Άρθρο 02 – Εγγραφή στο Μητρώο

Στο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους:

1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β’ βαθμού, Ανεξαρτήτων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν το βαθμό Α’, έχουν λάβει στην αξιολόγηση εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Β’ του παρόντος για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75 και πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος,

β) Είναι απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),

γ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας,

δ) Έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

2. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:19 | Αναστασιάδης Μ

  (Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού, εισηγητής) Κακώς εξομοιώνετε το Μεταπτυχιακό με θέση Γενικών Διευθυντών. Τα Μεταπτυχιακά συχνά δεν ανταποκρίνονται σε πολλά πράγματα… Θα έπρεπε να μπουν και άνθρωποι που έχουν κάνει Διευθυντές και τμηματάρχες (έστω για κάποιο διάστημα). Αλλιώς ουσιαστικά μηδενίζετε την εμπειρία της πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, κάτι που δεν είναι ορθολογικό.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:09 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

  Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω νομοσχεδίου δικαίωμα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, στο σύνολο, σχεδόν, των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, οι οποίοι διαθέτουν το βαθμό Α’ και αυξημένα τυπικά προσόντα ή διοικητική εμπειρία. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
  Δεδομένου ότι στη διοικητική, ιεραρχική πυραμίδα των φορέων αυτών προΐστανται στις μεν Περιφέρειες Εκτελεστικοί Γραμματείς, στους δε Δήμους Γενικοί Γραμματείς δέον είναι να υπάρξει ρύθμιση βάσει της οποίας το αυτό δικαίωμα να αναγνωρίζεται και για τους υπαλλήλους αυτούς. Επισημαίνεται ότι τόσο οι Εκτελεστικοί Γραμματείς, όσο και οι Γενικοί Γραμματείς είναι επιφορτισμένοι με το σύνολο του διοικητικού έργου των ΟΤΑ που προΐστανται και ως εκ τούτου διαθέτουν σημαντική διοικητική εμπειρία.

  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 2 ως εξής:

  “Οι Εκτελεστικοί Γραμματείς των Περιφερειών και οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων εφόσον είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος ή είναι απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) ή είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας ή είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και έχουν διατελέσει στις ως άνω θέσεις επί τρία (3) τουλάχιστον έτη”.

 • Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα σταματησει η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων με αδιαφανείς διαδικασίες, ωστόσο:
  Στο άρθρο 1 πρέπει να συμπεριληφθούν στις αναφερόμενες κατηγορίες ΙΔΑΧ και εκείνοι που κατέχουν βαθμό Β’. Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι έχουν παγώσει οι διαδικασίες αξιολόγησης και πολλοί εργαζόμενοι αν και πληρούν τα τυπικά και κυρίως τα ουσιαστικά προσόντα, δεν έχουν προαχθεί στο βαθμό Α’.

  Στο άρθρο 2 πρέπει να προστεθούν οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες της παραγράφου 3 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ερευνητικό προσωπικό ιδίων προσόντων με τους αναφερόμενους Ερευνητές. Διαφορετικά προκύπτει άνιση μεταχείριση για ομοειδή κατηγορία εργαζομένων (επιτελούν εν τοις πράγμασι ερευνητικό έργο και ανήκουν στο ίδιο ειδικό μισθολόγιο).

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:56 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ

  Στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να ενταχθεί και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 ως εξής:
  «2. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών και οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.»

