Άρθρο 29 – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`), καθώς και τα άρθρα 87 έως 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α`), αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ή,
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτό, ή,
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή,
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό
γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, ή,
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
Άρθρο 85 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων
1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και, δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης
2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
-Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας 40 % για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ), 20% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
-Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 35% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 25% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
-Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 30% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 30% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), που συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με ειδικότητα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) το οποίο συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, έναν λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και δύο μέλη του ΑΣΕΠ. Το ΣΕΠ προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος, ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας καθώς και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159, βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:
– Ο βασικός τίτλος σπουδών του υποψηφίου με 100 μόρια
– Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια,
– Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια,
– Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με 250 μόρια
– Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια
– Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.
– Η πιστοποιημένη από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 60 μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία..
– Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
– Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 20 μόρια και με ανώτατο όριο τα 60 μόρια
– Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 μόρια και με ανώτατο όριο τα 20 μόρια.
– Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.
– Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.

β. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής:
– Ο χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο ή σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου: 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα και 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.
γ. Αξιολόγηση
Η βαθμολογία του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας όπως προβλέπεται από του παρόντος. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.
δ. Δομημένη (Λυσιτελής) Συνέντευξη
1. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159.
2. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας, και η δήλωση ενδιαφέροντος.
3. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: α) Συζήτηση επί ερωτήσεων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα σε σχέση και με τις ανάλογες δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. β) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
4. Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται υπόψη, επίσης, οι επικοινωνιακές και διευθυντικές δεξιότητες και εμπειρίες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
5. Κάθε σκέλος της συνέντευξης βαθμολογείται με ανώτατο όριο βαθμολόγησης τα 500 μόρια. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της.
6. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει την ευθύνη της οργάνωσης ερωτήσεων και θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν αναπτύξεις υποθετικών σεναρίων και εφαρμογών, κατά την έννοια του νόμου αυτού. Οι ερωτήσεις και τα θέματα συνοδεύονται από ενδεικτικές απαντήσεις και είναι εντοπισμένες στο αντικείμενο κάθε υπουργείου ή δημόσιας υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τις ημέρες σύγκλησης του Συμβουλίου κατά τις οποίες θα διενεργηθούν συνεντεύξεις.
8. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.

ε. Βαθμολόγηση
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.
Άρθρο 86 Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της τελικής μοριοδότησης, την οποία ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. α) Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από προκήρυξη, με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων Υπουργείων και του Α.Σ.Ε.Π. Εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.
Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή η συμμετοχή τους προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ειδικά για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ο υποψήφιος από άλλη υπηρεσία πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας που προκηρύσσει τη θέση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
δ) Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 85. Για τη συνέντευξη το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καλεί κάθε υποψήφιο χωριστά
ε) Για κάθε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης το ΕΙΣΕΠ επιλέγει τον επικρατέστερο υποψήφιο τον οποίο ο Υπουργός ή το αποφασιστικό όργανο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. τοποθετεί στην οικεία θέση.
στ) Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός μηνός από τη κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται νέος προϊστάμενος για πλήρη θητείας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Εως την περάτωση της διαδικασίας επιλογής, καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης εκτελεί ο πρώτος επιλαχών της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.
3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας τους. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση-προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.
β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, ο Υπουργός ή ο διοικών το ν.π.δ.δ. τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
γ) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85, με ανάλογη διαδικασία με αυτή του ΕΙ.Σ.Ε.Π. του παρόντος άρθρου. Στη συνέχεια καταρτίζει πίνακα με τον πενταπλάσιο αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ο οποίος περιλαμβάνει τους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία των ομάδων κριτηρίων όπως ορίζονται στο άρθρο 85 χωρίς το κριτήριο της συνέντευξης. Στη συνέχεια διεξάγονται οι δομημένες συνεντεύξεις από το Σ.Ε.Π. στις οποίες καλούνται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες. Ο τελικός πίνακας κατάταξης των παραπάνω υποψηφίων προκύπτει από τη στάθμιση των προβλεπομένων κριτηρίων του άρθρου 85 από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.
4. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
7. Όσοι προϊστάμενοι τμημάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταμένου μετά από την τοποθέτησή τους παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:05 | ΚΑΙΤΗ

  Σε ό,τι αφορά την επιλογή των προϊσταμένων ενώ αναγνωρίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στους διαδάκτορες, τίθενται τελικά αυστηρές προϋποθέσεις σε σχέση με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και το βαθμό τους καθώς ζητείται να έχουν Α βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο 8-10 χρόνια, δυσκολεύοντας τη συμμετοχή τους στις κρίσεις για τη λήψη θέσης ευθύνης. Ειδικότερα αν συγκριθούν με υπαλλήλους που έχουν τουλάχιστον 1 χρόνο θέση διευθυντή ή προϊσταμένου τμήματος. Υπάρχουν περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν θέση ευθύνης ενώ δεν έχουν πολύ υψηλά τυπικά προσόντα και πολλά χρόνια πρϋπηρεσίας και παρόλα αυτά έχουν οριστεί στη θέση ευθύνης γιατί δεν υπάρχουν κάποιος άλλος ή άλλη στη συγκεκριμένη μονάδα στην οποία ανήκει η θέση αυτή. Συνεπώς το «τουλάχιστον 1 έτος σε θέση ευθύνης Δ/ντη/τριας ή προϊσταμένου/νης» είναι συχνό φαινόμενο και σχετικά εύκολο να αποκτηθεί. Σε αντίθεση με τους διδάκτορες που θα πρέπει να έχουν εκτός από διδακτορικό και πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο δεν προμοδοτείται το διδακτορικό, αντιθέτως αρκεί να έχει κανείς 1 χρόνο θέση ευθύνης στο δημόσιο – κάτι σχετικά εύκολο.
  Ωστόσο ακόμη και αν δεχτούμε ότι δεν πρέπει πριμοδοτηθούν οι διδάκτορες, και η σχετική διατύπωση του νομού πρέπει να μείνει ως έχει, θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει ίση αντιμετώπιση, όπως για παράδειγμα να τεθεί η προϋπόθεση οι 1 έτους Δ/ντες και προϊστάμενοι να πληρούν συγκεκριμένο όριο κατάταξής σε βαθμό, αντίστοιχο με εκείνον των διδακτόρων, προκειμένου να καταλάβουν θέση ευθύνης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:06 | Αθανάσιος Θέμος

  Τα τυπικά προσόντα φαίνεται ότι έχουν προσαρμοσθεί περισσότερο για καθαρά διοικητικούς υπαλλήλους. Στο δημόσιο όμως υπάρχουν και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι οι οποίοι μάλιστα παράγουν και σημαντικό επιστημονικό έργο(άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μονογραφίες, συμμετοχές σε συνέδρια κλπ). Είναι λογικό να βαθμολογείται και αυτό το έργο στα τυπικά προσόντα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να περιληφθεί αυτή η βαθμολογία σε αυτήν την κατηγορία, να υπάρξει πρόσθετη κατηγορία στην οποία να αποτυπώνεται συγκεκριμένη βαθμολογία. Ας σημειωθεί βέβαια ότι ούτε για τους υπαλλήλους που έχουν πτυχίο στη διοικητική επιστήμη και ασχολούνται επιστημονικά με αυτό το αντικείμενο (δημοσιεύσεις κλπ) υπάρχει κάποια επιπλέον μοριοδότηση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:25 | Xρήστος Λ.

  To νομοσχέδιο έχει θετικά σημεία όσον αφορά την αξιολόγηση και το αρχείο στελεχών. Οσον αφορά τις επιλογές προϊσταμένων θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: ΑΡΘΡΟ 84: Πρέπει να αυξηθούν τα ελάχιστα χρόνια για την κατάληψη του Α βαθμού τουλάχιστον μια πενταετία διότι οι θέσεις ευθύνης πρέπει να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους με σημαντική εμπειρία
  ΑΡΘΡΟ 85:Τα κριτήρια μοριοδότησης που προβλεπόταν στον Ν.3839/2010 ήταν πιο αντιπροσωπευτικά αφου μοριοδοτούνταν θετικά και οι ειδικές δραστηριοτητες ενω οι πειθαρχικες ποινες αρνητικά.Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να αντικατασταθεί η συνέντευξη με γραπτες εξετάσεις και τα πρακτικα των υπηρεσιακών συμβουλίων να αναρτωνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:09 | manos

  Να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για την ένταξη των υπαλλήλων Α’ και Β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα κεφάλαια του νόμου.
  Συμφωνώ με την άποψη της πρόσθετης μοριοδότησης των μεταπτυχιακών διετούς διάρκειας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:54 | ΕΜ

  Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων να γίνεται μόνο με online γραπτές εξετάσεις στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται ψυχολογικά τεστ και ότι άλλο απαιτείται προκειμένου να μην υπεισέρχεται ο παράγοντας «συνέντευξη», γιατί με αυτό τον τρόπο πάλι θα οδηγηθούμε σε ανατροφότηση του ίδιου συστήματος.

  Μήπως η υπερμοριόδοτηση της προϋπηρεσίας αποκλείει defacto ανθρώπους αξιόλογους οι οποίοι δεν βρίσκονται στα όρια της συνταξιοδότησης;

  Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης, να γίνεται μόνο εφόσον -πριν την ανάθεση- έχει προηγηθεί αξιολόγηση από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση να μη μοριοδοτείται αυτή, εφόσον γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση μονοπρόσωπου οργάνου.

