Άρθρο 30 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
α) Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.
β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
γ) Η κατά τα ανωτέρω επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με τον παρόντα νόμο. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με τον παρόντα νόμο και διεξάγεται η διαδικασία της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 86.
Ιδιαίτερα για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζεται το κριτήριο γ (μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης) της παραγράφου 3 του άρθρου 85. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή ανά θέση ευθύνης
Προϊστάμενος Τμήματος: 40% για την ομάδα κριτηρίων α, 25% για την ομάδα κριτηρίων β, και 35% για την ομάδα κριτηρίων δ.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 40% για την ομάδα κριτηρίων α, 25% για την ομάδα κριτηρίων β, 35% για την ομάδα κριτηρίων δ,
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: 40% για την ομάδα κριτηρίων α, 25% για την ομάδα κριτηρίων β, 35% για την ομάδα κριτηρίων δ.
2. α) Λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών, εκτός των αιρετών εκπροσώπων, των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που συγκροτήθηκαν στα Υπουργεία μετά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.
β) Συγκροτούνται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
βα) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης αυτών ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, συγκροτούνται τα Σ.Ε.Π. προκειμένου να προβούν στην επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από το χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια προκειμένου να προβούν στις κατά τον παρόντα νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:44 | Θείος

  Αυτό το κακό με τους αιρετούς γιατί εξακολουθεί να υπάρχει;
  Τι εκφράζουν οι αιρετοί του 10% των υπαλλήλων; Με αποφάσεις που λαμβάνονται από το 3% του συνολικού αριθμού τους; Τίποτα…!
  Θα ήταν πολύ καλύτερα να διεξάγεται κλήρωση μεταξύ επιθυμούντων ή μεταξύ του όλου αριθμού των υπαλλήλων! Δηλαδή μια καθ’ όλα δημοκρατική διαδικασία!

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:34 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΥΠ

  Επειδή οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στερούνται Οργανισμού, παρακαλούμε να επαναδιατυπωθεί και στον δικό σας νόμο η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4275/2014,
  ¨Μέχρι τη δημοσίευση των οικείων οργανικών διατάξεων των φορέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα υπηρεσιακά συμβούλια δύνανται να επιλέγουν προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4024/2011, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, και του άρθρου 4 του παρόντος νόμου¨ .

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ.προτείνει την προσθήκη διατάξεων που θεωρεί πως πρέπει να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, στοχεύοντας στην λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, τα οποία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουν βιώσει ακόμη περισσότερο τον αποκλεισμό τους από την εργασία εξαιτίας των πρόσθετων μέτρων που έχουν ληφθεί με τις μνημονιακές πολιτικές.

  1. Αναμόρφωση του νόμου 2643/98.
  Σύμφωνα με το νόμο 2643/98, το Κράτος υποχρεούται να προκηρύσσει σε ετήσια βάση, μέσω του ΟΑΕΔ, τις θέσεις του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας) για όλες τις κατηγορίες των προστατευομένων του νόμου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία (πρώτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1) και οι συγγενείς α΄ βαθμού ατόμων με βαριά αναπηρία (εδάφιο δεύτερο της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1).
  Ο νόμος αυτός, εκτός του ότι έχει χρονοβόρες διαδικασίες, είναι γνωστό και ότι καταστρατηγείται, αφού οι θέσεις τόσο του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) όσο και του άρθρου 2 (ιδιωτικός και ευρύτερος δημόσιος τομέας) δεν προκηρύσσονται ετησίως όπως ορίζει ο νόμος, αλλά έχουν προκηρυχθεί μόνο τα έτη 1998, 2002, 2004, 2008 και 2014.

  Κρίνουμε απαραίτητη την αναμόρφωση και τροποποίηση του ν.2643/98 ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος νόμος αποκλειστικός για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Ζητάμε να συμπεριληφθούν οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ν.2643/98 στις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ώστε να βγαίνει ενιαία προκήρυξη και να καταργηθεί η κάρτα ανεργίας των ΑμεΑ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προκηρύξεις.

  Ως εκ τούτου, οι προτάσεις μας αναλυτικά έχουν ως εξής:

  1. Η διαδικασία πρόσληψης των προσώπων της παρ. 1β του άρθρου 1 του ν. 2643/98 όπως ισχύει σήμερα για τις θέσεις των υπόχρεων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/98 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προτείνουμε να γίνεται από το ΑΣΕΠ στον ίδιο χρόνο που διενεργείται κάθε γενική προκήρυξη από την οποία παρακρατούνται οι θέσεις των προαναφερθέντων φορέων.
  2. Ο καθορισμός της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων της παρ. 1β (άμεση και έμμεση προστασία ΑμεΑ) του άρθρου 1 του ν. 2643/98, στους υπόχρεους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/98 γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται και αναφέρονται στο άρθρο 4 και συγκεκριμένα στις παρ. 1, 2 ,3, 4, 5, 9, 10 του ν. 2643/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Σε ότι αφορά την παρ. 4 του άρθρου 4 ζητούμε ο συντελεστή 7 να γίνει 10.
  Επιπρόσθετα ζητάμε στο 2ο εδάφιο της παρ. 1β να συμπεριληφθούν και τα τέκνα που έχουν γονείς με αναπηρία, με ποσοστό τουλάχιστον 67%.
  3. Το ποσοστό που αντιστοιχεί στις προαναφερόμενες θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 8 του άρθρου 2 καθορίζεται σε 3% για τα πρόσωπα της παρ. 1β και σε 1% για τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου (έμμεση προστασία) της προαναφερόμενης παραγράφου.
  4. Να καταργηθεί η φράση του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/98 «εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ» και η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2643/98, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη με την οποία καθορίζεται ως προϋπόθεση η προσκόμιση της κάρτας ανεργίας κατά την υποβολή της αίτησης των προσώπων που ανήκουν στις προστατευόμενες κατηγορίες του ν. 2643/98 για να τοποθετηθούν ή να διατεθούν σε θέσεις εργασίας βάσει των προκηρύξεων του ανωτέρω νόμου. Κατά τη γνώμη μας, η ύπαρξη κάρτας ανεργίας, πρέπει να τύχει πρόσθετης μοριοδότησης, όχι μόνο για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/98, αλλά για όλους τους πολίτες. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να είναι αιτία αποκλεισμού, όπως ισχύει σήμερα.

