής και επί σειρά ετών αδικία : υπάλληλος που κατέχει τυπικό προσόν ανώτερης κατηγορίας, το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν αντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας του, στερείται της δυνατότητας εκτιμήσεως, επομένως και αξιολογήσεώς του. Για παράδειγμα, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ διοικητικών γραμματέων, που ήδη κατέχει πτυχίο ΤΕ διοικητικού (βλ. προσοντολόγιο Π.Δ. 50/2001-ΦΕΚ 39Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄), παραμένει «στάσιμος», διότι στον Οργανισμό της Υπηρεσίας του δεν υπάρχει προβλεπόμενη θέση ΤΕ Διοικητικού. Άρα καθίσταται ιδιότυπα όμηρος του νομικού αυτού κενού. Για την πάγια άρση αυτής της αδικίας. προτείνεται η ενεργοποίηση της διατάξεως του νόμου υπ΄ αρ. 2190 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. Κεφάλαιο Ζ΄ Ρύθμιση λοιπών θεμάτων διοίκησης (τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 28 της 3ης Μαρτίου 1994) και ειδικότερα του άρθρου 32 Ειδικά θέματα 11. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α΄) για μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, όταν το τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας το οποίο κατέχουν δεν προβλέπεται ή δεν αντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας τους, εφαρμόζονται και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη από τη δημοσίευση του παρόντος. Ευχαριστώ.-

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 18:48 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Εκτιμώ ότι οι εκθέσεις αξιολόγησεις θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνον με κριτήρια που αφορούν τις γνώσεις του υπαλλήλου και όχι με κρητήρια τού είδους εμπάθεια η συμπάθεια τού κάθε αξιολογητή προς τόν υπάλληλο γιατί δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 17:00 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Εκτιμώ ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να γίνονται γνωστές στο προσωπικό κάθε υπηρεσίας, δεδομένου ότι με την προηγούμενη ποσοτικοποιημενη αξιολόγηση παρατηρήθηκε το φαινόμενο υπάλληλος να έχει αξιολογηθεί με ΑΡΙΣΤΑ, λόγω ιδιαίτερης σχετης του προισταμένου, παραγνωρίζοντας το δεδομένο οτι αυτός ο υπάλληλος δεν έχει συντάξει ούτε ένα έγγραφο τα τελευταία χρόνια. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι πως προστατεύονται απο τετοιες απαράδεκτες κρίσεις προισταμένων,ποιος ο έλεγχος τους και με ποια διαδικασία πρέπει να προσβάλουμε τέτοιες απαράδεκτες κρίσεις:

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 11:44 | Γιάννης

  Αναφέρεται στην παρ. 1. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει:….
  δ) Τη βαθμολογία του αξιολογούμενου βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.
  Ποιά είναι ακριβώς τα κριτήρια και βάσει ποιών δεικτών αξιολογείται ο υπάλλήλος;