  Οι βασικοί τίτλοι σπουδών μπαίνουν όλοι στο ίδιο σακί, άσχετα αν είναι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Υπάρχει έλλειψη από ΠΕ και ΤΕ και μπαίνουν στη διαδικaσία και οι ΔΕ;
  Επιπλέον, ο πτυχιούχος της σχολής που εισάγεται σε αυτή με μέσο όρο βαθμού μονοψήφιο αριθμό εξακολουθεί να εξομοιώνεται, με τον πτυχιούχο της σχολής που για την εισαγωγή του σε αυτή απαιτούνται βαθμοί που τείνουν στο άριστα
  Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να σταθμιστεί αυτή η άδικη αντιμετώπιση όπως π.χ. να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός εισαγωγής στη σχολή και επιπλέον να επιβραβεύονται οι έχοντες σπουδάσει στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περνώντας μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης;

  Μοριοδοτείται μόνο η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας. Εξαιρετικό και αυτό!!! Δηλ. όποιος σπούδασε στην ex-χώρα με αμφίβολης ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα, μοριοδοτείται μια χαρά και για το πτυχίο του και για την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας. Αντίθετα αυτός που σπούδασε στην ταπεινή Ελλαδίτσα μας, περνώντας με επιτυχία την ψυχοφθόρα, και εξοντωτική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, και το επίπεδο της ξένης γλώσσας του εκπροσωπείται από ένα LOWER, το οποίο απέκτησε περνώντας με επιτυχία άλλο ένα σετ ψυχοφθόρων και εξοντωτικών διαδικασιών, δεν έχει καμία σημασία; Πάλι επιβραβεύονται όσοι ακολουθούν το lazy way.

  «Η πιστοποιημένη από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης….» δηλ. μοριοδοτείται το ίδιο το σεμινάριο της μιας μέρας, της μιας εβδομάδας και του ενός μήνα;

  Πως είναι δυνατόν να μη λαμβάνονται υπόψη σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί προ δακαετίας από φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο, ερευνητικά κέντρα, το πάλαι ποτέ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. κλπ, διάρκειας 300 και 400 ωρών; Οι προσλαμβανόμενες γνώσεις μπορεί να χάνουν τη φρεσκάδα τους με την πάροδο του χρόνου αλλά η διεύρυνση του ορίζοντα που προσφέρουν παραμένει.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:19 | Αναστασιάδης Μ

  Πολύ κακώς μηδενίζετε πρακτικά την άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Στην εποχή μας, όποιος δεν κατέχει και χειρίζεται καλά τέτοια, είναι ουσιαστικά «αυτιστικός» στις ραγδαίες εξελίξεις. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα στα θέματα πολιτικής και τεχνικά (γεωπονικά, μηχανικών, κλπ). Δεν δικαιολογείται. Σκεφτείτε εάν θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τους δανειστές, εάν οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετείχαν δεν είχαν άριστη γνώση ξένης γλώσσας.
  Εξάλλου, κακώς εξομοιώνετε όλους τους βαθμούς πτυχίων. Φτάνετε να εξομοιώνετε τον απόφοιτο του χαμηλότερου ΤΕΙ με το υψηλότερο ΑΕΙ! Μία πρόταση είναι διαφορετική στάθμιση αναλόγως εάν η φοίτηση είναι σε ΑΤΕΙ, σε ΑΕΙ 4ετούς φοίτησης ή σε ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:56 | Αρ. Μπ.

  Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων να γίνεται μόνο γραπτές εξετάσεις και ότι άλλο απαιτείται, προκειμένου να μην υπεισέρχεται «συνέντευξη», γιατί θα οδηγηθούμε σε υποκειμενικές επιλογές.

  Σε καμία περίπτωση να μη μοριοδοτείται η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης,εφόσον έχει γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση μονοπρόσωπου οργάνου.

  Οι βασικοί τίτλοι σπουδών ισοπεδώνονται, άσχετα αν είναι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. θα έπρεπε μόνο αν υπάρχει έλλειψη από ΠΕ και ΤΕ να μπαίνουν στη διαδικασία και οι ΔΕ.
  Μοριοδοτείται μόνο η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας πως είναι δυνατόν; Αν κάποιος έχει πτυχίο ευρωπαικής μεν όχι με υψηλά στάνταρ δε χώρας εχει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και άριστα στο πτυχίο και άριστα στην ξένη γλώσσα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:45 | Θείος

  Άρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
  1. Γιατί ΤΕ για γενικοί; (βλ. άλλη αναφορά μου για γνωσιακή αξιοκρατία και αξιοπιστία του εκπαιδευτικού συστήματος)

  -> Πρόταση: Μόνον ΠΕ με μεταπτυχιακό και έαν δεν, τότε ΠΕ και εάν δεν, τότε ΤΕ!

  Η προϋπηρεσία στις θέσεις αυτές μάλλον θάπρεπε να είναι μειονέκτημα λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της δημόσιας διοίκησης αλλά και με το νόμο αυτό αποτελεί ικανή συνθήκη για να είναι κάποιος Γενικός…!
  Ποια η διαφορά σας παό τους προηγούμενους; Μήπως θέλετε τη συνέχεια στη διοίκηση με τα χάλια που έχει; (ούτε τον αριθμό των υπαλλήλων γνωρίζουν ακόμα!!)

  -> Πρόταση: Κατάργηση των α και β όρων, ελαστικοποίηση του δ.

  2. -> Πρόταση: Τα ίδια και για το επίπεδο διεύθυνσης.

  3. -> Πρόταση: Κατάργηση της άσκησης καθηκόντων.

  Άρθρο 85 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων

  -> Πρόταση:
  1) Πρόβλεψη γραπτών εξετάσεων σε διοικητικά και επιστημονικά θέματα με αυξημένο συντελεστή (~30% του συνόλου των μορίων)
  2) Μοριοδότηση και της πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (ίσως και της καλής με προϋποθέσεις).
  3) Πειθαρχικές ποινές για τη μη έγκαιρη (εντός μηνός) κάλυψη θέσεων! Εξ αυτού του λόγου μόνον συνεχίζεται εν πολλοίς η αναξιοκρατία στο Δημόσιο αφού οι δοτοί με τα μόρια που λαμβάνουν ως ασκήσαντες χρέη προϊσταμένων συνεχίζουν εσαεί!! (και μετά κρίνουν και τους υπόλοιπους…)

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:23 | Παπαϊωάννου Γιάννης Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ

  Πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης, όλων εκείνων που κατείχαν και κατέχουν τις θέσεις αυτές με ανάθεση – διορισμό, χωρίς κρίση από τα υπηρεσιακά συμβούλια αποτελεί μεγάλη πρόκληση και είναι αντίθετο από το πνεύμα του νόμου. Πιστεύω ότι η αναγκαιότητα να σταλεί μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους της Δημόσιας Διοίκησης ότι η Πολιτεία δεν είναι πλέον διατιθέμενη να επιβραβεύσει αυτές τις πρακτικές, είναι ζήτημα Αρχής.
  Επιπλέον θα είναι και μια αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται τόσα χρόνια αξιόλογοι υπάλληλοι οι οποίοι παραγκωνίζονται από υπαλλήλους με λιγότερα προσόντα.
  Επίσης αυτή η πρακτική δημιουργεί και μια πρόσθετη αδικία. Όταν τελικά γίνονται κρίσεις προϊσταμένων, όσοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι με αναθέσεις, με τα επιπλέον μόρια που λαμβάνουν, υποσκελίζουν άλλους υποψήφιους με περισσότερα τυπικά προσόντα.
  Επομένως η μοριοδότηση του χρόνου θητείας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν η επιλογή έχει γίνει από Υπηρεσιακό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
  Επιβάλλεται λοιπόν στις παραγράφους 1α, 1β, 2α, 2γ και 3α του εν λόγω άρθρου να προστεθεί η φράση: «εφόσον έχουν κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο».
  Επίσης θα πρέπει να μοριοδοτούνται (αναλόγως) όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (πολύ καλή ή καλή γνώση) και όχι μόνο η άριστη γνώση ξένης γλώσσας.
  Ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι θα πρέπει και τα μη συναφή μεταπτυχιακά να μοριοδοτούνται (προφανώς με λιγότερα μόρια).
  Πρέπει να αναφερθεί ότι σήμερα για να παρακολουθήσει ο υπάλληλος επιμορφωτικό πρόγραμμα, πρέπει να το εγκρίνει ο Προϊστάμενός του, αφού χωρίς την υπογραφή του Προϊσταμένου, δε γίνεται καν δεκτή η υποβολή της αίτησης από τον υπάλληλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα επιμορφωτικά προγράμματα να τα παρακολουθούν κυρίως οι ευνοημένοι από κάθε φορέα ή από τον Προϊστάμενο υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους επιτρέπουν ποτέ να υποβάλουν αίτηση.
  Θα πρέπει λοιπόν να μη χρειάζεται ο υπάλληλος να πάρει την έγκριση του Προϊσταμένου, ώστε να εξαρτάται μόνο από τον ίδιο αν θα παρακολουθήσει ή όχι επιμορφωτικό πρόγραμμα. Βέβαια είναι προφανές ότι θα πρέπεινα υπάρχει ένα όριο στον μέγιστο ααριθμό σεμιναρίων που θα μπορεί να παρακολουθήσει ο υπάλληλος ανά έτος.
  Στα αναγνωρισμένα σεμινάρια που μοριοδοτούνται πρέπει να συμπεριληφθούν εκτός από εκείνα του ΕΚΔΔΑ και όσα έγιναν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή από άλλους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς.
  Πρέπει να μοριοδοτηθούν η συμμετοχή σε συνέδρια και οι δημοσιεύσεις, εφόσον έχουν άμεση συνάφεια με τον αντικείμενο του υπαλλήλου.
  Η συνέντευξη πρέπει να αντικατασταθεί με γραπτές εξετάσεις μέσω κάποιου ανεξάρτητου φορέα με κρυμμένο το όνομα του υποψηφίου.
  Σε όσες υπηρεσίες (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού) έχουν γίνει πρόσφατα κρίσεις προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος από τα υπηρεσιακά συμβούλια και οι κριθέντες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ως προϊστάμενοι, να εξαιρεθούν από τις μεταβατικές διατάξεις και να είναι δυνατή η τοποθέτηση τους και μετά την ψήφιση του νόμου έως ότου γίνει αξιολόγηση με τον καινούργιο νόμο.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:25 | ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ)

  Στους ΟΤΑ τα υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 12 του Ν 4071/2012. Τι θα γίνουν αυτά τα Υπηρεσιακά Συμβούλια? Θα συγκροτηθούν άλλα??? Με ποιο τρόπο θα γίνονται κρίσεις Διευθυντών στους ΟΤΑ??? Με τα ΣΕΠ?? Μα τα ΣΕΠ προβλέπονται να αποτελούνται από Γενικούς Διευθυντές… Στους περισσότερους ΟΤΑ δεν υπάρχουν Γενικοί Διευθυντες γιατί απλούστατα δεν προβλέπεται στους περισσότερους ΟΕΥ. Άρα πως θα γίνεται η επιλογή διευθυντών?? Με ποιά λειτουργία? Πρέπει οπωσδήποτε στον παρόντα Νόμο να προβλεφθούν οι ΟΤΑ τόσο στο Σύστημα Προαγωγών όσο και στο Σύστημα Επιλογής Διευθυντών, Προισταμένων αλλά και πρέπει να δοθεί επιτακτικά λύση με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εργαζομένων ΟΤΑ του Ν3584/2007 αλλιώς θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία τους.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:50 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 29 παρ. 3

  Επιλογή κατά προτεραιότητα ΠΕ ή ΤΕ ελλείψει αυτής ΔΕ

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:09 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 29
  Να μοριοδοτηθεί η γνώση ξένης γλώσσας με 5 μόρια η καλή γνώση και με 10 μόρια η πολύ καλή γνώση διότι οι υπάλληλοι με μεγάλη προϋπηρεσία δεν είχαν την δυνατότητα αυτή παλαιά. Επίσης η πιστοποίηση των σεμιναρίων δεν πρέπει να είναι σωρρευτική και ισοπεδωτική με 10 μόρια ανά σεμινάριο αλλά να βαθμολογείται με τις ώρες παρακολούθησης και μέχρι 60 μόρια. (7 ώρες x 3 μόρια)

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ

  1. Στους υποψηφίους για προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων πρέπει να συμπεριληφθούν και τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

  2. Στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Αρχών η σύσταση του ΣΕΠ πρέπει να γίνεται από τις Αρχές και προτείνεται να περιλαμβάνει 2 Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής, 1 λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και 2 μέλη του ΑΣΕΠ και να προεδρεύεται από μέλος του ΑΣΕΠ.

  3. Σχετικά με το άρθρο 86, παρ. 3, εδ. γ’, επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη σε αυτό διαδικασία δείχνει ότι η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το ΣΕΠ απλά λειτουργεί ως το όργανο πραγματοποίησης των συνεντεύξεων. Η διαδικασία αυτή έρχεται σε αντίφαση με τις υπόλοιπες διατάξεις που ορίζουν ότι η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων γίνεται από το ΣΕΠ και η επιλογή προϊσταμένων τμημάτων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό απαιτείται σχετική τροποποίηση ώστε να συνάδει με τις υπόλοιπες διατάξεις.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:20 | Γιάννης

  Είναι απαράδεκτο και αναξιοκρατικό να διατηρηθεί το ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Α΄βαθμού στους Τμηματάρχες.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
  ΔΕ Νοσηλευτής με 30 χρόνια υπηρεσία θα πάρει 750 μόρια εξ΄αρχής (30Χ25) και 100 από το πτυχίο ΜΤΕΝΣ (τυπικά προσόντα και εμπειρία = 850 μόρια)
  ΤΕ Νοσηλευτής με 20 χρόνια,μεταπτυχιακό και άριστα αγγλικά θα πάρει
  500 μόρια εμπειρία (20Χ25) και 270 (100+150+20) από τυπικά προσόντα,
  σύνολο 770 μόρια.
  Δηλαδή εκκίνηση πριν τη συνέντευξη με διαφορά 80 μόρια. Και επειδή «…το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ(;;;) στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων…» εγείρονται σοβαρότατες αμφιβολίες για την αξιοπιστία και το αξιοκρατικό πνεύμα της συνέντευξης…

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:40 | Σωπήλη Βασιλική

  Παρατήρηση:
  Εφόσον μοριοδοτείται με 40% η ομάδα κριτηρίων που βασίζεται στα τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης έναντι των άλλων κριτηρίων (συμπεριλαμβανομένης και αυτής ακόμη της εμπειρίας και της συνέντευξης) και επιπλέον εφόσον η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται άμεσα (με Π.Δ.), είναι προφανής η προώθηση σε θέσεις ευθύνης υπαλλήλων με ανώτερα ή/και περισσότερα τυπικά προσόντα.
  Απαιτείται πολύ προσεκτική θεώρηση και νομοθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος, εαν το διακύβευμα είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:50 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Άλλος ένας Νόμος που δεν μοριοδοτεί ξεχωριστά και διαφορετικά-έστω και με μικρό συντελεστή να πολλαπλασιάζεται-τα Πτυχία των διαφορετικών κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ!!! Δηλαδή, 100 μόρια -το μέγιστο- μπορεί να συγκεντρώσει ο απόφοιτος Πανεπιστημιακών Τμημάτων που εισήχθη σε αυτά με μέσο όρο 17-18 και 100 μόρια και ο απόφοιτος αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ που εισήχθη με μέσο όρο 11 στις Πανελλήνιες ή που μπορεί και να μην είχε πιάσει καν τη βάση.

  Τελικά, αν όλοι οι βασικοί τίτλοι σπουδών βαθμολογούνται με 100 μόρια τότε οι αρμόδιοι θεωρούν ότι όλοι: ΠΕ 4ετούς- ΠΕ 5ετούς φοίτησης, ΤΕ 4ετούς – ΤΕ 3ετούς φοίτησης, ισοτιμημένα πτυχία ΚΑΤΕΕ, ΔΕ έχουν το ίδιο τυπικό ή εκπαιδευτικό προσόν;;;;!!!!

  Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους συναδέλφους που προκρίνουν τη διάκριση των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ,παραθέτοντας αυτούσιο το σχόλιο της χρήστριας Αικατερίνης.
  Σύμφωνα και με το νόμο 4009/2011 η Ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό τομέα με σαφή -ωστόσο- διακριτό ρόλο του καθενός από αυτούς.
  Δεν μπορεί να υπάρξει ισοπέδωση των πάντων και αυτό φαίνεται στο πνεύμα του νομοθέτη σε όλους τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν για παράδειγμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε μιας κατηγορίας. Αλλά και κατά το διορισμό στο δημόσιο υπάρχει διάκριση των πινάκων κατάταξης τις κάθε κατηγορίας, θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής. Το ίδιο συμβαίνει και στους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η ύλη στην οποία εξετάζονται οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι σαφώς ευρύτερη και άρα δυσκολότερη έναντι εκείνων της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οπότε είμαι -κι εγώ- υπέρ της κατάργησης του διαζευκτικού «ή» και η συγκεκριμένη διάταξη να τροποποιηθεί με τη φράση « εν ελλείψει». Δηλαδή, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ να προηγούνται και ελλείψει αυτών να επιλέγονται υπάλληλοι ΤΕ και ούτω καθεξής.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:28 | Γιώργος Ι.

  Διαβάζοντας τους όρους συμμετοχής και έχοντας αρκετά χρόνια στο Δημόσιο, θα κάνω και γω μερικές παρατηρήσεις – προτάσεις, περισσότερο για να μην μου πει ο κάθε καλόπιστος ότι «γιατί δεν το έγραψες στη διαβούλευση και μας το λες τώρα εκ των υστέρων».

  Οι θέσεις ευθύνης, αν και καλά αμοιβόμενες ενέχουν τους παρακάτω κινδύνους :
  α) έχουν την υπογραφή των σε όλα τα έγγραφα της Υπηρεσίας – που σημαίνει ότι ακόμη και αν παραγραφούν τα αδικήματα των Αιρετών Αρχόντων .. οι Εισαγγελείς καλούν τους υπογράφοντες για τα περαιτέρω, έστω και είχαν προφορικές εντολές από τους ανωτέρους τους (κατά το πλείστον αιρετούς – πολιτικούς) και θα πρέπει να αποδείξουν οτι δεν είναι ελέφαντες.
  β)Στην καθημερινή επαφή με τους πολίτες θα πρέπει να είναι οι θεματοφύλακες της νομοθεσίας και του Συντάγματος σε κάθε πράξη τους, έστω και αν θα πρέπει να τα βάλουν με τους τοπικούς Αρχοντες, πράγμα που απαιτεί γνώση και συνεχή επιμόρφωση.

  Επίσης θα έλεγα να εξεταστεί ή να ληφθεί υπόψη στο νέο νομοσχέδιο,
  -το γεγονός των συναφών μεταπτυχιακών τίτλων
  -των μεταπτυχιακών που έχουν πάρει οι υπάλληλοι με έξοδα του δημοσίου και με ταυτόχρονη χορήγηση άδειας σπουδών από αυτό
  -των μεταπτυχιακών από Χώρες που τα χορηγούν μόνο με πληρωμή

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:19 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  – Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ( άρθρο 85)
  Παρ. 1 αναφέρεται στο β: «μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης» αλλά στο β. «Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία», δεν περιγράφεται πουθενά ο τρόπος μοριοδότησης της άσκησης καθηκόντων ευθύνης
  Θα πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τους υπαλλήλους που έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης (προϊσταμένων διευθύνσεων / τμημάτων) και μόνον για εκείνους που έχουν επιλεγεί από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:49 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  – Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ( άρθρο 85)

  Στην Παρ. 1 αναφέρεται στο β: «μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης» αλλά στο β. «Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία», δεν περιγράφεται πουθενά ο τρόπος μοριοδότησης της άσκησης καθηκόντων ευθύνης. Θα πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τους υπαλλήλους που έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης (προϊσταμένων διευθύνσεων / τμημάτων) και μόνον για εκείνους που έχουν επιλεγεί από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:35 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

  Να διευκρινιστεί τι εννοείται ως συνάφεια διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος ως κριτήριο επιλογής σε θέσης ευθύνης ειδάλλως να διαγραφεί διότι δημιουργεί ασάφειες ως προς το κριτήριο αυτό επιλογής για θέση ευθύνης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Κύριε Υπουργέ και σεβαστοί συνομιλητές. Θεωρώ ότι τα μη συναφή μεταπτυχιακά πρέπει να μοριοδοτούνται γιατί.
  Όταν κάποιος πήρε το μεταπτυχιακό χρόνια πρωτού μπεί στο δημόσιο και εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, δεν ήξερε αργότερα που μπήκε σε τι θέση θα εργάζεται στο δημόσιο.
  Επίσης όσοι πήραν το μεταπτυχιακό τους αφού μπήκαν στο δημόσιο έκαναν συναφές μεταπτυχιακό για να πάρουν συνάφεια και να εξελιχθούν. Δεν τους αδικώ καλά έκαναν αλλά είναι αδικία για τους προηγούμενους που το πήραν πρωτού μπουν στο δημόσιο να μην παίρνουν καθόλου μόρια. Ευχαριστώ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:16 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Τα χρόνια προϋπηρεσίας υπερμοριοδοτούνται για μια ακόμη φορά.

