• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Λιανού' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:29

    Για το άρθρο 85 παρ. 2: Σε όλες τις θέσεις η βαρύτητα στα τυπικά προσόντα να είναι τουλάχιστον 50% και αντίστοιχα η μοριοδότηση βάση συνέντευξης να περιοριστεί στο 10%. Έτσι δεν θα ανακυκλώνονται συνεχώς τα αγαπημένα της διοίκησης άτομα αλλά θα παίρνουν θέση οι πραγματικά κατέχοντες προσόντα. Για το άρθρο 85 παρ. 3α: Ο δεύτερος βασικός τίτλος σπουδών να βαθμολογείται με 50 μόρια. Ο τρίτος, τέταρτος, κλπ τίτλος σπουδών να βαθμολογείται με 30 μόρια έκαστος. Δηλαδή όποιος έχει κοπιάσει για να αποκτήσει τίτλους πρέπει να βαθμολογείται. Ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να βαθμολογείται με 75 μόρια. Ο τρίτος, τέταρτος, κλπ μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να βαθμολογείται με 50 μόρια έκαστος. Δηλαδή όποιος έχει κοπιάσει για να αποκτήσει μεταπτυχιακούς τίτλους πρέπει να βαθμολογείται. Η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ να βαθμολογείται με 150 μόρια, όσο και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αν αυτό μείνει στα 250 μόρια οι κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών δεν έχουν καμία δυνατότητα να φτάσουν τους απόφοιτους της ΕΣΔΔΑ και να επιλεγούν ως Προϊστάμενοι Τμήματος. Τα μη συναφή μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα να βαθμολογούνται λιγότερο από τα συναφή, δηλαδή μεταπτυχιακά 50 μόρια και διδακτορικά 100 μόρια. Είναι κρίμα να μη βαθμολογούνται καθόλου. Όποιος έχει κοπιάσει για να αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα πρέπει να βαθμολογείται. Η επιμόρφωση από το ΕΚΔΔΑ να έχει ανώτατο όριο τα 100 μόρια και να λαμβάνεται υπόψη η πιστοποιημένη επιμόρφωση της τελευταίας 15ετίας ή 20ετίας. Επίσης, πρέπει να μοριοδοτούνται και οι λοιπές πιστοποιημένες επιμορφώσεις όπως το EPLO ή τα πιστοποιημένα σεμινάρια για δημοσίους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Αθηνών με 5 μόρια έκαστο και ανώτατο όριο τα 50 μόρια. Αυτά να μοριοδοτούνται επίσης για την τελευταία 15ετία ή 20ετία. Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας της ΕΕ να έχει ανώτατο όριο τα 80 ή τα 100 μόρια. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που μιλούν 4 ή 5 γλώσσες. Έχουν κοπιάσει για να τις μάθουν και πρέπει να βαθμολογούνται. Αντίστοιχα, η άριστη γνώση κάθε γλώσσας εκτός ΕΕ να έχει ανώτατο όριο τα 40 ή 50 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος να μην έχει ανώτατο όριο. Οι έχοντες τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα κόπιασαν γι’ αυτά και πρέπει επιτέλους να βαθμολογούνται. Για το άρθρο 85, παρ 3β: Να μην υπάρχει όριο στη βαθμολογία της εργασιακής εμπειρίας. Όποιος έχει δουλέψει πρέπει να βαθμολογείται για το σύνολο της εμπειρίας του. Για το άρθρο 85, παρ 4: Κάθε σκέλος της συνέντευξης να βαθμολογείται με ανώτατο όριο τα 10 μόρια. Είναι αρκετή μια κλίμακα από το 1 έως το 10. Έτσι τα αγαπημένα παιδιά της διοίκησης δεν θα υπερβαίνουν τους έχοντες τα τυπικά προσόντα. Βαθμολογία μικρότερη ή ίση του 5 να ισοδυναμεί με ακαταλληλότητα για κατάληψη θέσης. Οι έχοντες βαθμό 6 και πάνω να μπορούν να επιλέγονται για κατάληψη θέσης. Για το άρθρο 85, παρ. 8: Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από τη συνέντευξη να μην υπερβαίνει τα 20 μόρια (δηλαδή μέχρι 10 για κάθε σκέλος της συνέντευξης).