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:56 | T/N

  Ανακάτεμα εκ νέου μιας σημαδεμένης τράπουλας, μονό με τον τίτλο ενός νομοσχεδίου δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της διαφάνειας της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αφού αν μπούμε στην ουσία των κριτήριων επιλογής θα δούμε ότι δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν:
  • Όλοι αυτοί μου κατέχουν σήμερα Α (ή και Β βαθμό αφού με το νόμο Βενιζέλου για το δήθεν ενιαίο μισθολόγιο τιμωρήσαμε όλους όσους τόλμησαν να εισαχθούν στο δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ -την μόνη αξιοκρατική διαδικασία-) που δεν έμπαιναν με αξιοκρατικές και « έχουν αποδείξει τις ικανότητες τους» στην πράξη από θέσεις ευθύνης που τους ανατέθηκαν επειδή ήταν κολλητοί με κομματικούς μηχανισμούς ας μπουν και στο μητρώο να αποσώσουν ότι απέμεινε
  • Όλοι αυτοί που έχουν δεύτερα, τρίτα πτυχία, μεταπτυχιακά ,διδακτορικά τις περισσότερες φορές άσχετα με το αντικείμενο της θέσης τους την απόκτηση των όποιων πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο τόσο με το να λαμβάνουν εκπαιδευτική αδεία ( και κάποιος άλλος την έβγαζε τη δουλειά τους) όσο και με τον επιπλέον μισθό.
  • Όλοι αυτοί που μέχρι σήμερα κατείχαν θέσεις ευθύνης με απλή ανάθεση από Προϊστάμενο διεύθυνσης χωρίς κρίση ακόμη και από αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια που λειτουργούσαν όπως λειτουργούσαν να έχουν πλεονέκτημα έναντι άλλων που δεν ευνοήθηκαν από αιρετά πολιτικά πρόσωπα.
  • Οι απόφοιτοι τις σχολής δημοσιάς διοίκησης ???? επειδή σπούδαζαν ένα μισή χρόνο, τοποθετούνται στις υπηρεσίες με τη άμεση δυνατότητα να κριθούν για θέσεις ευθύνης και δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο ΔΥ το μόνο που γνωρίζουν είναι να βάζουν την ημερομηνία σύνταξης του σχεδίου έγγραφου και το περιεχομένου αυτού μπορεί κάλλιστα να είναι αντίθετο με τις νομοθετικές προβλέψεις.
  • Οι έχοντες συγγραφικό έργο – πολλές φορές ξεπερασμένο και καθόλου σχετικό με το αντικείμενο της θέσης- και συμμετοχή σε συνεδρία !!!!! υπερέχουν όσων δεν έχουν, αν είναι δυνατόν δεν επιλεγούμε διδάσκοντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανούς να στελεχώσουν την πάσχουσα δημόσια διοίκηση αναζητούμε.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:43 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Γενικό Σχόλιο για το Μητρώο
  Περιλαμβάνει και τους ΟΤΑ (πχ δημοτικές επιχειρήσεις, πολιτιστικούς οργανισμούς, γενικούς γραμματείς δήμων) στο μητρώο;

  Να συμπεριληφθεί και:
  Τακτικοί υπάλληλοι ΕΕΠ
  ε. Έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Δ/νσης επί δεκαετία τουλάχιστον
  στ. Όριο ηλικίας έως 65 ετών

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ προϋποθέσεις, που δεν τίθενται αθροιστικώς, παρουσιάζουν σημαντικές ποιοτικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Υπ’αυτήν την έννοια το σχέδιο νόμου φέρεται να αποδίδει ίδια δικαιώματα ή άλλως δυνατότητες σε πρόσωπα με ουσιωδώς διαφορετικά τυπικά προσόντα, κατά παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:24 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.-ΑΕΙ

  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.-ΑΕΙ

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αποτελεί μια θετική εξέλιξη αναφορικά με την εμπέδωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση ∙ η επέκταση δε της προτεινόμενης ρύθμισης και στη στελέχωση επιτελικών θέσεων ευθύνης όπως εκείνες των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων ή Διοικητών Οργανισμών συμβάλλει αποφασιστικά στον επιδιωκόμενο στόχο, με τη δημιουργία εθνικού μητρώου.
  Ωστόσο, μολονότι η βούληση του νομοθέτη είναι η ευρύτητα ως προς τα δυνάμει υποψήφια μέλη τού υπό διαμόρφωση μητρώου, η ρύθμιση του άρθρου 2 λειτουργεί εν τέλει περιοριστικά, δεδομένου ότι αποκλείει από τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ή και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, τα οποία στη μεγάλη της πλειοψηφία είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή και διδακτορικών διπλωμάτων (βλ. άρθρο 29 του ν. 4009/2011). Η προϋπόθεση της κατοχής Α΄ βαθμού ειδικότερα, κριτήριο που ερείδεται στο προτεινόμενο σύστημα προαγωγής δημοσίων υπαλλήλων, δεν συνάδει με το υφιστάμενο βαθμολογικό σύστημα των ως άνω κλάδων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π., το οποίο μάλιστα στην παρούσα φάση είναι μεταβατικό, δεδομένου ότι εκκρεμεί μεταξύ άλλων και η έκδοση Π.Δ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, το οποίο θα ρυθμίζει και θέματα βαθμολογικής εξέλιξης του κλάδου.
  Ειδικότερα, τον κλάδο Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π σήμερα πλέον, (βλ. άρθρο 68, παρ. 3 εδάφιο 1 του ν. 4235/2014 & άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 4264/2014) αποτελούν τόσο μέλη του πρώην κλάδου Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι, ΙΙ ή Ε.Τ.Ε.Π όσο και πρώην μόνιμοι ή αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, προσωπικό το οποίο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διατηρεί τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη μέχρι την έκδοση του ως άνω Π.Δ.
  Είναι προφανές ότι ο κλάδος σήμερα αποτελείται από ένα ετερογενές βαθμολογικό σύστημα, η δε προαγωγή του στους όποιους βαθμούς ερείδεται σε παντελώς ασύμβατα μεταξύ τους συστήματα βαθμολογικής εξέλιξης. Συνεπώς, η μη ρητή αναφορά στο σχέδιο νόμου, στα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π, μας αποκλείει από τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο, την ίδια στιγμή που περιλαμβάνει επί της ουσίας το σύνολο των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα!
  Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την ακόλουθη προσθήκη στο άρθρο 2 του σ/ν.
  Προσθήκη:
  Άρθρο 2
  Στο μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους :
  […]
  «Παρ. 3 : Μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι τα οποία πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:12 | Δικαστικός Υπάλληλος

  Επειδή για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.2812/00 θα δημιουργηθεί νομικό κενό σε σχέση τόσο το σύστημα αξιολόγησης όσο και με το βαθμολογικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά σχόλιά μου επί των άρθρων 14 και 28 τα οποία δεν επαναλαμβάνω χάριν συντομίας και στα οποία παραπέμπω, προτείνεται να προστεθεί σχετική πρόβλεψη στην 1η παράγραφο του εν λόγω άρθρου ως εξής :

  Στο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους:
  1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β’ βαθμού, Ανεξαρτήτων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καθώς και οι υπαγόμενοι στον νόμο 2812/00 υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό Α’, έχουν λάβει στην αξιολόγηση εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Β’ του παρόντος για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75 και πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:51 | Κώστας Τσακίρης

  Στο άρθρο 1 πρέπει να συμπεριληφθούν στις αναφερόμενες κατηγορίες ΙΔΑΧ και εκείνοι που κατέχουν βαθμό Β’ καθώς λόγω παγώματος των διαδικασιών αξιολόγησης πολλοί εργαζόμενοι που πληρούν τα τυπικά και κυρίως τα ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή στο βαθμό Α’ δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να προαχθούν.

  Στο άρθρο 2 πρέπει να προστεθούν οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες της παραγράφου 3 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών καθώς πρόκειται για ερευνητικό προσωπικό ιδίων προσόντων με τους αναφερόμενους Ερευνητές ειδάλλως προκύπτει διαφορετική μεταχείριση για ομοειδή κατηγορία εργαζομένων (που έχουν και το ίδιο ειδικό μισθολόγιο).

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:04 | ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ως προς τις προϋποθέσεις α) και γ) δε θα πρέπει να συνεκτιμάται και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης ;
  Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι με βάση το ισχύον προσοντολόγιο στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού εντάσσονται όλα τα πτυχία ΑΕΙ χωρίς καμια απολύτως διάκριση . Κατά συνέπεια ( σύμφωνα με το παρόν άρθρο) ένας υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’και βαθμολογία τουλάχιστον 75 για δύο συνεχείς περιόδους έχει δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο εφόσον πληροί π.χ. την α) ή/και τη γ) προϋπόθεση ανεξάρτητα αν το αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό /διδακτορικό που κατέχει είναι π.χ. στο Δημόσιο Δίκαιο,στα Οικονομικά ,στην προσχολική αγωγή ,στη Θεολογία ή την καλαθοσφαίριση και ο ίδιος είναι αντιστοίχωςς πτυχιούχος Νομικής ,Οικονομικού,Νηπιαγωγών,Θεολογίας ή ΤΕΦΑΑ…

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:23 | ΜΑΡΙΝΑ

  Νομίζω ότι στο Μητρώο των Στελεχών θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να εγγράφονται με ηλικιακά όρια και συνταξιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ,ΟΤΑ με αντίστοιχα προσόντα όπως προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, λόγω τη πολυετούς διοικητικής εμπειρίας που διαθέτουν και στην περίπτωση που επιλέγονται, να διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης και για όσο διάστημα εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:09 | Θείος