  Αρκεί ένα επιπλέον έτος προυπηρεσίας για να ισοφαρίσει σχεδόν ένα δεύτερο πανεπιστημιακό τίτλο ή ένα δεύτερο συναφή μεταπτυχιακό τίτλο (25 μόρια έναντι 30) ενώ υπερτερεί από την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (25 μόρια έναντι 20).

  Αρκούν τα 20 χρόνια προυπηρεσίας για να Προίσταται κανείς ενός Τμήματος ή ακόμη και μιας υπηρεσίας. Κι ας τρέχουν κάποιοι να αυξήσουν τα τυπικά τους προσόντα με Πανεπιστημιακά πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά διπλώματα, ξένες γλώσσες κ.α

  Δυστυχώς θα ξαναδούμε σε όλους τους Δημόσιους Φορείς να προΐστανται Τμημάτων και όχι μόνο, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ οι οποίοι έχουν το ανυπέρβλητο προσόν(!!!) των πολλών ετών προυπηρεσίας και ασφαλώς του βαθμού Α’.
  Κι ας ζητούν από τους υφισταμένους τους να τους συμπληρώσουν μια απλή αίτηση.
  Δε μιλάμε -δε- για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ !!! .
  Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει κρατήσει και τους κωδικούς γιατί εκείνοι θα τους χάσουν.
  Εννοείται ότι ο υπάλληλος παρακολουθεί και το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο το οποίο -όπως καταλαβαίνετε- το έχει δημιουργήσει κιόλας. Εννοείται -βεβαίως- ότι όταν θα πρέπει να συντάξουν κάποιο κείμενο κάποιοι άλλοι (οι προαναφερόμενοι πτυχιούχοι) τρέχουν να το κάνουν αντί αυτών!!
  Κι αν είναι να ανοίξουν και το στόμα τους να υπερασπιστούν τις θέσεις της υπηρεσίας τους αδυνατούν να ορθώσουν το παράστημά τους.

  Αυτοί οι Προιστάμενοι, Τμηματάρχες ή Διευθυντές και στις προηγούμενες κρίσεις βαθμολογήθηκαν με άριστα στη συνέντευξη που δώσανε στις Επιτροπές οι οποίες έχουν πάντα τη δέουσα σύνθεση έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δικών τους παιδιών!!

  Επιπλέον, θεωρείται ως προσον που μοριοδοτειται η αριστη γνωση της αλβανικής ή της τσέχικής ή της ρωσικής γλώσσας. Έλεος!! Ξέρετε ότι στις κρίσεις Τσέχος ή Ρώσος ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα αλλά έχει τελειώσει Τσέχικο Πανεπιστήμιο παίρνει τα μόρια της άριστης γνώσης της μητρικής του γλώσσας δηλ. της Τσέχικης Γλώσσας;!!!
  Μοριοδοτούνται τα ανωτέρω και όχι με διαβαθμισμένο τρόπο τα διάφορα επίπεδα ξένων γλωσσών που συνηθέστερα χρησιμοποιούνται στο Δημόσιο Τομέα (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών…)!! Ελλάς το μεγαλείο σου!! Η γνώση Αγγλικών δε θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενη για κατάληψη θέσης προισταμένου σε οποιαδήποτε Δημόσια υπηρεσία;

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:57 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Παρατηρήσεις και προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, ΠΟΜΗΤΕΔΥ επί συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου
  Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι μια καλή προσπάθεια για να αποτρέψει τις πελατειακές σχέσεις στο Δημόσιο, να αποτρέψει τους κάθε λογής προσχηματικούς ή επίπλαστους αποκλεισμούς ικανών υπαλλήλων ενώ ανατρέπει νομοθέτημα με ξεπερασμένες μεθοδεύσεις, τιμωρητικό χαρακτήρα και υποχρεωτικές βαθμολογικές ποσοστώσεις.
  Διακρίνουμε διάθεση προστασίας του αξιολογούμενου υπαλλήλου με τη διαδικασία της ένστασης και της βαθμολογικής επανεξέτασης, όπως και της υποχρεωτικής αιτιολόγησης της μικρής βαθμολόγησής του. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι στόχος πλέον είναι η βελτίωση του υπαλλήλου και όχι η απόλυσή του.
  Γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της συλλογικής δράσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων – στόχων με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων (ολομέλειες) εκπέμποντας ένα «άρωμα» δημοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση. Η δημοσίευση στη διαύγεια των αποφάσεων στοχοθεσίας ενισχύει και προστατεύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Ως προς το συγκεκριμένο άρθρο (29), προτείνουμε:

  – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων (άρθρο 84)
  Όπου είναι προϋπόθεση για την επιλογή προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος να «έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου…» να αφορά αποκλειστικά όσους έχουν κριθεί από Υπηρεσιακά Συμβούλια.
  Για τις θέσεις προϊσταμένων Τμήματος και Διεύθυνσης να υπάρχουν ενιαίοι συντελεστές μοριοδότησης ως εξής:
  α ομάδα: 35%, β ομάδα: 25%, γ ομάδα: 20%, δ ομάδα: 20%
  αυξάνοντας το συντελεστή της ομάδας κριτηρίων β που αντιπροσωπεύει τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των στελεχών, η οποία είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η αντίστοιχη μείωση γίνεται από την κατηγορία α που ήδη τα επιμέρους πτυχία έχουν υψηλή μοριοδότηση.
  – Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ( άρθρο 85)
  Παρ. 1 αναφέρεται στο β: «μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης» αλλά στο β. «Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία», δεν περιγράφεται πουθενά ο τρόπος μοριοδότησης της άσκησης καθηκόντων ευθύνης. Θα πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τους υπαλλήλους που έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης (προϊσταμένων διευθύνσεων / τμημάτων) και μόνον για εκείνους που έχουν επιλεγεί από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
  Παρ. 3 αναφέρεται στο α: «τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:…» Μοριοδοτείται μόνον η άριστη γνώση ξένης γλώσσας (με 20 μόρια). Θεωρούμε ότι πρέπει να μοριοδοτείται και αναλογικά: η πολύ καλή γνώση με 15 μόρια και η καλή με 10 μόρια.
  Επίσης, θα πρέπει να μοριοδοτείται και η συμμετοχή των υπαλλήλων σε συλλογικά όργανα

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:08 | Τ/Ν

  Βασικό κριτήριο επιλογής των στελεχών αυτών θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση του μέχρι τώρα έργο τους με βάση μετρήσιμα αντικειμενικά στοιχεία, η αξιολόγηση αυτών των υποψηφίων από τους υφισταμένους τους με αντικειμενική διαδικασία καθώς και για τις περιπτώσεις δομών και υπάλληλων που έχουν επαφή με το κοινό να εισαχθεί αντικειμενική διαδικασία συμμετοχής του κοινού αυτού στην αξιολόγηση τους.
  Επίσης Σημαίνουσα βαρύτητα στην επιλογή του υποψηφίου πρέπει να έχει και η αξιολόγηση του με βάση την υποβολή γραπτών προτάσεων όπου να περιγράφεται το όραμα του και οι προτάσεις του για την βελτίωση συνολικά και επιμέρους της υπηρεσιακής μονάδας που θέλει να αναλάβει να προΐσταται είτε είναι τμήμα είτε διεύθυνση είτε είναι μεγαλύτερη δομική μονάδα. Αυτά τα κριτήρια να εφαρμόζονται και να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία κατά το στάδιο της επαναξιολόγησης του αφού επιλέγει π.χ μετά από ένα η δυο χρόνια. Σε μερικές δε περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και λυτρωτικά κατά το στάδιο της επαναξιολόγησης ο υποψήφιος να περνά από ψυχομετρική διαδικασία και αν δεν καταφέρει να περάσει τα συγκεκριμένα τεστ να απομακρύνεται από τη θέση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:45 | ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «-Ο χρόνος άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων σε Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης: 20 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 10 έτη».

 • 1. Τα κριτήρια επιλογής (βλ. σελ. 34 νομοσχεδίου) αναφέρονται στην επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων. Δεν αναφέρονται ποια είναι τα κριτήρια επιλογής Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών. Πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα κριτήρια αυτά αφορούν και τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές.

  2. Στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Αρχών η σύσταση του ΕΙΣΕΠ (για την επιλογή Γενικών Διευθυντών) πρέπει να γίνεται από τις Αρχές όπως και η προκήρυξη της θέσεων των Γενικών Διευθυντών. Το ΕΙΣΕΠ πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ αντιστοιχία 1 Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής και κατά τα λοιπά δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ένα (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με ειδικότητα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

  3. Ομοίως, στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Αρχών η σύσταση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (για την επιλογή Διευθυντών) πρέπει να γίνεται από τις Αρχές και προτείνεται να περιλαμβάνει 2 Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής, 1 λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και 2 μέλη του ΑΣΕΠ.

  4. Σχετικά με τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Κώδικα για τους Προϊσταμένους Γεν. Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, το 1 έτος άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων προτείνουμε να αναθεωρηθεί σε 3 έτη τουλάχιστον (1 πλήρης θητεία).

  5. Σχετικά με τη μοριοδότηση των τυπικών-εκπαιδευτικών προσόντων (άρθρο 85 του Κώδικα) θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση μοριοδότησης για κάθε γλώσσα ανάλογα με το εάν είναι γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή εκτός αυτής. Η άριστη γνώση οποιασδήποτε γλώσσας (εντός ΕΕ ή εκτός ΕΕ) θα πρέπει να μοριοδοτείται με τα ίδια μόρια (20 μόρια). Επίσης, προτείνεται να μοριοδοτηθεί και η καλή γνώση ξένης γλώσσας (με 5 μόρια) και η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (με 10 μόρια).

