• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Μ.' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:45

    Αρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο γ. "γ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας,". Το σημείο αυτό υπερκαλύπτεται από το σημείο α) Διδακτορικό, καθώς επίσης δεν αποτελεί ένδειξη διαφοροποίησης ανάλογη είτε με τους κατόχους Διδακτορικών ή ΕΚΔΔ ή Γεν. Δ/νσεων. Να ληφθεί υπόψη πως και οι απόφοιτοι των σχολών 5ετούς φοίτησης (Μηχανικοί - Πολυτεχνεία) λαμβάνουν βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών μετά την λήξη των 5 ετών! Προτείνεται η κατάργηση του σημείου γ.