• Σχόλιο του χρήστη 'KOTSEIO' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 13:37

    Το βλέπω θετικά και συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του χρήστη 'Ι. Μ. Π' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 12:29 το οποίο και επαναλαμβάνω «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8(γ) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, τον βαθμό Α΄ εξασφαλίζουν όσοι έχουν επιλεγεί για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης. Η προαναφερόμενη προϋπόθεση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, αφενός απαιτείται αξιολόγηση δύο συνεχών περιόδων με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75, αφετέρου ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, δηλαδή η αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλου από την υπηρεσία, κατόπιν συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθιστά εξαιρετικά περιοριστική τη δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο όσων ενδιαφέρονται, έστω και εάν οι τελευταίοι διαθέτουν όχι μόνον όλα τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα αλλά και πολυετή διοικητική εμπειρία. Προς τούτο, προτείνονται τα ακόλουθα: α) Να συμπληρωθεί η παρ. 1 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», ώστε να δύνανται να ενταχθούν στο Μητρώο όχι μόνον όσοι διαθέτουν τον βαθμό Α΄ αλλά και όσοι κατέχουν τον βαθμό Β΄, δηλαδή όσοι έχουν αποδεδειγμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011,όπως ισχύει, προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 21 ετών. β) Να τροποποιηθεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παραμονής στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, των αναφερομένων στην παρ. 1 του εν λόγω σχεδίου νόμου, έως τη συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας και του 67 έτους της ηλικίας. Με τις ως άνω τροποποιήσεις θα δοθεί η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο ατόμων τα οποία διαθέτουν όχι μόνον αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα αλλά και αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στη Διοίκηση.»