  2. Ευεργετικές ρυθμίσεις για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

  1. Επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 1 του ν.3454/2006 και στα άτομα με αναπηρία, η οποία ισχύει στον εργασιακό τομέα για την κατηγορία των πολυτέκνων, αλλά δε ισχύει για την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία, ώστε να αποκατασταθεί μία αδικία που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία.
  Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην παράγραφο 3δ. του άρθρου 1 του ν.3454/2006, σύμφωνα με την οποία: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων».
  Η διαδικασία επιλογής των ατόμων με αναπηρία θα είναι ίδια με την διαδικασία που ισχύει για τους πολύτεκνους.

  2. Ζητάμε τη θέσπιση διατάξεων που θα συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων τους σε εποχικές θέσεις εργασίας και θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

  3. Ζητάμε την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία που υπηρετούν σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων της χώρας. Το εν λόγω αίτημα αποτελεί και πρόταση της ΚΕΔΕ, βάσει της 181ης απόφασης του Δ.Σ. της στις 12.11.2014 και αφορά στη μεταφορά του προσωπικού ΑμεΑ που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων που έχουν λυθεί ή βρίσκονται σε εκκαθάριση στον οικείο Δήμο σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:05 | Μαρία Λιανού

  Παράγραφος 1γ: Όπως έχω αναφέρει και στο άρθρο 29, η βαρύτητα στα τυπικά προσόντα για όλες τις θέσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% και αντίστοιχα η μοριοδότηση βάση συνέντευξης να περιοριστεί στο 10%.

  Παράγραφος 2: Δηλαδή όποιος διευθυντής οριστεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν θα κριθεί ξανά? Δηλαδή θα παραμείνει εσαεί διευθυντής δίχως να περάσει από τη διαδικασία των κρίσεων?

  Παράγραφος 3: Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Τμημάτων να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών έκαστη. Θεωρώ δηλαδή ότι το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, δηλαδή έως τα τέλη Ιουνίου 2016.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:57 | Βενετία

  Η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου ,σύμφωνα με τον νόμο αυτό, θα κρίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο . Τα υπηρεσιακά συμβούλια που απαρτίζονται από ΔΕ και ΠΕ στην καλύτερη περίπτωση δεν είναι σε θέση να κρίνουν ορθά ενώ πολλές φορές υπάρχει και σκοπιμότητα . Την συνάφεια πρέπει να την κρίνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αποτελούν τους πλέον αρμόδιους ή κάποιος άλλος κριτής με γνώση και κύρος . Όλοι γνωρίζουμε περιπτώσεις που κυκλώματα προωθούσαν τους δικούς αναγνωρίζοντας με ευρύ πνεύμα τα μεταπτυχιακά των αρεστών και με στενή αντίληψη απέρριπταν τα μεταπτυχιακά των μη αρεστών. Το μεγαλύτερο κακό σε αυτή την διαδικασία δεν είναι ότι κάποιος πιθανόν πιο άξιος υπάλληλος χάνει την εκλογή του σε θέση ευθύνης αλλά ότι δημιουργούνται εξαρτήσεις και κατευθυνόμενες τοποθετήσεις που βλάπτουν το Δημόσιο.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:04 | Βενετία

  Θα ήθελα να κάνω μια συμπληρωματική παρατήρηση που αφορά τα ποσοστά που τίθενται στην πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου . Τα ποσοστά αυτά είναι έξω από το πνεύμα που διέπει το νόμο αυτό στην κανονική του λειτουργία δηλαδή όταν θα συμπεριληφθούν και οι αξιολογήσεις . Τελικά στην πρώτη εφαρμογή του νόμου μειώνεται η βαρύτητα των τυπικών προσόντων και αυξάνεται η βαρύτητα της αρχαιότητας και ακόμα περισσότερο της συνέντευξης . Είναι σίγουρο ότι αυτό θα έχει άσχημες συνέπειες

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:42 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΑΙΡΕΤΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΣΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ. ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, ΔΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ και ΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ. ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ. ΠΑΛΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ, ΑΞΕΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΜΜΑΝΤΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ. ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΙΑ ΤΟΥ 1980 ΠΙΣΩ.
  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:38 | ΓΙΑΝΝΗΣ(προεδρος Υπηρεσιακού Συμβουλίου εργαζομένων ΟΤΑ)

  Δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με την κατάργηση η μη των υπαρχόντων υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ σε επίπεδο Νομού τα οποία συγκροτήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 12 του Ν 4071/2012. Τι θα γίνουν αυτά τα Υπηρεσιακά Συμβούλια? Θα συγκροτηθούν άλλα??? Με ποιο τρόπο θα γίνονται κρίσεις Διευθυντών στους ΟΤΑ??? Με τα ΣΕΠ?? Μα τα ΣΕΠ προβλέπονται να αποτελούνται απο Γενικούς Διευθυντές… Στους περισσότερους ΟΤΑ δεν υπάρχουν Γενικοί Διευθυντες γιατί απλούστατα δεν προβλέπεται στους περισσότερους ΟΕΥ. Άρα πως θα γίνεται η επιλογή διευθυντών?? Με ποιά λειτουργία? Πρέπει οπωσδήποτε στον παρόντα Νόμο να προβλεφθούν οι ΟΤΑ τόσο στο Σύστημα Προαγωγών όσο και στο Σύστημα Επιλογής Διευθυντών, Προισταμένων αλλά και πρέπει να δοθεί επιτακτικά λύση με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εργαζομένων ΟΤΑ του Ν3584/2007 αλλιώς θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία τους.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 13:20 | tomcat

  Ένα ωραίο νομοσχέδιο για την κρίση προϊσταμένων οργανικών μονάδων με μεταβατικές διατάξεις που βοηθούν τους εκάστοτε Υπουργούς, Περιφερειάρχες, Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Προέδρους ΝΠΔΔ, κλπ να αφήσουν τους τοποθετημένους από αυτούς προϊσταμένους όσο καιρό επιθυμούν.
  Είναι απαράδεκτο να μη τίθονται αποκλειστικές προθεσμίες, ποινές σε αυτούς που δεν προχωρούν τις κρίσεις προϊσταμένων, καθώς και παύση καθηκόντων στους ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων μετά την πάροδο το πολύ ενός εξαμήνου από την αποκλειστική προθεσμία που θα έχει θέσει ο Νόμος για την κρίση προϊσταμένων (ή από τη λήξη της θητείας τους).
  Είναι δυνατόν να θέτεις προθεσμία 4 μηνών για την κρίση προϊσταμένων διεύθυνσης εντός 4 μηνών από την συγκρότηση των ΣΕΠ. Αν δηλαδή δεν συγκροτηθεί το ΣΕΠ από τον Υπουργό ( ή τον εκάστοτε αρμόδιο ) δεν θα γίνουν κρίσεις ποτέ ;
  Είναι δυνατόν να έχουν συσταθεί οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εδώ και πέντε χρόνια και να μην έχουν γίνει ποτέ κρίσεις προίσταμένων;
  Με μια και μόνο μεταβατική διάταξη διασφαλίζεται να γίνουν άμεσα οι κρίσεις προϊσταμένων :
  » Μέσα σε 6 μήνες από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων ή εντός 6 μηνών από τη σύσταση ή κένωση μιας θέσης προϊστάμένου, γίνεται υποχρεωτικά επιλογή προϊσταμένων για τις αναφερόμενες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Δεν καταβάλεται επίδομα θέσης ευθύνης στους αναπληρωτές προϊστάμενους, για διάστημα πέραν των 6 μηνών από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων ή από τη σύσταση ή κένωση των θέσεων ευθύνης»

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:07 | Γιάννης Γ.

  Στην παρ. 2 που αφορά την συγκρότηση νέων υπηρεσιακών συμβουλίων που θα υλοποιήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία δεν προβλέπονται πάμπολες περιπτώσεις.

  1. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που καταργούνται και επανασυγκροτούνται είναι μόνο των Υπουργείων ή όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών, Ανεξαρτήτων Αρχών κλπ;
  Κανονικά πρέπει να προβλέπεται παντού η ίδια διακκασία καθώς και η ίδια σύνθεση.

  2. Αφού θα καταργηθούν και θα πρέπει να επανασυγκροτηθούν, τι θα γίνει εφόσον οι προβλεπόμενοι μετέχοντες δεν υπάρχουν;

  Μία πάγια εκ του πονηρού τακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν να ορίζουν υψηλά προσόντα (προυπηρεσία, βαθμό κλπ) στους μετέχοντες , και όταν διαπίστωναν ότι αυτοί δεν υπήρχαν, να μην τους ορίζει , με αποτέλεσμα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να λειτουργούν με μειωμένη και στρεβλωμένη σύνθεση (π.χ. με τρία μέλη αντί για πέντε ή και με μόλις δύο). Έβγαλαν και μια «γνωμοδότηση» που έλεγε ότι δεν είναι παράνομο να συγκροτείται Υπηρεσιακό με λιγότερα μέλη από τα προβλεπόμενα και ας αλλάζει έτσι ριζικά η σύνθεση των μετεχόντων (π.χ. προβλεπόταν η συμμετοχή 2 αιρετών υπαλλήλων οι οποίοι τελικά δεν μετείχαν με αποτέλεσμα να μην μετέχουν καθόλου υπάλληλοι!!). Αποτέλσμα αυτού ήταν η συνειδητά στρεβλή εφαρμογή του Νόμου, ο οποίος τελικά εν τοις πράγμασι δεν εφαρμοζόταν.

  Πρέπει να προβλέπεται να μετέχουν υποχρεωτικά 5 μέλη που να είναι υποχρεωτικά από τις προβλε΄πομενες κατηγορίες.

  Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προβλευθεί ότι σε περιπτώσεις μη ύπαρξης στην Υπηρεσία των προβλεπομένων κριτηρίων, μετέχουν στο Συμβούλιο υπάλληλοι με λιγότερα από αυτά κριτήρια.

  3. Σε μικρά Υπηρεσιακά Συμοβύλια, δεν είναι δυνατό να υπάρξουν «Τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι, που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό».

  Πρέπει να προβλευθεί να μετέχουν στα Συμβούλια υπά΄λληλοι με λιγότερα προσόντα εφόσον δεν υφίστανται κάποιοι με τα ζητούμενα.

  Το ίδιο ισχύει και με τους «Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».

  Πρέπει να προβλευθεί ότι αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Α μπαίνουν υπάλληλοι με τον αμέσος επόμενο υπαρκτό στην υπηρεσία βαθμό.

