• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Σ.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:10

    Εφόσον υπάρχει η πλατφόρμα της απογραφής των δ.υ. θα μπορούσαν όλοι οι υπάλληλοι να μπουν εκεί, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους (μέσα σε ένα προβλεπόμενο χρονικό όριο) και από εκεί το ΑΣΕΠ να αντλήσει (μέσω queries) αυτούς που έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο Μητρώο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα οριστικοποιηθούν με τον παρόντα νόμο. . Το ΑΣΕΠ στέλνει σε κάθε υπηρεσία καταστάσεις (ηλεκτρονικες) με τους υπαλλήλους που εντάσσονται στο μητρώο ώστε να διενεργηθεί έλεγχος για την ορθότητα των στοιχείων από τα γραφεία προσωπικού. Τα γραφεία προσωπικού έχουν πρόσβαση στις καρτέλες και ολοκληρώνουν τις διορθώσεις που απαιτούνται μέσα σε προβλεπόμενο χρονικό όριο. . Για τα γραφεία προσωπικού που δεν έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων ηλεκτρονικά έχει προβλεφθεί να στέλνονται οι καταστάσεις στο ΑΣΕΠ ώστε η διόρθωση /επικαιροποίηση να γίνεται από εκεί. . Ένα απλό πεδίο στην καρτέλα του απογραφέντα υπαλλήλου (ο οποίος έχει πρόσβαση με δικαιώματα read μετά από ένα χρονικό σημείο όπου αναλαμβάνουν την ενημέρωση τα γραφεία προσωπικού) τον ενημερώνει αν έχει ενταχθεί ή όχι στο μητρώο ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να κάνει ένσταση ή και διόρθωση των στοιχείων του στο ΑΣΕΠ. . Ενστάσεις από τη μεριά του υπαλλήλου γίνονται αφού τα γραφεία προσωπικού ή το ΑΣΕΠ έχουν κάνει τις διορθώσεις στις καρτέλες. . Η παραπάνω ηλεκτρονική διαδικασία διενεργείται (μέσα σε προβλεπόμενα χρονικά όρια διόρθωσης για τους υπαλλήλους και για τα γραφεία προσωπικού) στην αρχή κάθε έτους όπου οι έλεγχοι γίνονται πλέον μόνο για τις καταχωρήσεις όπου υπάρχει τροποποίηση των αρχικά αποτυπωμένων στοιχείων. . Οι διορθώσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν μόνον στα κριτήρια που έχουν τεθεί από το νόμο και γίνονται μόνο μέσω επιλογής από προκαθορισμένα vocabularies (ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη αποτύπωση και πιο εύκολος έλεγχος για τις αλλαγές). Υπάρχει ένα ελεύθερο πεδίο όπου ο υπάλληλος μπορεί να γράψει παρατηρήσεις για κριτήρια που θεωρεί σημαντικά αλλά δεν αποτυπώνονται στα vocabularies. . Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να διασφαλίσει έως κάποιο βαθμό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι λειτουργούν με τρόπο που μειώνει τα λάθη. Επίσης η ευθύνη αποκεντρώνεται και επιμερίζεται εξίσου σε όλους τους εμπλεκόμενους (υπάλληλοι, γραφεία προσωπικού, ΑΣΕΠ). Επιπλέον θέτει αρχικά (βελτιώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν στην πορεία) μια πιο απλή και όχι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία για την αρχική αποτύπωση, διατήρηση /επικαιροποίηση του μητρώου τα επόμενα χρόνια.