• Άρθρο 3 - Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο – Τήρηση Μητρώου. Το άρθρο 3 αναφέρει ότι: «Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ» Προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος για την τήρηση προδιαγραφών προσβασιμότητας ως εξής: «Τόσο η ηλεκτρονική εφαρμογή όσο και η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”. […]»