• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Γ.' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:07
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παρ. 2 που αφορά την συγκρότηση νέων υπηρεσιακών συμβουλίων που θα υλοποιήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία δεν προβλέπονται πάμπολες περιπτώσεις. 1. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που καταργούνται και επανασυγκροτούνται είναι μόνο των Υπουργείων ή όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών, Ανεξαρτήτων Αρχών κλπ; Κανονικά πρέπει να προβλέπεται παντού η ίδια διακκασία καθώς και η ίδια σύνθεση. 2. Αφού θα καταργηθούν και θα πρέπει να επανασυγκροτηθούν, τι θα γίνει εφόσον οι προβλεπόμενοι μετέχοντες δεν υπάρχουν; Μία πάγια εκ του πονηρού τακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν να ορίζουν υψηλά προσόντα (προυπηρεσία, βαθμό κλπ) στους μετέχοντες , και όταν διαπίστωναν ότι αυτοί δεν υπήρχαν, να μην τους ορίζει , με αποτέλεσμα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να λειτουργούν με μειωμένη και στρεβλωμένη σύνθεση (π.χ. με τρία μέλη αντί για πέντε ή και με μόλις δύο). Έβγαλαν και μια "γνωμοδότηση" που έλεγε ότι δεν είναι παράνομο να συγκροτείται Υπηρεσιακό με λιγότερα μέλη από τα προβλεπόμενα και ας αλλάζει έτσι ριζικά η σύνθεση των μετεχόντων (π.χ. προβλεπόταν η συμμετοχή 2 αιρετών υπαλλήλων οι οποίοι τελικά δεν μετείχαν με αποτέλεσμα να μην μετέχουν καθόλου υπάλληλοι!!). Αποτέλσμα αυτού ήταν η συνειδητά στρεβλή εφαρμογή του Νόμου, ο οποίος τελικά εν τοις πράγμασι δεν εφαρμοζόταν. Πρέπει να προβλέπεται να μετέχουν υποχρεωτικά 5 μέλη που να είναι υποχρεωτικά από τις προβλε΄πομενες κατηγορίες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προβλευθεί ότι σε περιπτώσεις μη ύπαρξης στην Υπηρεσία των προβλεπομένων κριτηρίων, μετέχουν στο Συμβούλιο υπάλληλοι με λιγότερα από αυτά κριτήρια. 3. Σε μικρά Υπηρεσιακά Συμοβύλια, δεν είναι δυνατό να υπάρξουν "Τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι, που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό". Πρέπει να προβλευθεί να μετέχουν στα Συμβούλια υπά΄λληλοι με λιγότερα προσόντα εφόσον δεν υφίστανται κάποιοι με τα ζητούμενα. Το ίδιο ισχύει και με τους "Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ". Πρέπει να προβλευθεί ότι αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Α μπαίνουν υπάλληλοι με τον αμέσος επόμενο υπαρκτό στην υπηρεσία βαθμό. 4. Δεν είναι σαφές αν οι αιρετοί με βαθμό Α θα πρέπει να τον έχουν πριν την εφαρμογή του παρόντος ή θα πρέπει να τον έχουν μετά την αφορμογή του και την προβλεπόμενη επανακατάταξη.