• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Τ.' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:51

    Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις/προτάσεις: 1. Η μη προσμέτρηση της συνέντευξης στη μοριοδότηση των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης ή (αν αυτό δεν είναι εφικτό) ο περιορισμός της βαρύτητας αυτής σε ποσοστό 10-15%. 2. Να εισαχθεί υποχρεωτικά μέγιστος συνεχόμενος χρόνος θητείας όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης π.χ. όριο οι δύο συνεχόμενες θητείες (δηλαδή δύο τριετίες), μετά υποχρεωτική χρονική διακοπή πριν να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για άλλη μία (ή δύο) θητείες. Με τον τρόπο αυτό, διευρύνεται η "δεξαμενή" των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης και δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων με προσόντα, να υπηρετήσουν σε θέση ευθύνης (κυρίως στις θέσεις προϊσταμένων τμήματος), συμβάλλοντας έτσι στον πλουραλισμό της δημόσιας διοίκησης και ενισχύοντας το αίσθημα αξιοκρατίας & παροχής ίσων ευκαιριών για εξέλιξη μεγαλύτερου ποσοστού των υπαλλήλων.