  Μπράβο σας και πάλι!
  Ποιοι κατέχουν σήμερα βαθμό Α΄; -> Οι πολύ αρχαίοι και «ωραίοι» δηλαδή οι κατά τεκμήριο ένοχοι της καταστροφής της χώρας!!
  Αυτοί λοιπόν θα εγγραφούν στο Μητρώο και αυτοί θα «αξιολογήσουν» εμάς τους υπόλοιπους…! Πολύ ωραία, συνεχόμενα ωραία…!
  Δηλαδή ό γέγονε γέγονε (ΙΔΑΧ από παράθυρο με ισχύ του αναθεωρημένου Συντάγματος – άρθρο 103 και Γενικοί Διευθυντές συνένοχοι της καταστροφής) και το καραβάνι προχωρά με τα «σκυλιά» μπροστά!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:45 | Βασίλης Μ.

  Αρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο γ.
  «γ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας,».
  Το σημείο αυτό υπερκαλύπτεται από το σημείο α) Διδακτορικό, καθώς επίσης δεν αποτελεί ένδειξη διαφοροποίησης ανάλογη είτε με τους κατόχους Διδακτορικών ή ΕΚΔΔ ή Γεν. Δ/νσεων. Να ληφθεί υπόψη πως και οι απόφοιτοι των σχολών 5ετούς φοίτησης (Μηχανικοί – Πολυτεχνεία) λαμβάνουν βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών μετά την λήξη των 5 ετών!

  Προτείνεται η κατάργηση του σημείου γ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:19 | Σπύρος Χ.

  Μια διευκρίνιση μόνο όσον αφορά τους βαθμούς, θα γίνει επανακατάταξη και οι υπάλληλοι ΠΕ με 13 χρόνια θα πάρουν βαθμό Α, με μεταπτυχιακό σε 11 χρόνια βαθμό Α, οι κάτοχοι διδακτορικού σε 7 και οι απόφοιτοι ΕΣΔΔ με 6 χρόνια. Επομένως δεν θα πάρουν βαθμό Α μόνο οι νέοι υπαλληλοι

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:16 | Γιάννης Γ.

  Τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές πριμοδοτούνται υπέρμετρα αδικούμενων των υπολοίπων υπαλλήλων.

  Τα Μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές, χωρίς να απαιτείται καμία εμπειρία (διοικητική ή μη), με μόνο προσόν την ιδιότητα τους ως μέλη ΔΕΠ , μπαίνουν στο μητρώο, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι πρέπει να πληρούν σειρά προυποθέσεων.

  Πρέπει να απαληφθεί η παρ. 2 ή να προβλέπονται και για αυτούς ίδιες ή ανάλογες προυποθέσεις (προϋπηρεσία, βαθμού, αξιολόγησης κλπ)

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Θεωρώ ότι η παρ. 1 θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά τρόπο που να διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. που εντάσσονται στο Μητρώο έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, θεωρώ ότι η προϋπόθεση κατοχής Α’ βαθμού περιορίζει δραστικά το εύρος των επιλογών αποκλείοντας νεότερα στελέχη με αυξημένα τυπικά προσόντα. Αυτό που δεν δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί ο νομοθέτης χρησιμοποιεί διαζευκτικό αναφορικά με την ένταξη στο Μητρώο υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 05:39 | anonimos

  ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  ΑΜΗΝ..

  ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟ ΕΜΠΑΙΝΑΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΡΑ

  ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ- ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΡΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2-4 ΕΤΗ ,,ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ

  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ….ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ….

  ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΑΓΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΗ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Σ.
  ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥΣ

  ΤΟ ΤΡΟΛΑΡΙΣΜΑ!!

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 22:12 | ΜΠΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ ΣΕ ΑΙΡΕΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΛΟΓΙΖΕΤΕ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

 • Ως ερευνητικό προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, εκτός από τους Ερευνητές (Άρθρο 18, Παράγραφος 2 του ν.4310/2014) είναι και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Άρθρο 18, Παράγραφος 3 του ν.4310/2014), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος και εξελίσσονται κατόπιν ακαδημαϊκών κρίσεων. Κατά συνέπεια, η παράγραφος 2 του άρθρου 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:04 | Έμμυ Φρονίμου

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 πρέπει να προστεθεί δίπλα στους «οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών» και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες της παρ.3 άρθρου 18 του ν.4310/2014″ αφού είναι και αυτοί μέλη του ερευνητικού προσωπικού και είναι επίσης κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 13:37 | KOTSEIO

  Το βλέπω θετικά και συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του χρήστη ‘Ι. Μ. Π’ | 4 Δεκεμβρίου 2015, 12:29 το οποίο και επαναλαμβάνω «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8(γ) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, τον βαθμό Α΄ εξασφαλίζουν όσοι έχουν επιλεγεί για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης. Η προαναφερόμενη προϋπόθεση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, αφενός απαιτείται αξιολόγηση δύο συνεχών περιόδων με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75, αφετέρου ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, δηλαδή η αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλου από την υπηρεσία, κατόπιν συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθιστά εξαιρετικά περιοριστική τη δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο όσων ενδιαφέρονται, έστω και εάν οι τελευταίοι διαθέτουν όχι μόνον όλα τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα αλλά και πολυετή διοικητική εμπειρία. Προς τούτο, προτείνονται τα ακόλουθα: α) Να συμπληρωθεί η παρ. 1 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», ώστε να δύνανται να ενταχθούν στο Μητρώο όχι μόνον όσοι διαθέτουν τον βαθμό Α΄ αλλά και όσοι κατέχουν τον βαθμό Β΄, δηλαδή όσοι έχουν αποδεδειγμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011,όπως ισχύει, προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 21 ετών. β) Να τροποποιηθεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παραμονής στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, των αναφερομένων στην παρ. 1 του εν λόγω σχεδίου νόμου, έως τη συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας και του 67 έτους της ηλικίας. Με τις ως άνω τροποποιήσεις θα δοθεί η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο ατόμων τα οποία διαθέτουν όχι μόνον αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα αλλά και αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στη Διοίκηση.»

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 10:44 | Π.Σ.

  Αυτή η διάταξη φαίνεται λίγο φωτογραφική!!
  Να φανταστούμε ότι αυτή η υπαγωγή θα γίνει αφού γίνει η επανένταξη όλων των υπαλλήλων στους βαθμούς, διαδικασία που έχει εν τω μεταξύ παγώσει για χρόνια;
  Αν υποθέσουμε ότι ο συντάκτης του άρθρου γνωρίζει ότι δεν υπάρχει α βαθμός και ότι πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι ήταν στον β και τον γ βαθμό γυρισαν στον δ, τότε να συμπερανουμε ότι το άρθρο αποτελεί φωτογραφική διάταξη για κάποιους κολλητούς που αφού έγιναν προϊστάμενοι ή διευθυντές με ανάθεση τώρα θα έχουν και το δικαίωμα να μπουν στο μητρώο; Ή μήπως να συμπεράνουμε ότι ο συντάκτης είναι παντελώς άσχετος οπότε και επικίνδυνος για τη σχετική διαδικασία;
  .
  Πως εξυπηρετείται η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια στο σχετικό άρθρο; Πως διασφαλίζεται ότι όντως στη δημόσια διοίκηση θα επιλέγονται για θέσεις ευθύνης οι πιο κατάλληλοι;
  .
  Εάν το ζητούμενο είναι η αποδέσμευση της διοίκησης και η δημιουργία μιας δεξαμενής με πολλά στελέχη για να υπάρχει η δυνατότητα της καλύτερης επιλογής τότε απλά τα :
  -Α-
  α) διδακτορικό δίπλωμα
  β) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
  γ) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος
  πρέπει να προσμετρούνται εξίσου με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των 1) και 2) ως:
  3) διδακτορικό δίπλωμα
  4) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
  5) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος ,
  -Β-
  πρέπει να προστεθεί στην υφιστάμενη κατηγοριοποίηση
  5)κάτοχοι δεύτερου τίτλου σπουδών (η δημόσια διοίκηση και ειδικότερα οι θέσεις ευθύνης έχουν ανάγκη από ανθρώπους που έχουν πολύπλευρες γνώσεις)
  -Γ-
  το δ) πρέπει να συνυπολογίζεται ως επιπρόσθετο προσόν για όλες τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και ως επιπρόσθετα επιπλέον προσόντα πρέπει οπωσδήποτε να μετρούνται και
  ε)η άριστης γνώση ξένης γλώσσας
  στ) η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (δεν νοείται υψηλόβαθμο στέλεχος να μην ξέρει μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο)
  ζ)συγγραφικό έργο, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια
  η)συναφές με το αντικείμενο εκπαιδευτικό έργο
  θ)εκπροσώπηση σε συμβούλια, θέσεις ευθύνης σε ΝΠΙΔ
  .
  Εάν το ζητούμενο είναι ένα μηρώο πραγματικά άξιων στελεχών και όχι ένα μητρώο που θα ανταμείβει όσους τα προηγούμενα χρόνια κατέλαβαν θέσεις ευθύνης με σπρώξιμο!!