  4. Δεν είναι σαφές αν οι αιρετοί με βαθμό Α θα πρέπει να τον έχουν πριν την εφαρμογή του παρόντος ή θα πρέπει να τον έχουν μετά την αφορμογή του και την προβλεπόμενη επανακατάταξη.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:56 | Γιάννης Γ.

  Στην παρ. 1.α. πρέπει να προβλευθεί ότι μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας επιλογής ασκούν καθήκοντα προισταμένου όχι μόνο όσοι έχουν τοποθετηθεί ως τέτοιοι μέχρι σήμερα με σχετικές αποφάσεις, αλλά και εκείνοι που de facto ασκούν σήμερα τα καθήκοντα αυτά ασχέτως αν έχει υπάρξει σχετική τοποθέτηση ή όχι.

  Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα τμήματα ή διευθύνσεις που για κάποιο λόγο έμειναν ακέφαλα (είτε λόγω σύντάξης είτε λόγω ουδέποτε επιλεγμάνου προισταμένου) αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και λειτουργούν με την άτυπη διοίκηση του αρχαιώτερου υπαλλήλου, έως την τυπική επιλογή νέου πριοσταμένου, όπως προβλέπεται και από το δημοσιουπαλληλικό κώδικα. Εξάλλου δεν είναι δυνατή η ύπαρξη τμήματος ή διευθυνσης χωρίς ασκούντα τη διοίκηση αυτής.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:46 | Γιάννης Γ.

  Δεν μπορεί να προβλέπεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και να μην προβλέπονται κυρώσεις, γιατί έτσι το χρονοδιάγραμμα είναι κενό γράμμα.

  Να καθοριστούν συγκεκριμένες κυρώσεις που θα προσωποποιούνταιεπαρκώς προκειμένου η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος και να μην χρονίσει απαράδεκτα, όπως όλες οι προηγούμενες.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:52 | ΜΑΝΟΣ

  – ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΈΝΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3905/10 ΑΡΘΡΟ 51 ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ,
  ΕΠΕΙΔΗ: έχουν υπάρξει τα 5 αυτά ετη ανακατατάξεις υπαλλήλων: πρόωρες συνταξιοδοτησεις, κινητικοτητα ,μετατάξεις υποχρεωτικές και μη, Απολύσεις (πλαστά πτυχία ) κλπ
  ΕΠΕΙΔΗ: όπως έχει γίνει παγίως δεκτό από τη νομολογία, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και απαγορεύεται για τον κοινό νομοθέτη ή την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, η έκδηλη και ανεπίδεκτη οποιασδήποτε δικαιολόγησης άνιση μεταχείριση, είτε υπό τη μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια, είτε υπό τη μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή περιορισμού δικαιωμάτων όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση τελείως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια. Εξάλλου, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 του Συντάγματος, υπαγορεύει η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα να γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (πρβλ. ΣτΕ 2756/2011, 583/2008, 4498/2005, Ολ 2396/2004, Ολ 1253/2003, 2099/2000, 5094/1996 κ.ά.). κι αρα οταν εχειο μετατασσόμενος περισσοτερα τυπικα προσοντα (οριζει ο νομος)απο τον προιστάμενο στην υπηρεσία που τοποθετήθηκε πρέπει να τον αντικαταστήσει πο΄λυ δε περισσότερο οταν εχειεπιλεγεί με τον ν.3839/2010 ή με ειδικές διατάξεις στην προηγούμενη νυπηρεσία του προιστάμενος
  ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3905/10 ΑΡΘΡΟ 51 ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ: πρέπει όσοι υπάλληλοι εχουν μετταχθεί από αλλους φορείς ή ΟΤΑ Α & Β Βαθμού κι υπηρετούσαν 31.12.2010 ως προιστάμενοι ή είχαν επιλεγεί προιστάμενοι με τον ν.3839/2010 εκ νέου μετά το 2010 να επανατοποθετηθουν προιστάμενοι όπως ορίζεται στην παρ. β(τουιδιου άρθρου) και στην νέα υπηρεσία τους στην ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 12:17 | ΜΙΧ

  ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,

  ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
  ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2010 (5 ΕΤΗ) ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΑ ΠΑΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΑΔΙΚΊΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ Υ.Σ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ,- ΜΕ ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ Ν. 3839/ ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ,Ο ΟΠΟΊΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ, ( ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3528/2007 Ή ΤΟΝ 3584/2007)- , ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΔΕ, ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΘΗΤΕΊΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΆΤΑΞΗΣ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΆΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ: ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ Δ/ΝΤΕΣ Ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΑΝ: ΕΧΟΥΝ ΘΗΤΕΥΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΕΤΗ ΜΕ ΑΠΟΦ Υ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ/ΝΤΗ ΜΕ ΑΠΟΦ. Υ.Σ. (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΉ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3839/10) ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΌΠΩς ΟΡΙΖΕΙ Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΡΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ( ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ) Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΌΜΟΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ Ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ … ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ
  (παρατηρείται να μην γίνονται εσκεμμένα τοποθετήσεις σε αυτές τις οργανικές μονάδες τοποθετήσεις των εν λόγω μετατασσομενων υπαλλήλων ώστε να μην παίρνουν μόρια και να είναι υπερ των υπαλλήλων του ίδιου Φορέα)

  -Στην παράγραφο (β) ότι μέχρι την επιλογή προϊσταμένων με τις νέες διατάξεις,καθήκοντα προϊσταμένου θα ασκούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ οι κριθέντες(με βάσει τον ν. 3839,όπως ισχύει)από τα υπηρεσιακά Συμβούλια ανεξάρτητα (λόγω οιωνεί διορισμού ) αν προέρχονται από μετάταξη από άλλο φορέα υπάλληλοι που υπάγονταν είτε στις διατάξεις του ν.3528/07 είτε του ν.3584/07 και εν ελλείψει αυτών οι ασκούντες με απόφαση τοποθετημενοι αναπληρωτές προϊστάμενοι.

