• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΠ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 08:35

    Πολύ σωστά αναφέρεται ότι ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο (π.χ. ΑΣΕΠ) θα πρέπει να μοριοδοτείται σημαντικά. Ο υπολογισμός μορίων προυπηρεσίας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικος για υπαλλήλους με μεγάλη προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις όπου απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα, έναντι υπαλλήλων που είχαν διοριστεί με όποιες διαδικασίες. Παράδειγμα, α) Υπάλληλος 50 ετών που προσλήφθηκε χωρίς προσόντα (πχ ΥΕ εργάτης καθαριότητας μετα απο 20 χρόνια προυηπηρεσία αποκτά πτυχίο ΠΕ από ΕΑΠ), μοριοδοτείται με (10+10/2)χ25= 375 μόρια. β) Υπάλληλος 50 ετών ΠΕ Οικονομικού με άδεια Α΄ Τάξης φοροτεχνικού Λογιστού και προυπηρεσία 20 χρόνια ώς λογιστής στον ιδιωτικό τομέα πριν τον διορισμό, μοριοδοτείται με 7χ25= 175 μόρια. ΔΗΛΑΔΗ ο υπάλληλος με προυπηρεσία δημοσίου χωρίς προσόντα υπερτερεί του υπαλλήλου με προσόντα του ιδιωτικού τομέα ακόμα και άν έχει: 1) άδεια Α΄ τάξης φοροτεχνικού Λογιστή 2) συναφές μεταπτυχιακό 150μορια 3) δεύτερο πτυχίο 30 μόρια 4) άριστη γνώση ξένης γλώσσας 20 μόρια, ΣΥΝΟΛΟ μόρια 175+150+30+20=375 μόρια (μόρια όσα και υπάλληλος ΥΕ εργάτης καθαριότητας με μόνο 20 χρόνια προυπηρεσία στο δημόσιο)