  6. Σχετικά με το άρθρο 86, παρ. 3, εδ. γ’, επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη σε αυτό διαδικασία δείχνει ότι η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το ΣΕΠ απλά λειτουργεί ως το όργανο πραγματοποίησης των συνεντεύξεων. Η διαδικασία αυτή έρχεται σε αντίφαση με τις υπόλοιπες διατάξεις που ορίζουν ότι η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων γίνεται από το ΣΕΠ και η επιλογή προϊσταμένων τμημάτων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό απαιτεί σχετική τροποποίηση ώστε να συνάδει με τις υπόλοιπες διατάξεις.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:41 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  θεωρώ ότι είναι Απαράδεκτη η ΜΗ μοριοδότηση υπαλλήλων που έχουν διατελέσει ή είναι τώρα προϊστάμενη οργανικών θέσεων.

  Με την ενέργεια αυτή ακυρώνεται η προσφορά τους από αυτή τη θέση όλα αυτά τα χρόνια.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:30 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  Το σύστημα επιλογής προϊσταμένων στους δικαστικούς υπαλλήλους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 35/12 και του άρθρου 8 παρ . 5 του ν. 4205/13 και κατά συνταγματική επιλογή (άρθρο 92) οι κρίσεις διενεργούνται από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κριτηρίων μοριοδότησης που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 29 και για τους δικαστικούς υπαλλήλους, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι θα καταστήσει αντικειμενική και αδιάβλητη την κρίση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δικαστηρίων, ενώ θα επιφέρει την εναρμόνιση των γενικών και αόριστων κριτήριων των αρθρ. 62, 71 και 72 του ν.2812/00 με τα ισχύοντα σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:42 | Μαρία Λιανού

  Διόρθωση στα ανωτέρω σχόλιά μου:

  Για το άρθρο 85, παρ 4:
  Κάθε σκέλος της συνέντευξης να βαθμολογείται με ανώτατο όριο το 10%, π.χ. 100 μόρια. Είναι αρκετό αυτό. Έτσι τα αγαπημένα παιδιά της διοίκησης δεν θα υπερβαίνουν τους έχοντες τα τυπικά προσόντα. Βαθμολογία μικρότερη ή ίση του 50 να ισοδυναμεί με ακαταλληλότητα για κατάληψη θέσης. Οι έχοντες βαθμό 51 και πάνω να μπορούν να επιλέγονται για κατάληψη θέσης.

  Και μία προσθήκη:

  Πού ακριβώς αναφέρεται ότι προηγούνται οι ΠΕ για κατάληψη θέσης, εν ελλείψει αυτών επιλέγονται ΤΕ και εν ελλείψει αυτών επιλέγονται ΔΕ? Δεν είδα να αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ένας υπάλληλος ΔΕ, θα βαθμολογηθεί το ίδιο με τον ΠΕ και μπορεί ακόμη και να τον ξεπεράσει στη βαθμολογία και να καταλάβει θέση αφήνοντας τον ΠΕ απέξω? Ελπίζω πως όχι.

  Και δεύτερη προσθήκη:

  Γιατί να μην βαθμολογείται και το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ? π.χ. ECDL, ACTA, κλπ. Η γνώση χειρισμού Η/Υ είναι απαραίτητο προσόν για διοικητική θέση στο δημόσιο σήμερα. Γίνεται ο,τιδήποτε δίχως γνώση Η/Υ? Συνεπώς όσοι δεν έχουν γνώση Η/Υ να μπορούν μεν να καταλάβουν θέση, όμως αυτοί να μην βαθμολογούνται για το κριτήριο αυτό.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:06 | takis

  Με το νομοσχέδιο αυτό ένας υπάλληλος με αυξημένα τυπικά προσόντα με δυσκολία φτάνει τα 500 μόρια (εκτός βέβαια αν είναι απόφοιτος ΕΣΔΔ!).

  Αντίθετα θα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θα πλησιάζουν τα 1000 μόρια στην προϋπηρεσία.

  Με την εφαρμογή των συντελεστών, πάνω κάτω οι προσοντούχοι νεότεροι υπάλληλοι θα φτάνουν τα ίδια μόρια με τους μη προσοντούχους παλιούς υπαλλήλους, με διαφορές τις τάξεως των 50 μορίων.

  Συνεπώς οι επιλογές θα κρίνονται πάντα από τη συνέντευξη που θα φτάνει τα 1000 μόρια (ειδικά στην πρώτη εφαρμογή θα έχει συντελεστή βαρύτητας 35%).

  Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια απαρτίζονται από πολιτικές επιλογές και από συνδικαλιστές. Συνεπώς οι επιλογή προϊσταμένων γυρίζουν πίσω στον παλιότερο τρόπο επιλογής και η αξιοκρατία πάει περίπατο….

  Εξάλλου για να γίνει η πρώτη εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να περάσουν 2-3 χρόνια και οι αναθέσεις θα είναι πάλι στα χέρια των διοικητών.

  ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ- ΗΤΑΝ ΣΑΦΩΣ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρα 29 – 31 : Σύστημα επιλογής προϊσταμένων : Γενικότερα θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η αρχή της αξιοκρατίας εξυπηρετείται περισσότερο από την αυξημένη βαρύτητα των κριτηρίων της ομάδας α΄ (τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα) και της ομάδας γ΄ (αξιολόγηση) έναντι του κριτηρίου του χρόνου προϋπηρεσίας, δηλαδή της «παλαιότητας» ενός υπαλλήλου, καθώς και του μάλλον υποκειμενικού κριτηρίου της συνέντευξης.

  Άρθρο 29 :
  Άρθρο 84 παρ. 3 : Δια της προτεινόμενης ρύθμισης επέρχεται εξίσωση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσεως προϊσταμένου τμήματος, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας.

  Άρθρο 85 παρ. 3 : Στην μοριοδότηση του βασικού και του δεύτερου τίτλου σπουδών θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με τον βαθμό πτυχίου, προς όφελος της αρχής της αξιοκρατίας.
  Θεωρούμε ότι ο δεύτερος τίτλος σπουδών θα πρέπει να μοριοδοτείται, εφόσον είναι τουλάχιστον της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών και όχι υποχρεωτικώς της ίδιας βαθμίδας. Με άλλα λόγια θα πρέπει να μοριοδοτείται και ο δεύτερος τίτλος σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:21 | stelios

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29
  -ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΡΘΡΟ 84)
  1. γ) <> ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΤΗ ΣΕ ΔΕΚΑ(10)
  δ) <> ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΤΗ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ(12)
  2 . β) <> ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΤΗ ΣΕ ΟΚΤΩ (8)
  γ) <> ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΤΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5)
  3. α) <>
  ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΒΑΖΟΝΤΑΣ
  ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟ Α ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΥΤΟ
  Η
  ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ,ΥΠΟΥΡΓΩΝ ,ΚΛΠ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΛΠ.
  -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 85)
  1. β) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ<>
  ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ Η ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
  2.– ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  Η α ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 35% ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 40% ΠΟΥ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΕΧΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΥΨΗΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ΠΤΥΧΙΑ) ,
  Η β ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 25% ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 20% ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ,
  Η γ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 25% ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 20% ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
  ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η δ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 15% ΚΑΙ ΟΧΙ 20% ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.
  — ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
  Η α ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 35% ,
  Η β ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 25% ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 25%,
  Η γ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 25%
  Η δ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 15%
  3 α. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ , ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΜΕ 20 Η ΑΡΙΣΤΗ, 15 Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΚΑΙ 10 Η ΚΑΛΗ
  β.<>
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΔΙΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΗ ΜΕ 1,25Μ/ΜΗΝΑ
  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΗ ΜΕ 1Μ/ΜΗΝΑ
  ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 150 ΜΟΡΙΑ.
  Η
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΔΙΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
  ΜΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 25 ΜΟΡΙΑ/ΕΤΟΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 20 ΜΟΡΙΑ/ΕΤΟΣ .
  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ β ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 1000 ΜΟΡΙΑ,
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΑ ΕΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΧΑΝΟΝΤΑΙ.
  δ) ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ 800 ΜΟΡΙΑ.

 • Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου, που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 02/12/2012, επιχειρείται ουσιαστικά με προχειρότατο τρόπο, η «επίλυση» τριών βασικότατων παραμέτρων, όσο αφορά την δομή και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Οι τρείς αυτοί παράμετροι θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις έννοιες «Βαθμολόγιο», «Αξιολόγηση» και «Κρίσεις Προϊσταμένων».

  Για το μεν «Βαθμολόγιο» ουσιαστικά επανερχόμαστε στο
  σύστημα προαγωγών του Ν. 3528/07, το οποίο αντικαθιστά το σύστημα που καθιέρωσε ο προβληματικός Ν. 4024/11 και του παγώματος των προαγωγών που προκάλεσε στην συνέχεια ο Ν. 4046/12. Πέραν της επιστροφής στο παρελθόν, δεν μπορεί να φέρει κανείς σοβαρές ενστάσεις στην εν λόγω μεταβολή του «Βαθμολογίου».

  Και για την αξιολόγηση σε γενικές γραμμές έχουμε επαναφορά
  πολλών ρυθμίσεων του Π.Δ. 318/92, όπως π.χ. στα κριτήρια. Οι διαφορές εντοπίζονται περισσότερο στο γεγονός, ότι και οι Προϊστάμενοι αξιολογούνται από τους υφισταμένους, αλλά και από την σύσταση ολομέλειας Διεύθυνσης και Τμήματος, χωρίς όμως να φαίνεται οι προαναφερθείσες διαφορές να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα.

  Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος Επιλογής Προϊσταμένων. Στο πλαίσιο αυτό, το ανωτέρο σχέδιο Νόμου στο άρθρο 29 θέτει τέσσερα κριτήρια (συν το κριτήριο του Α΄ βαθμού). Τα τυπικά εκπαιδευτικά – προσόντα, την εργασιακή – διοικητική εμπειρία, την αξιολόγηση και τέλος την δομημένη συνέντευξη.

