• Σχόλιο του χρήστη 'Bg' | 6 Δεκεμβρίου 2015, 23:29

    Θα έπρεπε σαφώς στις προϋποθέσεις για τις επιτελικές θέσεις , να προστεθούν και οι υπάλληλοι που έχουν κριθεί και υπηρετούν τουλάχιστον ένα(1) έτος ως επιθεωρητές-ελεγκτές σε διάφορα ελεγκτικά σώματα π.χ.Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων κλπ. Άλλωστε σύμφωνα με τον Ν.4274/2014 άρθρο 4: «…..Η θητεία των Επιθεωρητών−Ελεγκτών και Επιθεωρητών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου και των προϊσταμένων μονάδων ειδικών υπηρεσιών του ν. 3614/2007,λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Τμήματος για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ…..»