  ΔΙΟΤΙ : ΑΦΕΝΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΗΛ. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ,ΌΠΟΥ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΧΕΙ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΑ ΧΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΡΙΣΕΙΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ,ΜΟΡΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΠΟΥ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

  ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ <> ΕΚ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΤΩ ΚΙ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΚΑΤΩ ΕΩΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΦΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΟΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΕ ΚΙ ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΙΤΙΟΣ

  ΤΕΛΟΣ ΕΦΙΣΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ <> ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΑΘΕΣ,ΡΕΥΣΤΟ, ΚΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ή ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΑ ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΑΣ ΠΑΜΕ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ . ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ <> ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ………

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:42 | Τάκης

  Η πρακτική έχει δείξει ότι οι ημερομηνίες εφαρμογής δεν εφαρμόζονται και ουδέποτε υπήρξαν κυρώσεις.
  Ο νόμος αναφέρει διαστήματα μηνών ενώ στην πράξη είναι διαστήματα ετών.
  Υπάρχουν υπηρεσίες που από από το 2010 που άλλαξε ο νόμος επιλογής δεν έχουν ακόμα επιλέξει τους προϊσταμένους τους!

  …………………………

  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ εΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

  …………………………

  Δεν είναι όντως σαφές αν εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις για ολους (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού) ή κάποιοι από αυτούς εξαιρούνται (π.χ. ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού).

  Η κατανομή της μοριοδότησης δίνει στη συνέντευξη μεγάλη βαρύτητα μολονότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν υποκειμενικά και δεν ελέγχονται για τις αξιολογήσεις που κάνουν. Γινεται ένα αλλησβερίσι μορίων μεταξύ των μελών τους αναδεικνύοντας τους οικείους τους και καταργώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας.

  …………………………

  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ (50%-25%-25%) ΜΕ 25% ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

  …………………………

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 23:42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Σε όσες υπηρεσίες (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού) έχουν γίνει πρόσφατα κρίσεις προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος από τα υπηρεσιακά συμβούλια και οι κριθέντες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ως προϊστάμενοι, να εξαιρεθούν από τις μεταβατικές διατάξεις και να είναι δυνατή η τοποθέτηση τους για έως και ένα δίμηνο μετά την ψήφιση του νόμου.
  Δηλαδή να γίνει σαφές στην παράγραφο (β) ότι μέχρι την επιλογή προϊσταμένων με τις νέες διατάξεις,καθήκοντα προϊσταμένου θα ασκούν οι κριθέντες από τα υπηρεσιακά Συμβούλια και όχι οι αναπληρωτές προϊστάμενοι.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 13:20 | ΜΑΝΟΣ

  – ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΕΠΕΙΔΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΡΕΥΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ,ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΏς ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΛ. ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΡΙΣΕΙΣ -ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙ ΕΙΚΑΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΕ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΊ : ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ , ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ,ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ Ή Δ/ΝΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ Υ.Σ. ΩΣ Δ/ΝΤΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ΑΡΚΕΤΕς ΦΟΡΈς ΠΡΙΝ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΏΣΟΥΝ ΤΗΝ ΘΗΤΕΊΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ( Π.Χ. ΑΠΟ ΔΉΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΤΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΛ. ΥΠΆΓΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ 3584/2007 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΆΤΑΞΗ ΥΠΆΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟΝ 3528/2007) ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΘΟΥΝ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ Ως ΑΠΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛ. 7-10 ΕΤΩΝ( ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΝΑ ΧΆΝΟΥΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ , ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ , ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΥς ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΙΣΤΆΜΕΝΟΙ ΜΙΑς ΚΙ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΛΕΓΕΊ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3839/2010 ΚΙ ΑΣ ΗΤΑΝ ΣΕ ΆΛΛΟ ΦΟΡΈΑ.( ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

  θΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ , ΕΠΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΙΠΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2 ΕΤΗ.
  ΛΟΓΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΠ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ,ΑΡΘΡΑ ΤΗς ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗς ΤΟΥ Ν.3528/2007 ΌΠΩς ΙΣΧΎΕΙ , ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΔΗΛ. ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΟΠΩς ΟΡΊΖΕΙ Ο 3528/2010 ΚΙ ΟΧΙ ΟΠΩς ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΑΤΙ ΣΤΙς ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΊΟΥς ΤΟΥ Ν. 4275/2014 <> ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ,

  ΔΗΛ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΩΔΙΚΑ (έτσι κι αλλιώς με τον 3839/10 έχουμε κριθεί όλοι), ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΣ…. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΘΟΥΝ ΑΔΙΚΙΕΣ( ΕΞΤΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΟΙ ΕΥΝΟΙΚΑ ΠΡΟΣΚΕΊΜΕΝΟΙ ,ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ, ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ ΚΛΠ.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 10:59 | Γ.Σ.