  Σημαντικά προβλήματα τίθενται με την μοριοδότηση, που
  προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο του σχετικού Σχεδίου Νόμου. Αναφέρουμε επιγραμματικά τα εξής ζητήματα:

  1. Η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών με 100
  μόρια, ανεξάρτητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας.
  2. Στο γεγονός ότι ένα δεύτερο πτυχίο, τετραετούς κατά το
  πλείστον διάρκειας, μοριοδοτείται με 30 μόρια, όταν ένα τουλάχιστον μονοετές μεταπτυχιακό με 150. Επίσης το πτυχίο με 100 μόρια, ενώ το μεταπτυχιακό με 150.
  3. Στο παράδοξο, ότι ενώ αναφέρεται ρητά η Εργασιακή –
  Διοικητική εμπειρία δεν υπάρχει καμία αναφορά σε μοριοδότηση διοικητικής εμπειρίας (χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης),
  4. Στο γεγονός ότι μοριοδοτείται μόνο η Άριστη γνώση μιας
  ξένης γλώσσας με 20 μόρια με ανώτατο όριο τα 60 μόρια (δηλαδή άριστη γνώση τριών ξένων γλωσσών). Δηλαδή κάποιος, που δεν ξέρει καθόλου μια ξένη γλώσσα εξομοιώνεται με κάποιον που γνωρίζει πιστοποιημένα πολύ καλά μια ξένη γλώσσα.
  5. Η μοριοδότηση τέλος κάθε σεμιναρίου στην Εθνική Σχολή
  Δημόσιας Διοίκησης με 10 μόρια με ανώτατο το 60 (6 δηλαδή σεμινάρια) ανεξαρτήτως διάρκειας. Ένα σεμινάριο δηλαδή 2 ημερών ισούται με ένα σεμινάριο τριών εβδομάδων!

  Αναλύοντας λογικά όλα τα προαναφερθέντα, δεν υπάρχει καμιά
  αμφιβολία, ότι στόχος της εν λόγω μοριοδότησης, είναι η κατάληψη κάποιας θέσης ευθύνης να καθορίζεται ουσιαστικά αποκλειστικά από την δομημένη συνέντευξη, καθόσον οι διαφορές μορίων μεταξύ των υποψηφίων λόγω του απίστευτου ανωτέρου «τσουβαλιάσματος», θα είναι από ελάχιστες έως οριακές.

  Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης
  είναι σφόδρα πιθανόν να μετατραπεί σε ουσιαστικό αρωγό κάθε λογής «ημετέρων». Στο χώρο δε του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που μας ενδιαφέρει περισσότερο, το πρόβλημα θα έχει μεγαλύτερη ένταση, καθόσον οι υποψήφιοι π.χ. για Προϊστάμενοι Τμημάτων θα ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες (άνω των 2000 ατόμων). Κάτι τέτοιο θα καθυστερούσε υπερβολικά την ανάδειξη των αποτελεσμάτων των κρίσεων (αν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν, καθόσον τόσο το τυπικό μέρος πρακτικά κτλ. είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων, όσο και ουσιαστικά καθόσον δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν κατά αυτό τον τρόπο οι ικανότητες των υποψηφίων σε έναν οργανισμό, που δεν διαθέτει οργανόγραμμα, περιγράμματα θέσεων και στοχοθεσία), με συνέπεια να παρατείνονται επ’ άπειρον οι προβληματικές αναθέσεις κ.ο.κ.

  Επειδή η υπηρεσία μας δεν είναι δυνατόν πλέον να λειτουργεί κατά αυτό τον τρόπο, προτείνουμε να καταργηθεί το κριτήριο της Συνέντευξης και να αντικατασταθεί με κάποια αδιάβλητη γραπτή εξέταση, τόσο για λόγους διαφάνειας, όσο και για λόγους χρονικών περιορισμών. Αντιπροτείνουμε επιπλέον η μοριοδότηση να επιστρέψει κατά αναλογία του «Βαθμολογίου» στις προβλέψεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/07, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3839/10.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:48 | Π.Δ

  Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε βαθμίδα γνώσης των γλωσσών και όχι μόνο η άριστη

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:13 | Αλέξανδρος

  Ως προς τα τυπικά προσόντα, επειδή ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του ζυγαριά και παρόλο που το μόνο που θα είχε λογική είναι να προκρίνονται οι απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ καθώς αυτή αποτελεί παραγωγική σχολή δημοσίων υπαλλήλων ακριβώς για θέσεις προϊσταμένων – επιτελικές θέσεις Δημοσίου, θα μπορούσε να ισχύσει το εξής:
  Εφόσον, προσπαθούμε να αποφανθούμε για το ποιος είναι περισσότερο ικανός (γνώσεις – δεξιοτεχνίες), να μην μετράει κανένας απολύτως τίτλος και αντί αυτού να υπάρξει γραπτή εξέταση στις απαιτούμενες γνώσεις-δεξιοτεχνίες για την εκάστοτε θέση, μαζί με παρουσίαση ενός υποθετικού σεναρίου.

  ΥΓ. Η αμφισβήτηση της πρόκρισης ΕΣΔΔΑ ισοδυναμεί με τον εξής συλλογισμό: γιατί να προκρίνονται π.χ. οι καθηγητές αγγλικής γλώσσας για τη διδασκαλία αγγλικών στα σχολεία αφού υπάρχουν πολλοί π.χ. γεωπόνοι με μεταπτυχιακό στην Αγγλία που γνωρίζουν άριστα αγγλικά ή ακόμα και πτυχιούχος στις ιχθυοκαλλιέργειες με εμπειρία στην Αγγλία που τα μιλάει άπταιστα;
  Λίγο (εως πολύ) άκυρος όμως συλλογισμός.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:57 | Αγγελική

  Επιτέλους, ένα νομοσχέδιο που προσπαθεί να απεμπλέξει την πολιτική παρέμβαση από το έργο της Δημόσιας Διοίκησης. Ελπίζω να πετύχει στην εφαρμογή του και να απομακρυνθούν όλοι οι σημερινοί προϊστάμενοι οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχουν αξιολογηθεί ποτέ, ούτε καν για την εισαγωγή τους στο Δημόσιο και έχουν αναλάβει τις θέσεις τους με μόνο κριτήριο το ότι είναι πολιτικά αρεστοί στις εκάστοτε κυβερνήσεις.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:41 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  α) Χρήζει διευκρίνησης το ποιο είναι σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Νόμου το αρμόδιο όργανο για να διεξάγει τις δομημένες συνεντεύξεις των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 3Δ’ είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του Ν.3528/07, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3Γ’ είναι το Σ.Ε.Π.
  Επίσης χρήζει διευκρίνησης το εάν για τους ΟΤΑ ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του Ν.3528/07, νοείται κατ’ αναλογία το αντίστοιχο του άρθρου 5 του Ν.3584/07, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το Σχέδιο Νόμου.
  Τέλος σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του Ν.3528/07 ή το αντίστοιχο του άρθρου 5 του Ν.3584/07, ερωτάται για ποιον λόγο εισάγονται διακρίσεις ανάμεσα στα όργανα που διεξάγουν τις δομημένες συνεντεύξεις των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, οι οποίες είναι πιο αδιάβλητες καθόσον διενεργούνται από το Σ.Ε.Π. με συμμετοχή λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και δύο μελών του ΑΣΕΠ, σε σχέση με τις δομημένες συνεντεύξεις των Προϊσταμένων, οι οποίες διενεργούνται από τα ανωτέρω αναφερόμενα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
  β)Οι Ο.Τ.Α. θα έπρεπε να εκπροσωπούνται στη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και του Σ.Ε.Π.
  γ) Η πολύ καλή/καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας θα έπρεπε να μοριοδοτείται
  δ)Το μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης θα έπρεπε να μοριοδοτείται με περισσότερα μόρια σε σχέση με το αντίστοιχο μονοετούς φοίτησης.
  ε)Η δομημένη συνέντευξη υπερμοριοδοτείται (1000 μόρια)

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:50 | Π.Δ

  Τα ψυχομετρικά κριτήρια για την επιλογή, πρέπει να παίζουν και αυτά σημαντικό ρόλο

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:39 | Π.Δ

  Πρέπει να αξιολογηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα τα πραγματικά και τεκμηριωμένα στοιχεία που έχει πετύχει ο αξιολογούμενος σε όλη την διάρκεια της θητείας του , και όχι με τι απλά απασχολήθηκε ή πόσα χρόνια απλά εργάζεται.
  Μάλιστα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εξαιρετικές επιδόσεις του, με μετρήσιμα αποτελέσματα.
  π.χ Όχι πόσα έργα επέβλεψε, αλλά ποιο Δημόσιο όφελος προέκυψε από τις ενέργειες του κατά την επίβλεψη , από τις μελέτες που συνέταξε κλπ.
  π.χ Ποιο όφελος (για την Υπηρεσία, για τον φορέα και κυρίως για τους Πολίτες), πέτυχε από καινοτόμες προτάσεις ή από καλύτερες λύσεις που εισηγήθηκε ο αξιολογούμενος

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:57 | Π.Δ

  Καταρχάς ισχύει (γιατί δεν διευκρινίζεται με τον παρόντα) ότι όποιος σε 3 χρόνια συνταξιοδοτείται δεν μπορεί να συμμετάσχει στην επερχόμενη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων;

  (Βέβαια ένας που είναι Προϊστάμενος (και μάλιστα πετυχημένος με πραγματικά στοιχεία (αυτά να εξεταστούν) και π.χ σε μια πενταετία συνταξιοδοτείτε, θα πρέπει να δίνει εξετάσεις και συνεντεύξεις; Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να μην θίγονται ισοπεδωτικά)

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:22 | Γιάννης Τ.

  Στο άρθρο 29 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, στην παρ.3 θεωρώ χρήσιμο να προστεθούν και άλλες περιπτώσεις, π.χ. να επιλέγονται ως προϊστάμενοι τμήματος υπάλληλοι (ΠΕ ή ΤΕ και ελλείψει αυτών ΔΕ) που κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο 4 (ή 5) έτη και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι με βαθμό Β΄και ανάλογο πλεονάζοντα χρόνο (5 ή 6 έτη).

