• Σχόλιο του χρήστη 'Δικαστικός Υπάλληλος' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:12

    Επειδή για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.2812/00 θα δημιουργηθεί νομικό κενό σε σχέση τόσο το σύστημα αξιολόγησης όσο και με το βαθμολογικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά σχόλιά μου επί των άρθρων 14 και 28 τα οποία δεν επαναλαμβάνω χάριν συντομίας και στα οποία παραπέμπω, προτείνεται να προστεθεί σχετική πρόβλεψη στην 1η παράγραφο του εν λόγω άρθρου ως εξής : Στο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους: 1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β’ βαθμού, Ανεξαρτήτων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καθώς και οι υπαγόμενοι στον νόμο 2812/00 υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό Α’, έχουν λάβει στην αξιολόγηση εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Β’ του παρόντος για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75 και πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: