• Σχόλιο του χρήστη 'Σοφία' | 5 Δεκεμβρίου 2015, 11:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σύμφωνα με το εδάφιο βα της παρ. 2 προβλέπεται στη συγκρότηση των νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων να οριστούν τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι, «που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης (…)». Δηλαδή με τη διάταξη αυτή οι προϊστάμενοι διεύθυνσης που χωρίς κρίσεις την τελευταία 5ετία ασκούν καθήκοντα διευθυντή θα είναι και οι πλέον τυχεροί, δηλαδή θα διατηρήσουν τη θέση τους χωρίς τη διαδικασία των κρίσεων, καθώς από την τοποθέτησή τους στο Υ.Σ. θα έχουν εξασφαλίσει και τη θέση του διευθυντή! Επιπρόσθετα στους φορείς με μικρό αριθμό Διευθύνσεων θα εξακολουθήσει το φαινόμενο οι κρίσεις για θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων να μην γίνονται καθόλου ή να περιορίζονται για 1-2 διευθύνσεις! Παρακαλώ να ληφθούν σοβαρά οι ανωτέρω παρατηρήσεις μου, καθώς το σχέδιο νόμου φαίνεται ότι έχει καλές προθέσεις και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη για την άρση τέτοιων στρεβλώσεων. Προτείνω ο ορισμός των τριών (3) προϊσταμένων διεύθυνσης να προβλέπεται μόνο όταν στον Φορέα υπάρχουν τουλάχιστον 9 διευθύνσεις. Στην περίπτωση που οι διευθύνσεις είναι κάτω των 9 να τοποθετείται μικρότερος αριθμός διευθυντών από τον Φορέα και σε αναλογία ένα μέλος προς 3 διευθύνσεις και μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις προϊσταμένων διευθύνσεων να συμπληρώνονται τα μέλη αυτά από υπαλλήλους άλλων φορέων (χωρίς από την τοποθέτησή τους αυτή να εξασφαλίζουν και θέση διευθυντή στον φορέα από τον οποίο προέρχονται). Στην περίπτωση που δεν υπάρξει πρόβλεψη για την ανωτέρω περίπτωση των φορέων με μικρό αριθμό οργανωτικών μονάδων σε επίπεδο διεύθυνσης, τότε η αξιοκρατία την οποία ευελπιστεί να καθιερώσει το παρόν σχέδιο νόμου, θα αφορά μόνο τους μεγάλους φορείς, καθώς για όλους τους άλλους η κατάσταση θα εξακολουθεί να παραμένει ως έχει και οι οποίες αλλαγές θα αφορούν μόνο στις κρίσεις για προϊσταμένους τμημάτων.