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:49 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Σε γενικές γραμμές το παρόν νομοσχέδιο βρίσκεται σε καλό δρόμο.Αν τροποποιηθούν και ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την μοριοδότηση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα είναι αρκετά αντικειμενικό και αξιοκρατικό.Προτείνω, λοιπόν, τα εξής:
  1.Όσες υπηρεσίες δεν έχουν οργανογράμματα και οργανισμούς να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010 αρ.5 και όσα προβλέπονται εκεί για μοριοδότηση και επιλογές προϊσταμένων. Ο μόνος νόμος με πραγματικά αξιοκρατικά κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής.
  2.Να διατηρηθεί το προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ, ΤΕ έναντι ΔΕ και ΔΕ έναντι ΥΕ.
  3.Να υπάρχει διαβάθμιση στη μοριοδότηση των πτυχίων ΠΕ και ΤΕ όπως και των μεταπτυχιακών τίτλων μονοετούς και διετούς διάρκειας.
  4.Η μοριοδότηση της συνέντευξης είναι υπερβολική.Επιβάλλεται να μειωθεί στο μισό.
  5.Στο παρόν άρθρο, παρ.1 α,β, και παρ. 2 α,γ, θα πρέπει να προστεθεί η φράση ………………εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ούτως ώστε να σταματήσουν να επιβραβεύονται οι αναθέσεις.Δηλαδή:
  1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον, εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο,ή
  β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη,εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ή
  2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον,εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ή,
  γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο,ή,
  Τέλος, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του με την προκήρυξη των θέσεων αφού γίνει η επανακατάταξη στους αντίστοιχους βαθμούς.Σας ευχαριστώ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:06 | Π.Δ

  Για την επιλογή Προϊσταμένων , το πιο σημαντικό κριτήριο πρέπει να είναι με τεκμηριωμένα στοιχεία τα επιτεύγματα, οι εξαιρετικές επιδόσεις και το έργο του υποψηφίου , καθ όλη την διάρκεια της θητείας του (από Επιτροπή).
  Όχι ξερά ο χρόνος που διετέλεσε σε αντίστοιχη θέση.
  Διαφορετικά πως πραγματικά θα επιλέξεις τον ικανό από τον προβληματικό;
  Πως θα αποφύγεις να επιλέξεις έναν που έχει τη θέση, για να βασανίζει τους υφισταμένους του, να ξεχωρίζει τα «δικά του παιδιά», να διαπλέκεται, να κομματικοποιείται ανάλογα κάθε φορά με την ισχύουσα κατάσταση κλπ κλπ που δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε, αλλά μέχρι σήμερα καταφέρνει να έχει την θέση και μάλιστα αυτό να μοριοδοτείται και από πάνω;
  Όπως λαμβάνεται υπόψη η πιστοποιημένη επιμόρφωση σε βάθος εικοσαετία,ς έτσι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιστοποιημένη προσφορά του υποψηφίου σε βάθος εικοσαετίας, με έμφαση την τελευταία πενταετία.
  Μόνο εάν θεσμοθετηθεί αυτό θα ξεχωρίσουν οι καλοί και άριστοι από αυτούς που στην ουσία κατά κανόνα δεν προσφέρουν τίποτε , το αντίθετο μάλιστα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:57 | Π.Δ

  Το Δημόσιο για να γίνει ανταγωνιστικό πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός, μετρήσιμοι στόχοι, καλές συνθήκες και οργάνωση, απεγκλωβισμός του υπαλληλικού κόσμου από την αμεσότητα της Πολιτικής αρχής, μα κυρίως πρέπει να υπάρξουν κίνητρα.
  Αν υπάρξουν ΚΙΝΗΤΡΑ με βάση τη στοχοθεσία θα υπάρξει και αυτόματα η αξιολόγηση.
  Ο τρόπος διαπίστωσης των αποτελεσμάτων των υπαλλήλων με βάση πραγματικά στοιχεία απόδοσης τους θα πρέπει να είναι έργο ανεξάρτητης Επιτροπής, που θα συνεδριάζει 1 ή 2 φορές το έτος.
  Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων να παίζει σημαντικό ρόλο το έργο τους σε όλη την διάρκεια της θητείας τους και όχι μόνο την περίοδο αξιολόγησης με βάση πραγματικά στοιχεία που θα αξιολογούνται από την εν λόγω Επιτροπή.
  Επίσης κατά κάποιο τρόπο, να έχουν γνώμη για την επιλογή των Προϊσταμένων και οι Υφιστάμενοι τους.
  Τέλος για τους Υπαλλήλους που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το κοινό θα πρέπει να θεσπισθεί με κάποιο τρόπο και η συμμετοχή του κοινού στην αξιολόγηση τους.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 08:35 | ΓΠ

  Πολύ σωστά αναφέρεται ότι ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο (π.χ. ΑΣΕΠ) θα πρέπει να μοριοδοτείται σημαντικά.
  Ο υπολογισμός μορίων προυπηρεσίας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικος για υπαλλήλους με μεγάλη προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις όπου απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα, έναντι υπαλλήλων που είχαν διοριστεί με όποιες διαδικασίες.
  Παράδειγμα,
  α) Υπάλληλος 50 ετών που προσλήφθηκε χωρίς προσόντα (πχ ΥΕ εργάτης καθαριότητας μετα απο 20 χρόνια προυηπηρεσία αποκτά πτυχίο ΠΕ από ΕΑΠ), μοριοδοτείται με (10+10/2)χ25= 375 μόρια.
  β) Υπάλληλος 50 ετών ΠΕ Οικονομικού με άδεια Α΄ Τάξης φοροτεχνικού Λογιστού και προυπηρεσία 20 χρόνια ώς λογιστής στον ιδιωτικό τομέα πριν τον διορισμό, μοριοδοτείται με 7χ25= 175 μόρια.
  ΔΗΛΑΔΗ ο υπάλληλος με προυπηρεσία δημοσίου χωρίς προσόντα υπερτερεί του υπαλλήλου με προσόντα του ιδιωτικού τομέα ακόμα και άν έχει: 1) άδεια Α΄ τάξης φοροτεχνικού Λογιστή 2) συναφές μεταπτυχιακό 150μορια 3) δεύτερο πτυχίο 30 μόρια 4) άριστη γνώση ξένης γλώσσας 20 μόρια, ΣΥΝΟΛΟ μόρια 175+150+30+20=375 μόρια (μόρια όσα και υπάλληλος ΥΕ εργάτης καθαριότητας με μόνο 20 χρόνια προυπηρεσία στο δημόσιο)

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:04 | Έλενα

  Με βάση την πολλών ετών εμπειρία μου σε Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία εργάζομαι ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού, αλλά και την επιστημονική μου εμπειρία και τον μεγάλο μόχθο και χρόνο που γνωρίζω ότι χρειάζεται να καταβάλει έναν επιστήμονας για να φθάσει στην κατάκτηση της καταξίωσης στο αντικείμενο των σπουδών του, θεωρώ ότι η λανθασμένη και ετεροβαρής μοριοδότηση του πρώτου πτυχίου, του μεταπτυχιακού, του διδακτορικού τίτλου και των άλλων τυπικών προσόντων, την οποία παρατηρώ στο συγκεκριμένο άρθρο, μπορεί να ευνοήσει πολλές αδικίες. Κατά την άποψή μου το πρώτο πτυχίο σε συναφές αντικείμενο θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη μοριοδότηση, τουλάχιστον εφάμιλλη του διδακτορικού. Ακόμη περισσότερο σε σχέση με το μεταπτυχιακό. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατό ένα μεταπτυχιακό ενός έτους, ακόμη και σε συναφές αντικείμενο, να έχει 150 μόρια και το πτυχίο σε συναφές αντικείμενο μόλις 100. Επίσης, η μοριοδότησή του πρώτου πτυχίου, όπως και του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού, τουλάχιστον όταν αφορούν σε συναφές αντικείμενο, θα πρέπει να διαβαθμίζονται σημαντικά στη μοριοδότηση με βάση τον βαθμό του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού και διδακτορικού, αν όχι και του Πανεπιστημίου απόκτησής τους. Στη μοριοδότηση, κατά την κρίση μου, θα πρέπει να περιληφθούν και οι επιστημονικές εργασίες. Ακόμη, θεωρώ πολύ άδικο ένα σεμινάριο 2-3 ημερών στην ΕΣΔΔΑ να μοριοδοτείται εξίσου ή χωρίς μεγάλη διαφορά μορίων από την άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, αφού στη δεύτερη περίπτωση αφιερώνει κανείς πολύ κόπο, χρόνο και χρήμα για την κατάκτησή της, ενώ στην πρώτη περίπτωση ο υποψήφιος έχει αφιερώσει ελάχιστο χρόνο από τον εργασιακό του βίο μέσα στην κάθε Υπηρεσία, με πλήρη κάλυψη εξόδων από το κράτος και αρκετά συχνά χάρη στην καλή του τύχη ή και σε συστηματική και προφανή αναζήτηση τέτοιων ευκαιριών, αδιάφορων κατά τα άλλα θεματολογικά για τον ίδιο, με την εύνοια του προϊσταμένου ή και σε βάρος άλλων υπαλλήλων με τα ίδια ή και περισσότερα προσόντα από τον ίδιο εργασιακό χώρο. Θεωρώ ότι όλες τις πιο πάνω λεπτομέρειες και ακόμη περισσότερες θα πρέπει να τις δείτε πάρα πολύ προσεκτικά, επειδή φοβούμαι ότι αλλιώς θα δούμε τους άριστους, ικανούς, εργατικούς και έντιμους υπαλλήλους να υποβαθμίζονται και να μην λαμβάνουν ποτέ θέση ευθύνης σε σχέση με εκείνους που έχουν κάνει την ταχύρρυθμη απόκτηση οποιονδήποτε τίτλων και πτυχίων και την μέσω αυτής ταχύρρυθμη ανέλιξή τους αυτοσκοπό, κατέχοντας συγχρόνως την καρέκλα τους. Με τη συνδρομή του υφιστάμενου, πολύ ισχυρού συστήματος που ευνοεί την επικράτηση των μικρομεσαίων στον δημόσιο τομέα θα ενισχυθεί και θα θεριέψει ακόμη περισσότερο όλο αυτό που όλοι μας απεχθανόμαστε στο Δημόσιο σήμερα.
  Υ.Γ.: Θα έλεγα ακόμη ότι θα πρέπει να βρεθεί και ένα όσο το δυνατό πιο αδέκαστο σύστημα μοριοδότησης της ηθικής πλευράς της προσωπικότητας των υποψήφιων υπαλλήλων και αυτό στο παρόν στάδιο και όχι στο πλαίσιο της συνέντευξης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:29 | Μαρία Λιανού

  Για το άρθρο 85 παρ. 2:
  Σε όλες τις θέσεις η βαρύτητα στα τυπικά προσόντα να είναι τουλάχιστον 50% και αντίστοιχα η μοριοδότηση βάση συνέντευξης να περιοριστεί στο 10%. Έτσι δεν θα ανακυκλώνονται συνεχώς τα αγαπημένα της διοίκησης άτομα αλλά θα παίρνουν θέση οι πραγματικά κατέχοντες προσόντα.

