• Σχόλιο του χρήστη 'Τραμουντάνης Άγγελος' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:57

    Ως ερευνητικό προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, εκτός από τους Ερευνητές (Άρθρο 18, Παράγραφος 2 του ν.4310/2014) είναι και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Άρθρο 18, Παράγραφος 3 του ν.4310/2014), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος και εξελίσσονται κατόπιν ακαδημαϊκών κρίσεων. Κατά συνέπεια, η παράγραφος 2 του άρθρου 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες.