• Άρθρο 9: - Υποχρεώσεις επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: «Τα μέλη του μητρώου που επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, παρακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα αναπηρίας. Τα ανωτέρω επιμορφωτικά σεμινάρια σχεδιάζονται από Ειδική Επιτροπή που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της. Στην επιτροπή συμμετέχουν επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στην οποία τουλάχιστον ένα μέλος της που έχει επιστημονική γνώση και πρακτική εμπειρία επί του θέματος των επιμορφωτικών σεμιναρίων υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Στην ανωτέρω Επιτροπή συμμετέχει και η Ε.Σ.Α.μεΑ δια αιρετού εκπροσώπου της με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται σε διάστημα δύο μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως» Η ανωτέρω πρόταση σε συνδυασμό με όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για να καταστούν οι υπηρεσίες του Δημοσίου προσβάσιμες και φιλικές στους εργαζόμενους όπως και στους χρήστες οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία και χρόνια πάθηση.