  Δεν είναι δυνατόν στο παρόν άρθρο και σε συνδυασμό με το προηγούμενο άρθρο 29 να μην προβλέπεται ρητά ότι δεν θα συνεχίζεται το παράλληλο σύστημα επιλογής προϊσταμένων διεύθυνσης μέσω του ορισμού τους ως τακτικά -μη αιρετά- μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια! Τότε το σύστημα της αξιοκρατικής και με τη διαδικασία των κρίσεων επιλογή διευθυντών θα αφορά μόνο αυτούς που δεν έχουν τοποθετηθεί τακτικά μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Αυτές οι τοποθετήσεις είχαν νόημα παλαιότερα όταν για τις κρίσεις προϊσταμένων διεύθυνσης γνωμοδοτούσε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και ως εκ τούτου έπρεπε αρχικά να τοποθετηθούν κάποιοι με απόφαση Υπουργού προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν οι κρίσεις. Τώρα που το ρόλο αυτό τον έχει το οικείο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ), φυσικά και δεν υφίστανται οι όποιοι λόγοι για να συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη τακτική. Τονίζω “απαράδεκτη” διότι όχι μόνο αρχικά τοποθετούνταν οι εν λόγω διευθυντές αλλά και στη συνέχεια, όταν ένα μέλος Υ.Σ. αποχωρούσε (λόγο συνταξιοδότησης κλπ), τότε συνήθως δεν γίνονταν κρίσεις αλλά με απόφαση Υπουργού ορίζονταν ένα νέο μέλος και αυτοδίκαια γινόταν διευθυντής μέχρι τη λήξη της θητείας του Υ.Σ. Με αυτήν τη μέθοδο οι κρίσεις για διευθυντές, σε πολλούς φορείς αφορούσε ένα μικρό αριθμό θέσεων ή δεν γίνονταν ποτέ!
  Συνεπώς, εφόσον το παρόν νομοσχέδιο θέλει πράγματι να αλλάξει τις παθογένειες στις διαδικασίες επιλογής θέσεων ευθύνης, οφείλει να σταματήσει αυτό το παράλληλο σύστημα και για εκείνους που θα τοποθετηθούν στα Υ.Σ. πριν από τις κρίσεις, να ορίζεται ότι η θητεία τους, για όσους δεν επιλεγούν από το ΣΕΠ ως προϊστάμενοι διεύθυνσης, λήγει αυτοδίκαια και τα μέλη αυτά αντικαθίστανται από νέα μέλη που επιλέγονται από τον Υπουργού μεταξύ των επιτυχόντων στις κρίσεις διευθυντών. Επίσης αυτό να ισχύει και για τις περιπτώσεις που πριν τη λήξη της θητείας αποχωρήσει ένα μέλος. Να ορίζεται δηλαδή ότι θα γίνονται κρίσεις και όχι τοποθετήσεις, με ρήτρες προκειμένου για την τήρηση των προθεσμιών (και όχι κατά το δοκούν ο ένας μήνας να παρατείνεται επ’ αόριστον). Έτσι για όλους θα ισχύουν τα ίδια και θα πάψουν τα παραθυράκια στο νόμο να διαιωνίζουν μία κατάσταση σαφέστατα μη αξιοκρατική.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 23:43 | Βασίλης

  Προκειμένου να μην υπάρχουν φαινόμενα όπου από την τοποθέτηση των προϊσταμένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα καλύπτεται το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των θέσεων και οι κρίσεις θα γίνονται ουσιαστικά μόνο για τμηματάρχες, πρέπει:
  • Είτε να υπάρξει στο παρόν άρθρο η πρόβλεψη για τους φορείς με μικρό αριθμό διευθύνσεων στα Υ.Σ., μέχρι να τοποθετηθούν μετά τις κρίσεις οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, να μην καλύπτονται πάνω από το 1/3 των θέσεων αυτών από τα μέλη των Υ.Σ.
  • Είτε να ισχύει γενικά ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις θα λήγουν αυτοδικαίως μετά την επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 21:09 | Μαρία Χ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ στην πρόσκλησή σας για συμμετοχή στην παρούσα διαβούλευση καλείτε «τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου». Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζω ότι εάν δεν υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις εκείνες που στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υπάγεται ένας πολύ μικρός αριθμός οργανικών μονάδων σε επίπεδο διεύθυνσης, τότε, όπως τονίζεται και σε δυο προηγούμενα σχόλια, στις περιπτώσεις αυτές είτε δεν θα γίνουν κρίσεις για διευθυντές, είτε θα γίνουν για 1-2 θέσεις το πολύ.
  Συγκεκριμένα σας γνωρίζω ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπάρχουν διευθυντές που δεν έχουν κριθεί ποτέ και όλη τους η προϋπηρεσία (και όχι μόνο της τελευταίας πενταετίας), προέρχεται από την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης μετά από επαναλαμβανόμενους ορισμούς τους ως τακτικά μέλη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
  Το πρόβλημα αυτό στο Υπουργείο Ναυτιλίας υπήρχε από πάντα, καθώς ήταν λίγες οι διευθύνσεις στις οποίες υπήρχε η δυνατότητα ο προϊστάμενος να είναι πολιτικός υπάλληλος, διότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιών οι διευθυντές είναι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος. Τώρα όμως με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου (Π.Δ. 103/04 ΦΕΚ 170 Α’), οι εν λόγω διευθύνσεις έχουν μειωθεί περαιτέρω και υπάρχουν μόνο οκτώ (8) διευθύνσεις στις οποίες προβλέπεται να προΐσταται πολιτικός υπάλληλος.
  Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο καθώς υπάρχουν δύο (2) Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκεκριμένα στο ένα υπάγονται οι 4 διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με έδρα τη Μυτιλήνη και στο άλλο με έδρα τον Πειραιά οι λοιπές διευθύνσεις. Συνεπώς αν δεν υπάρξει πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις στο παρόν άρθρο, εφόσον τοποθετηθούν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου οι 6 διευθυντές με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, η αξιοκρατία στις κρίσεις διευθυντών για το ΥΝΑΝΠ θα είναι άνευ αντικειμένου, καθώς θα αφορά μόνο τις 2 από τις 8 διευθύνσεις στις οποίες προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι.
  Δηλαδή, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, που σκοπό έχουν την επιλογή με αξιοκρατικές διαδικασίες προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης, θα εφαρμοστούν κατ’ ουσία στο ΥΝΑΝΠ, και σε πολλούς άλλους φορείς, μόνο για την επιλογή τμηματαρχών!
  Παρακαλώ πολύ να εξετάσετε το πρόβλημα αυτό, το οποίο αφορά ένα μεγάλο αριθμό Φορέων. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η πολιτική βούληση για αλλαγές και αξιοκρατία στο Δημόσιο και να μην ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των Οργανισμών των Φορέων του Δημοσίου. Στην κατεύθυνση αυτή, μία δίκαιη και σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος σχεδίου νόμου ρύθμιση είναι αυτή που προτείνεται από τους δύο προηγούμενους σχολιαστές, να υπάρξει δηλαδή στο παρόν άρθρο πρόβλεψη για τους φορείς με μικρό αριθμό διευθύνσεων στα Υ.Σ., μέχρι να τοποθετηθούν μετά τις κρίσεις οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, να μην καλύπτονται πάνω από το 1/3 των θέσεων αυτών από τα μέλη των Υ.Σ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 22:18 | ΑΝΝΑ

