Άρθρο 03 – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο – Τήρηση Μητρώου

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του/της αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η τήρηση του Μητρώου, η εγγραφή και διαγραφή μελών, η επικαιροποίηση και ταυτοποίηση των στοιχείων των μελών του, καθώς και η τυχόν αναζήτηση, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ υποχρεούται στην έκδοση ανά τρίμηνο συναφών πράξεων με επικαιροποιημένες καταστάσεις των μελών του Μητρώου. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων του άρθρου 2, υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το ΑΣΕΠ για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:05 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 3
  Πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος πληροφόρησης του ΑΣΕΠ σχετικά με την τήρηση του μητρώου. Η πρότασή μας είναι να υπάρχει υποχρέωση των φορέων να ενημερώνουν το ΑΣΕΠ για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το άρθρο 3

 • Άρθρο 3 – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο – Τήρηση Μητρώου.

  Το άρθρο 3 αναφέρει ότι: «Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ»
  Προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος για την τήρηση προδιαγραφών προσβασιμότητας ως εξής: «Τόσο η ηλεκτρονική εφαρμογή όσο και η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”. […]»

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 17:05 | Κωνσταντίνα Δ.

  Η σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών στελεχών Δημόσιας Διοίκησης είναι μία τομή και επιτακτική ανάγκη για τη Δημόσια Διοίκηση ώστε να λειτουργήσει επιτέλους με ευρωπαϊκές προδιαγραφές προς όφελος των πολιτών. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τη διαδικασία εγγραφής των μελών του Εθνικού Μητρώου, αλλά και γενικότερα την τήρηση, την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, καθώς επίσης και την περίπτωση διαγραφής τους από το Μητρώο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι απουσιάζει από το κείμενο ότι στην περίπτωση ύπαρξης λόγου διαγραφής ενός μέλους, θα πρέπει να ενημερώνεται, πέρα από το ΑΣΕΠ, και ο ενδιαφερόμενος (ήδη μέλος του Μητρώου).

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:29 | Π.Σ.

  Σε συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης :
  Στην αρχή κάθε έτους το μητρώο εμπλουτίζεται (με υπαλλήλους που αποκτούν δικαίωμα να εντάσσονται σε αυτό) και επικαιροποιείται (για όσους είναι ενταγμένοι και αλλάζει κάποιο στοιχείο τους).

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:10 | Π.Σ.