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 10:33 | ΜΑΝΟΣ

  – !! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ <> ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗ ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΗΛ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕ ΘΕΣΗ: ΓΕΝ Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΛΑ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΌΤΗΤΑ…ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ!!!

  — Γιατι να εγγράφονται οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗ ; ΣΙΓΟΥΡΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 10 ΕΤΩΝ ΑΠΟΦ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝ ΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗ ΣΑΦΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ – ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΝ ΧΡΟΝΟ ΚΡΙΣΕΩΣ ΌΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕ , ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ , ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ – ΗΛΙΚΙΑΣ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

  -ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 10:27 | Νίκος Μπρίκης

  Πιστεύω ότι το μητρώο πρέπει να είναι ανοιχτό και σε στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα.
  Διαφορετικά η διοίκηση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών μπορεί να μετεξελιχθεί σε υπόθεση μιας κλειστής ομάδας δημόσιων λειτουργών αυξημένων προσόντων, αναπαράγοντας ένα αυτονομημένο βαθύ κράτος.
  Έχετε σκεφτεί ότι με αυτό το σχέδιο σε μερικά χρόνια τα μόνα πολιτικά πρόσωπα σε όλο το ευρύτερο δημόσιο θα είναι οι υπουργοί/υφυπουργοί και οι 1-2 μετακλητοί σύμβουλοί τους;

  Θα πρέπει να προστεθεί τρίτη κατηγορία:

  Στο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησης τους:
  1….Δ υπάλληλοι
  2….Πανεπιστημιακοί
  3. Στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα, αναγνωρισμένα στο επαγγελματικό τους πεδίο, με εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Ειδικότερα απαιτείται κατ ελάχιστον δεκαπενταετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, εκ των οποίων πέντε σε θέσεις ευθύνης, σε ίδιο ή συναφές με την θέση αντικείμενο.

  …Μπορεί να προβλέπεται και συνέντευξη είτε για να μπεις στο μητώο είτε για την επιλογή στη λίστα των προτεινόμενων για συγκεκριμένη θέση.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 08:44 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Το άρθρο αναφέρεται σε υπαλλήλους που κατέχουν τον Α΄Βαθμό αγνοώντας ότι από το 2011 όλοι οι υπάλληλοι παρέμειναν καθηλωμένοι υποχρεωτικά στον Β΄βαθμό.
  Πρόταση: Ή το άρθρο να τροποποιηθεί ή να γίνει νέα κατάταξη των υπαλλήλων.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 18:14 | Βαρουξή Χριστίνα

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 έχει παραλειφθεί η αναφορά στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες οι οποίοι είναι ερευνητικό προσωπικό(παρ.3 άρθρου 18 του ν.4310/2014), είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος και εξελίσσονται κατόπιν ακαδημαϊκών κρίσεων. Η κατηγορία των ΕΛΕ πρέπει να προστεθεί δίπλα στους «οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 15:07 | Αμαλία Φραγκίσκου

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 έχει παραλειφθεί η αναφορά στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες οι οποίοι είναι ερευνητικό προσωπικό(παρ.3 άρθρου 18 του ν.4310/2014), είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος και εξελίσσονται κατόπιν ακαδημαϊκών κρίσεων.Πρέπει να προστεθεί δίπλα στους «οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών» η φράση:και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 14:20 | ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ

  ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ .

  ΒΕΒΑΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ , ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ.

  ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑ ΙΕΚ!
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ????????????????????????

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΙ Ή ΑΕΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!!!!!!!

  ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!!!!!!!!

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 14:42 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Είναι παράλογο μια ζωή κάποιοι να επιβραβεύονται επειδή

  είναι κολητοί και κόλακες.

  Οι Γενικοί Διευθυντές μέχρι σήμερα ήταν πάντα οι εκλεκτοί
  της αυλής χωρίς να προωθούν έργο αλλά τις επιθυμίες
  των ανωτέρων.