  Πρέπει να δοθεί μοριοδότηση και σε αυτούς που έχουν δεύτερο πτυχίο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας και όχι μόνο της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, όπως αναφέρει το άρθρο 29. Δηλαδή κάποιος που έχει πτυχίο ΤΕΙ και παίρνει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ να παιρνει μοριοδότηση.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 22:38 | Βασίλης

  Πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε στο παρόν άρθρο να ληφθούν υπόψη και περιπτώσεις όπως είναι για παράδειγμα το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου οι διευθύνσεις πολιτικών υπαλλήλων είναι πολύ λίγες. Αν δεν υπάρξει ειδική μνεία για τις περιπτώσεις αυτές, τότε οι διατάξεις για τις κρίσεις έχουν νόημα μόνο για τις κρίσεις τμηματαρχών, καθώς προβλέπεται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να τοποθετηθούν 3 διευθυντές με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Συνεπώς οι θέσεις διευθυντών θα καλυφθούν άμεσα και χωρίς κρίσεις από τους παλιούς διευθυντές! Για τους φορείς λοιπόν αυτούς θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε στα Υ.Σ. και μέχρι να τοποθετηθούν μετά τις κρίσεις οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, να μην καλύπτονται πάνω από το 1/3 των θέσεων αυτών από τα μέλη των Υ.Σ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 11:19 | Σοφία

  Σύμφωνα με το εδάφιο βα της παρ. 2 προβλέπεται στη συγκρότηση των νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων να οριστούν τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι, «που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης (…)». Δηλαδή με τη διάταξη αυτή οι προϊστάμενοι διεύθυνσης που χωρίς κρίσεις την τελευταία 5ετία ασκούν καθήκοντα διευθυντή θα είναι και οι πλέον τυχεροί, δηλαδή θα διατηρήσουν τη θέση τους χωρίς τη διαδικασία των κρίσεων, καθώς από την τοποθέτησή τους στο Υ.Σ. θα έχουν εξασφαλίσει και τη θέση του διευθυντή! Επιπρόσθετα στους φορείς με μικρό αριθμό Διευθύνσεων θα εξακολουθήσει το φαινόμενο οι κρίσεις για θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων να μην γίνονται καθόλου ή να περιορίζονται για 1-2 διευθύνσεις!
  Παρακαλώ να ληφθούν σοβαρά οι ανωτέρω παρατηρήσεις μου, καθώς το σχέδιο νόμου φαίνεται ότι έχει καλές προθέσεις και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη για την άρση τέτοιων στρεβλώσεων. Προτείνω ο ορισμός των τριών (3) προϊσταμένων διεύθυνσης να προβλέπεται μόνο όταν στον Φορέα υπάρχουν τουλάχιστον 9 διευθύνσεις. Στην περίπτωση που οι διευθύνσεις είναι κάτω των 9 να τοποθετείται μικρότερος αριθμός διευθυντών από τον Φορέα και σε αναλογία ένα μέλος προς 3 διευθύνσεις και μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις προϊσταμένων διευθύνσεων να συμπληρώνονται τα μέλη αυτά από υπαλλήλους άλλων φορέων (χωρίς από την τοποθέτησή τους αυτή να εξασφαλίζουν και θέση διευθυντή στον φορέα από τον οποίο προέρχονται).
  Στην περίπτωση που δεν υπάρξει πρόβλεψη για την ανωτέρω περίπτωση των φορέων με μικρό αριθμό οργανωτικών μονάδων σε επίπεδο διεύθυνσης, τότε η αξιοκρατία την οποία ευελπιστεί να καθιερώσει το παρόν σχέδιο νόμου, θα αφορά μόνο τους μεγάλους φορείς, καθώς για όλους τους άλλους η κατάσταση θα εξακολουθεί να παραμένει ως έχει και οι οποίες αλλαγές θα αφορούν μόνο στις κρίσεις για προϊσταμένους τμημάτων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 14:00 | nikos christou

  Οι επιλογες προισταμενων να πραγματοποιηθουν μετα τους νεους οργανισμους των Υπουργειων οπως αυτα εχουν θεσμοθετηθει απο την κυβερνηση πχ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ως ενιαιο Yπουργειο.Ειδικη ρυθμιση για Υπουρ Εθνικης Αμυναε,Ταξης και Εμπ Ναυτιλιας με μικτο προσωπικο υστερα απο συνενοηση με αντιστοιχους Υπουργους λογω ιδιαιτεροτητας των φορεων

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 11:39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους οι προιστάμενοι, που τοποθετήθηκαν «αυθαίρετα» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4275/2014.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

  α) Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, είτε αυτοί έχουν επιλεγεί βάσει των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., είτε βάσει ειδικών διατάξεων. Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων της διοίκησης με οποιαδήποτε ονομασία που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης.