  Εφόσον υπάρχει η πλατφόρμα της απογραφής των δ.υ. θα μπορούσαν όλοι οι υπάλληλοι να μπουν εκεί, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους (μέσα σε ένα προβλεπόμενο χρονικό όριο) και από εκεί το ΑΣΕΠ να αντλήσει (μέσω queries) αυτούς που έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο Μητρώο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα οριστικοποιηθούν με τον παρόντα νόμο.
  .
  Το ΑΣΕΠ στέλνει σε κάθε υπηρεσία καταστάσεις (ηλεκτρονικες) με τους υπαλλήλους που εντάσσονται στο μητρώο ώστε να διενεργηθεί έλεγχος για την ορθότητα των στοιχείων από τα γραφεία προσωπικού. Τα γραφεία προσωπικού έχουν πρόσβαση στις καρτέλες και ολοκληρώνουν τις διορθώσεις που απαιτούνται μέσα σε προβλεπόμενο χρονικό όριο.
  .
  Για τα γραφεία προσωπικού που δεν έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων ηλεκτρονικά έχει προβλεφθεί να στέλνονται οι καταστάσεις στο ΑΣΕΠ ώστε η διόρθωση /επικαιροποίηση να γίνεται από εκεί.
  .
  Ένα απλό πεδίο στην καρτέλα του απογραφέντα υπαλλήλου (ο οποίος έχει πρόσβαση με δικαιώματα read μετά από ένα χρονικό σημείο όπου αναλαμβάνουν την ενημέρωση τα γραφεία προσωπικού) τον ενημερώνει αν έχει ενταχθεί ή όχι στο μητρώο ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να κάνει ένσταση ή και διόρθωση των στοιχείων του στο ΑΣΕΠ.
  .
  Ενστάσεις από τη μεριά του υπαλλήλου γίνονται αφού τα γραφεία προσωπικού ή το ΑΣΕΠ έχουν κάνει τις διορθώσεις στις καρτέλες.
  .
  Η παραπάνω ηλεκτρονική διαδικασία διενεργείται (μέσα σε προβλεπόμενα χρονικά όρια διόρθωσης για τους υπαλλήλους και για τα γραφεία προσωπικού) στην αρχή κάθε έτους όπου οι έλεγχοι γίνονται πλέον μόνο για τις καταχωρήσεις όπου υπάρχει τροποποίηση των αρχικά αποτυπωμένων στοιχείων.
  .
  Οι διορθώσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν μόνον στα κριτήρια που έχουν τεθεί από το νόμο και γίνονται μόνο μέσω επιλογής από προκαθορισμένα vocabularies (ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη αποτύπωση και πιο εύκολος έλεγχος για τις αλλαγές). Υπάρχει ένα ελεύθερο πεδίο όπου ο υπάλληλος μπορεί να γράψει παρατηρήσεις για κριτήρια που θεωρεί σημαντικά αλλά δεν αποτυπώνονται στα vocabularies.
  .
  Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να διασφαλίσει έως κάποιο βαθμό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι λειτουργούν με τρόπο που μειώνει τα λάθη. Επίσης η ευθύνη αποκεντρώνεται και επιμερίζεται εξίσου σε όλους τους εμπλεκόμενους (υπάλληλοι, γραφεία προσωπικού, ΑΣΕΠ). Επιπλέον θέτει αρχικά (βελτιώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν στην πορεία) μια πιο απλή και όχι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία για την αρχική αποτύπωση, διατήρηση /επικαιροποίηση του μητρώου τα επόμενα χρόνια.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 21:32 | παναγιωτης

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ Ή ΤΡΙΤΟΥ (ΑΚΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ) ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 14:51 | kostas

  Δεν γνωρίζω αν θα με λάβετε υπόψιν απλά μια πρόταση θέλω να κάνω .νομίζω πως θα ήτανε σωστό να υπάρχει μια αρχή και διασφάλιση δεδομένων που εκεί μέσα να υπάρχουν όλα μα όλα τα στοιχεία όλων των ενδιαφερομένων και μη ακόμη. δλδ με απλά ελληνικά
  όλα τα στοιχεία όλων απ όλα τα υπουργεία και όλους τους φορείς ώστε μα μην χρειάζεται ο καθένας να τρέχει από υπουργείο σε υπουργείο δήμο η κοινότητα αστυνομικό η δικαστικό τμήμα,ληξιαρχείο η εκπαιδευτικό η οικονομική υπηρεσία για να απόδειξή αυτά που του ζητούνται η μη αλλά να υπάρχουνε σηγκεντρωμένα σ αυτήν την υπηρεσία ώστε κι ο καθένας να μπορεί να τα ελέγξει και να τα ενημερώνει κι απ το σπίτι η την εργασία του στον φάκελο του όταν χρειάζεται μ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε πολλά πράγματα πρώτον κερδίζουμε χρόνο οι υπάλληλοι δεν ασχολούνται μ αυτά, μόνο ενημερώνουν για το γνήσιο ,λιγότερες επισκέψεις στις υπηρεσίες και αποφυγή παραποίηση εγγράφου το σημαντικότερο ,τώρα να μου πεις είναι φακέλωμα όλο αυτό ,γιατί μέχρι τώρα δεν είμαστε όλοι φακελωμένοι??? απαντώ ναι αλλά με λάθος στοιχεία η με στοιχεία που δεν έχουν ενημερωθεί έτσι απλοποιούνται πολλά και διασφαλιζόμαστε, επιτυγχάνετε αξιοκρατία και βρίσκουμε το ζητούμενο εύκολα και γρήγορα και ανέξοδα μπορείτε να την ονομάσετε εθνική υπηρεσία που υπάρχει ήδη απλά χρειάζεται αναβάθμιση .ευχαριστώ για τον χρόνο σας ,έχοντας κι άλλα πολλά να σας προτείνω ανέξοδα φυσικά.