  Για μένα πρέπει να μην συμμετέχουν στην επιλογή των
  Γενικών Διευθυντών………
  Το είδαμε καλά το έργο τους………

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 12:03 | ΟΛΓΑ

  ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΩΡΙς ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ!!!!!!!!!!!!!
  Η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ( ΓΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ!!!!!!!!

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 12:54 | Κων/να

  Η παράγραφος 1.δ του άρθρου 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής :
  δ) Έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) τουλάχιστον έτος ή Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη και έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
  Είναι απαράδεκτο να εντάσσονται στο μητρώο υπάλληλοι που δεν έχουν κριθεί από τα υπηρεσιακά συμβούλια.Από το 2011-έναρξη ισχύος του Καλλικράτη-όλοι οι προϊστάμενοι τοποθετήθηκαν με απλή απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη και συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα αναπλήρωσης ακόμη και μέχρι σήμερα.Είναι άδικο να έχουν το προβάδισμα έναντι άλλων υπαλλήλων που δεν μπόρεσαν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επειδή δεν ευνοήθηκαν από ορισμένα αιρετά πολιτικά πρόσωπα.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 12:10 | ΜΠΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΎΝ ΚΑΙ ΌΣΟΙ ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΛΈΣΕΙ ΑΙΡΕΤΟΙ . ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΊ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 10:33 | Γεώργιος Δημακόπουλος

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει να προστεθούν και τα μέλη ΕΔΙΠ δεδομένου ότι είναι εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1.
  Αυτή η κατηγορία προσωπικού ήδη παρέχει υπηρεσίες σε απαιτητικές θέσεις της Διοίκησης δεδομένου ότι είναι υψηλών προσόντων.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος συνολικά κινείται για πρώτη φορά στη σωστή κατεύθυνση και αν ολοκληρωθεί η ψήφισή του θα δώσει μεγαλύτερο σθένος και καλύτερη στελέχωση στο καταταλαιπωρημένο Ελληνικό Δημόσιο.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 08:15 | ΜΑΝΟΣ

  – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ: ΟΙ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥς ΕΠΙΛΕΓΕΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΦΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

  – ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟ Ο Α ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Β

  – ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Α) Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΛΌΓΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Β) Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ,Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΛΛΆ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΛΑΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ Γ) ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  – ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΔΗΛ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΓΙΑΥΤΟ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  – ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΥΓΑΛΕΟ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΣ ΔΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦ. ΤΗΣ ΕΚΔΔΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΔΕΝ ΕΙΑΝΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΟΥ ΘΕΟΥ , ΑΝ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΜΕ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 23:29 | Bg

  Θα έπρεπε σαφώς στις προϋποθέσεις για τις επιτελικές θέσεις , να προστεθούν και οι υπάλληλοι που έχουν κριθεί και υπηρετούν τουλάχιστον ένα(1) έτος ως επιθεωρητές-ελεγκτές σε διάφορα ελεγκτικά σώματα π.χ.Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων κλπ. Άλλωστε σύμφωνα με τον Ν.4274/2014 άρθρο 4:
  «…..Η θητεία των Επιθεωρητών−Ελεγκτών και Επιθεωρητών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου και των προϊσταμένων μονάδων ειδικών υπηρεσιών του ν. 3614/2007,λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Τμήματος για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ…..»

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 22:22 | Konstantinos

  Τα μελη ΔΕΠ και ΕΠ δεν πρεπει να εντασσονται στο μητρωο αυτο, διοτι η εκλογη τους ειναι για πολυ συγκρκριμενο γνωστικο αντικειμενο, δεν εχουν καμια εμπειρια απο τον δημοσιο τομεα. Αν θελουν οι υπουργοι να τους επιλεγουν ως συμβουλους, αυτο ειναι επιθυμητο και ορθο, ας εντασσονται μονο γι αυτο. Δεν καταλαβαινω γιατι δεν εντασσονται και τα μελη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ κατοχοι διδακτορικου στο μητρωο.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 17:58 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ, Υποψ. Διδάκτορας. Το προς διαβούλευση νομοσχέδιο εξαιρεί, η έστω παραλείπει, από την δυνατότητα συμμετοχής τους δικαστικούς υπαλλήλους. Είναι γνωστό ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν ειδική κατηγορία υπαλλήλων του δημοσίου, οι οποίοι είναι τεταγμένοι να υπηρετούν την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία(Σ άρθρο 92). Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω το προς διαβούλευση νομοσχέδιο, να (συμπεριλάβει) δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής και στους δικαστικούς υπαλλήλους, δεδομένου ότι στην κατηγορία αυτή των υπαλλήλων υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες και υπηρεσιακά στελέχη που επιπλέον των άλλων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων διαθέτουν την απαραίτητη σοβαρότητα, εχεμύθεια και αίσθηση ευθύνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον περιορισμό και την ιδιαιτερότητα όμως η δυνατότητα υποψηφιότητάς τους να αφορά μόνο θέσεις ευθύνης σε δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές οι θέσεις ευθύνης να καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από δικαστικούς υπαλλήλους.-