  β) Ειδικά, στις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες πληρώθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4275/2014, χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αντί των υπηρετούντων προϊσταμένων μπορεί να τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης υπάλληλοι μεταξύ α) όσων ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο συμβούλιο κατά το χρόνο ανάθεσης, και β) όσων υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω θα πρέπει να ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

  γ) Οι ανωτέρω τοποθετήσεις προϊσταμένων κατά την περίπτωση β και γ΄ λήγουν αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 09:50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ

  Στο παράδοξο κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών να εργάζονται με μερική απασχόληση θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος.
  Προτείνω οι μεταβατικές διατάξεις να αναφέρουν:
  «οι συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ με αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετατρέπονται από μερική απασχόληση σε πλήρη απασχόληση».

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 22:41 | ΓΙΆΝΝΗΣ (Πρόεδρος Υπηρεσιακού συμβουλίου ΟΤΑ

  ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ? ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΆ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΊΣΘΕΙ ΑΝ Ό ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 09:36 | Hλίας Αλευράς, ΠΕ3 ΜΔΕ, Διευθυντής ΟΤΑ Α’β (με Ν.3839/10 από Υ.Σ.), μέλος Υπ. Συμβουλίου

  Παρατήρηση (σε συνέχεια παρατήρησης στο άρθρο 29) :
  Τι «γίνεται» εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες;
  Ως γνωστόν οι προθεσμίες εάν δεν αναφέρεται η λέξη «αποκλειστική» είναι ενδεικτικές. Υπάρχει καμία κύρωση; Σε ποιόν;

  Τι γίνεται με τις εκκρεμείς διαδικασίες στα Υπηρεσιακά;
  Τι γίνεται με τις επιλογές που έχουν ήδη γίνει από τα Υ.Σ. και δεν έχει γίνει ακόμα η τοποθέτηση των επιλεγέντων; (για να ολοκληρωθεί η «σύνθετη» διοικητική ενέργεια)
  Προτείνεται προθεσμία 2 μηνών για την ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων.

  Στους ΟΤΑ Α΄βαθμού, ο ελάχιστος βαθμός για αιρετό μέλος στο Υ.Σ. να είναι ο Β’.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 07:47 | Δημήτρης

  Η παράγραφος α) δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα καθώς αν οι αναπληρωτές προιστάμενοι συνεχίσουν να ασκούν καθήκοντα προισταμένου και όσοι έχουν κριθεί από τα υπηρεσιακά συμβούλια περιμένουν τις τοποθετήσεις, τότε αυτοί που θα μοριοδοτηθούν έξτρα θα είναι οι αναπληρωτές και αυτό θα δημιουργήσει αλλοίωση των αντικειμενικών και πραγματικών κριτηρίων μοριοδότησης. Πρέπει να αποκατασταθούν οι αδικίες και όχι να δημιουργηθούν νέες χειρότερες.
  Ευχαριστώ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 22:23 | Νίκ

  Στην περίπτωση που κατά την δημοσίευση του παρόντος έχουν ήδη λήξει οι θητείες των προϊσταμένων ή έχουν κενωθεί οι θέσεις προϊσταμένων ποιοί θα ασκούν καθήκοντα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που όπως φαίνεται θα πάρει τουλάχιστον δυο χρόνια? Θα συνεχίσουν αυτοί που τούς έκατσε το λαχείο κατά την δημοσίευση του παρόντος? Σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στα υπηρεσιακά συμβούλια διαδικασίες κρίσεων με τον παλιό νόμο. Προτείνω την ολοκλήρωσή τους εντός διμήνου και την τοποθέτηση των κριμένων προισταμένων μέχρι την προκήρυξη της νέας θέσης

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 22:53 | Βασίλης

  Στην παράγραφο α) θα πρέπει να προστεθεί ότι καθήκοντα προισταμένου θα ασκούν όσοι έχουν κριθεί ή κρίνονται από υπηρεσιακό συμβούλιο καθώς σε αντίθετη περίπτωση ευνοούνται οι αναπληρωτές προιστάμενοι οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι τοποθετημένοι με αποφάσεις Υπουργών, Δημάρχων, Περιφερειαρχών. Η ισονομία δεν αποτελεί μια απλή λέξη αλλά ζητούμενο για την Δημόσια Διοίκηση.
  Ευχαριστώ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 17:26 | Αννα

  Η διατύπωση της παραγράφου (α) δίνει την εντύπωση ότι θα συνεχίσουν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οι τοποθετημένοι αναπληρωτές. Προς αποφυγή παρερμηνειών να γίνει σαφές στην παράγραφο (β) ότι θα εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου μέχρι την επιλογή τους με τις νέες διατάξεις οι κριμένοι από τα υπηρεσιακά Συμβούλια προϊστάμενοι .

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 17:45 | N.Τ.

  Στο σ/ν, νομίζω, δεν αναφέρεται η μελλοντική διοικητική πορεία των υπαλλήλων που είναι ήδη προιστάμενοι οργανικών μονάδων (διευθύνσεων) για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (π.χ δύο έτη) και ακολούθως δεν επιλεγούν σε θέσεις ευθύνης.