  Για το άρθρο 85 παρ. 3α:
  Ο δεύτερος βασικός τίτλος σπουδών να βαθμολογείται με 50 μόρια. Ο τρίτος, τέταρτος, κλπ τίτλος σπουδών να βαθμολογείται με 30 μόρια έκαστος. Δηλαδή όποιος έχει κοπιάσει για να αποκτήσει τίτλους πρέπει να βαθμολογείται.
  Ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να βαθμολογείται με 75 μόρια. Ο τρίτος, τέταρτος, κλπ μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να βαθμολογείται με 50 μόρια έκαστος. Δηλαδή όποιος έχει κοπιάσει για να αποκτήσει μεταπτυχιακούς τίτλους πρέπει να βαθμολογείται.
  Η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ να βαθμολογείται με 150 μόρια, όσο και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αν αυτό μείνει στα 250 μόρια οι κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών δεν έχουν καμία δυνατότητα να φτάσουν τους απόφοιτους της ΕΣΔΔΑ και να επιλεγούν ως Προϊστάμενοι Τμήματος.
  Τα μη συναφή μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα να βαθμολογούνται λιγότερο από τα συναφή, δηλαδή μεταπτυχιακά 50 μόρια και διδακτορικά 100 μόρια. Είναι κρίμα να μη βαθμολογούνται καθόλου. Όποιος έχει κοπιάσει για να αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα πρέπει να βαθμολογείται.
  Η επιμόρφωση από το ΕΚΔΔΑ να έχει ανώτατο όριο τα 100 μόρια και να λαμβάνεται υπόψη η πιστοποιημένη επιμόρφωση της τελευταίας 15ετίας ή 20ετίας. Επίσης, πρέπει να μοριοδοτούνται και οι λοιπές πιστοποιημένες επιμορφώσεις όπως το EPLO ή τα πιστοποιημένα σεμινάρια για δημοσίους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Αθηνών με 5 μόρια έκαστο και ανώτατο όριο τα 50 μόρια. Αυτά να μοριοδοτούνται επίσης για την τελευταία 15ετία ή 20ετία.
  Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας της ΕΕ να έχει ανώτατο όριο τα 80 ή τα 100 μόρια. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που μιλούν 4 ή 5 γλώσσες. Έχουν κοπιάσει για να τις μάθουν και πρέπει να βαθμολογούνται.
  Αντίστοιχα, η άριστη γνώση κάθε γλώσσας εκτός ΕΕ να έχει ανώτατο όριο τα 40 ή 50 μόρια.
  Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος να μην έχει ανώτατο όριο. Οι έχοντες τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα κόπιασαν γι’ αυτά και πρέπει επιτέλους να βαθμολογούνται.

  Για το άρθρο 85, παρ 3β:
  Να μην υπάρχει όριο στη βαθμολογία της εργασιακής εμπειρίας. Όποιος έχει δουλέψει πρέπει να βαθμολογείται για το σύνολο της εμπειρίας του.

  Για το άρθρο 85, παρ 4:
  Κάθε σκέλος της συνέντευξης να βαθμολογείται με ανώτατο όριο τα 10 μόρια. Είναι αρκετή μια κλίμακα από το 1 έως το 10. Έτσι τα αγαπημένα παιδιά της διοίκησης δεν θα υπερβαίνουν τους έχοντες τα τυπικά προσόντα. Βαθμολογία μικρότερη ή ίση του 5 να ισοδυναμεί με ακαταλληλότητα για κατάληψη θέσης. Οι έχοντες βαθμό 6 και πάνω να μπορούν να επιλέγονται για κατάληψη θέσης.

  Για το άρθρο 85, παρ. 8:
  Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από τη συνέντευξη να μην υπερβαίνει τα 20 μόρια (δηλαδή μέχρι 10 για κάθε σκέλος της συνέντευξης).

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:32 | Βάσω

  Πολύ σωστά αναγνωρίζεται η επιμόρφωση από το ΕΚΔΔΑ. Είναι τα μόνα σεμινάρια που έχουν ως βασική αποστολή την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα και την υποστήριξη της υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών. Η μάθηση γίνεται πράξη κατόπιν στην υπηρεσία. Δείχνει το ενδιαφέρον του υπαλλήλου για μάθηση και βελτίωση της αποδοτικότητάς του.Ο δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να κρίνεται από τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει στο ΕΚΔΔΑ διότι γίνεται πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός όταν συνδυάζονται και με την εμπειρία. Η εμπειρία είναι η γνώση και η δεξιότητα που στηρίζεται στην παρατήρηση και στην πρακτική εξάσκηση και αποκτάται με την πάροδο του χρόνου ταυτόχρονα με την επιμόρφωση. » Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην» (Αριστοτέλης).
  Οι Γενικοί Δ/ντές και Διευθυντές θα πρέπει ως προϋπόθεση να έχουν το βαθμό Α’ με εμπειρία στο δημόσιο τομέα.
  Επίσης θα πρέπει να τιμωρούνται όσοι δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση των ανωτέρω σεμιναρίων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:51 | Γιάννης Τ.

  Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις/προτάσεις:
  1. Η μη προσμέτρηση της συνέντευξης στη μοριοδότηση των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης ή (αν αυτό δεν είναι εφικτό) ο περιορισμός της βαρύτητας αυτής σε ποσοστό 10-15%.
  2. Να εισαχθεί υποχρεωτικά μέγιστος συνεχόμενος χρόνος θητείας όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης π.χ. όριο οι δύο συνεχόμενες θητείες (δηλαδή δύο τριετίες), μετά υποχρεωτική χρονική διακοπή πριν να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για άλλη μία (ή δύο) θητείες. Με τον τρόπο αυτό, διευρύνεται η «δεξαμενή» των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης και δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων με προσόντα, να υπηρετήσουν σε θέση ευθύνης (κυρίως στις θέσεις προϊσταμένων τμήματος), συμβάλλοντας έτσι στον πλουραλισμό της δημόσιας διοίκησης και ενισχύοντας το αίσθημα αξιοκρατίας & παροχής ίσων ευκαιριών για εξέλιξη μεγαλύτερου ποσοστού των υπαλλήλων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:38 | Α. Κονταξής

  Παρότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού, φαίνεται ότι η κεντρική λογική του εμπειρισμού που έχει ισοπεδώσει τα πάντα, συνεχίζεται. Έτσι, οι Έλληνες επιστήμονες αλλά και οι προσοντούχοι κάθε επιπέδου (πχ καταρτισμένοι τεχνίτες που μπορούν να κατανοήσουν τις προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και της οργάνωσης) δεν θα αξιοποιηθούν στην Ελλάδα, ως καταλύτης για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
  Το γνωστό παράδοξο της απασχόλησης της Ελλάδας πολύ πριν την κρίση, δηλαδή το φαινόμενο η απασχόληση, η αμοιβή, οι συνθήκες εργασίας κλπ των προσοντούχων κάθε επιπέδου, να είναι περίπου ίδιες ή σε ορισμένες περιπτώσεις και χειρότερες από αυτών που δεν έχουν επιμορφωση, θα εξακολουθήσει να συντηρείται. Και οι Έλληνες προσοντούχοι θα συνεχίσουν να διαπρέπουν στο εξωτερικό και να διώχνονται από την Ελλάδα.
  Και προσοχή. Αυτό δεν ισχύει επειδή έχουμε πολλούς επιστήμονες καθώς όλες οι έρευνες δίνουν μικρότερο ποσοστό επιστημόνων από τον ΜΟ του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.
  Η λογική αυτή αλληλοτροφοδοτείται με την Ελληνική αγορά, η οποία έχει συνηθίσει άλλου είδους «ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα» και όχι την οργάνωση και την τεχνολογία, την επένδυση στην έρευνα κλπ.
  Η κυριαρχία του εμπειρισμού, η μη τήρηση των προδιαγραφών, των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, η λειτουργία χωρίς προγραμματισμό και project management, ο ποιοτικός έλεγχος κλπ είναι βασικοί παράγοντες ανταγωνιστικότητας. Έτσι, οι εκθέσεις ανταγωνιστικότητας μας δίνουν δείκτες τεχνολογικής ετοιμότητας και οργάνωσης κάτω από χώρες όπως η Γκάνα ή το Κογκό, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, τόσο γενικά όσο και σε επιμέρους τομείς όπως η πληροφορική ή ο τουρισμός.

  Η μελέτη που έχουμε κάνει τεκμηριώνει τα παραπάνω και κυρίως περιλαμβάνει αναλυτικές προτάσεις για ένα σχέδιο αξιοποίησης των ελλήνων επιστημόνων και των προσοντούχων κάθε επιπέδου, ώστε να λειτουργήσουν καταλυτικά για τη συνολική ανάπτυξη, έντασης γνώσης και εργασίας. Ίσως, αν ο δημόσιος τομέας τα αξιοποιούσε να έδινε το μήνυμα και στον ιδιωτικό τομέα.

  Δείτε αναλυτικά: ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ. https://drive.google.com/file/d/0Bygca0919Ru2aGlXbW51ejFkWHc/view?usp=sharing