• Σχόλιο του χρήστη 'Σωπήλη Βασιλική' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 11:33

    Διευκρινίσεις: 1. Στην παρ.1, περ. α΄, γίνεται αναφορά σε οποιονδήποτε τίτλο σπουδών ή μόνο στους αναγνωρισμένους (αρ.76-79 Ν.3528/2007, Προσοντολόγιο ΦΕΚ 39/5-3-2001, Οργανισμός της εκάστοτε υπηρεσίας, ΔΟΑΤΑΠ Ν.3328/2005 - ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005); 2. Στην παρ.1, περ.α΄, γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα επιμόρφωσης ή μόνο σε αυτές που μοριοδοτούνται (ΙΝΕΠ); Επισήμανση: Στην παρ.2 περ.β΄, ένας προϊστάμενος οργανικής μονάδος που είναι αξιολογητής δεν δύναται να έχει αποβάλει την υπαλληλική του ιδιότητα λόγω απόσπασης (Ν.3528/2007, αρ.68, παρ.6).