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 12:58 | Ε.Θ.

  Διαφωνώ κάθετα να μπουν στο μητρώο όσοι έχουν διατελέσει διευθυντές προσιτάμενοι κλπ. Είναι προσόν ο διορισμός σε θέση υψηλόβαθμη και υψηλόμισθη από τον κολλητό μας βουλευτή ή όποιο πολιτευτή;;;;;;; Τι λέτε τώρα;;;; Εάν έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό ΝΑΙ αλλά με μόνο και μόνο αυτό το προσόν του διορισμένου διευθυντή;;;;;;;; Μη το προχωράτε καν γιατί θα ξεγελάσετε όλον τον Ελληνικό λαό βάζοντας τον σε ένα μητρώο με πολιτευτές κολλητους …αν είναι δυνατόν…..

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 10:35 | Akis

  Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο είναι επαρκείς και θεωρώ ότι με αυτές καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις των δημοσίων υπαλλήλων με υψηλά προσόντα.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 09:05 | Τριαντάφυλλος Καραγεώργης

  Οι ακαδημαϊκοί είναι για να παράγουν ερευνητικό έργο και επιστήμονες στα πανεπιστήμια και στα εργαστήρια και όχι για να διοικούν οργανισμούς ή να αποσπώνται σε πολιτικά γραφεία. ‘Εχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι ακαδημαϊκά προσόντα δεν σημαίνει απαραίτητα και διοικητικά προσόντα, μάλλον το αντίθετο. Θα ήταν ολέθριο για τη Δημόσια Διοίκηση να ψηφιστεί το παρόν άρθρο ως έχει.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 18:37 | Βασίλης Κάππας

  Στην Γαλλία οι απόφοιτοι της ΕΝΑ μπορούν να παραιτηθούν από το Δημόσιο, να δουλέψουν σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και να ξαναγυρίσουν σε θέση ευθύνης στην κρατική μηχανή. Αυτή η κινητικότητα είναι πολύ θετική γενικά για το Κρατος. Εδώ υπάρχουν κάποιοι ελαχιστοι απόφοιτοι ΕΣΔΔ που έχουν παραιτηθεί από το Δημόσιο, αλλά πιθανόν με σημαντική εμπειρία. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να αποκλείονται από την εγγραφή τους στο μητρώο.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 18:54 | κ.α.

  Υπάρχει το παράδοξο στο σχέδιο νόμου κάποιος να είναι στο μητρώο και να μην έχει καταφέρει να πάρει θέση ευθύνης και κάποιος να έχει πάρει θέση ευθύνης και να μην έχει τα προσόντα εγγραφής στο μητρώο;
  Δηλαδή κάποιος να θεωρείται πολύ καλός για επιτελικό στέλεχος του δημοσίου και να μη τύχει κρίσης για θέση ευθύνης;

  ΟΠΟΤΕ Ή θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για τις θέσεις ευθύνης οιεγγεγραμμένοι στο μητρώο, ή θα πρέπει να εντάσσονται στο μητρώο οι top υπάλληλοι των κρίσεων για θέσεις ευθύνης.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 11:28 | ΚΩΣΤΑΣ

  Η παράγραφος 1.δ του άρθρου 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής :
  δ) Έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) τουλάχιστον έτος ή Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη η δε τοποθέτησή τους έγινε με διαδικασία επιλλογής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

  Παραμένει η πρόταση. Το παράδειγμα που προανέφερα ήταν ατυχές αφού προϋπόθεση είναι πάντα η ο υπάλληλος να είναι στον Α βαθμό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.