• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΑ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:49

    Σε γενικές γραμμές το παρόν νομοσχέδιο βρίσκεται σε καλό δρόμο.Αν τροποποιηθούν και ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την μοριοδότηση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα είναι αρκετά αντικειμενικό και αξιοκρατικό.Προτείνω, λοιπόν, τα εξής: 1.Όσες υπηρεσίες δεν έχουν οργανογράμματα και οργανισμούς να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010 αρ.5 και όσα προβλέπονται εκεί για μοριοδότηση και επιλογές προϊσταμένων. Ο μόνος νόμος με πραγματικά αξιοκρατικά κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής. 2.Να διατηρηθεί το προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ, ΤΕ έναντι ΔΕ και ΔΕ έναντι ΥΕ. 3.Να υπάρχει διαβάθμιση στη μοριοδότηση των πτυχίων ΠΕ και ΤΕ όπως και των μεταπτυχιακών τίτλων μονοετούς και διετούς διάρκειας. 4.Η μοριοδότηση της συνέντευξης είναι υπερβολική.Επιβάλλεται να μειωθεί στο μισό. 5.Στο παρόν άρθρο, παρ.1 α,β, και παρ. 2 α,γ, θα πρέπει να προστεθεί η φράση ..................εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ούτως ώστε να σταματήσουν να επιβραβεύονται οι αναθέσεις.Δηλαδή: 1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ εφόσον: α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον, εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο,ή β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη,εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ή 2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον: α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον,εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ή, γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο,ή, Τέλος, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του με την προκήρυξη των θέσεων αφού γίνει η επανακατάταξη στους αντίστοιχους βαθμούς.Σας ευχαριστώ.