Άρθρο 09 – Υποχρεώσεις επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης

1. Τα μέλη του Μητρώου, τα οποία επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, παρακολουθούν μετά το διορισμό τους υποχρεωτικά ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης που σχεδιάζονται και διεξάγονται από το ΕΚΔΔΑ, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων, τη διαρκή επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε θέματα διοικητικού συντονισμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων Διοικητή/τριας ή Προέδρου ή Διευθύνοντος/νούσης Συμβούλου του Νομικού Προσώπου, υπογράφεται συμφωνία δέσμευσης επί καταρτισθέντος προγράμματος δράσης μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Υπουργού ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του φορέα και αναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δεσμεύσεις. Κατά την αντικατάσταση ή λήξη της θητείας, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, Διοικητή/τριας ή Προέδρου Νομικού Προσώπου ή Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου, ο/η αποχωρήσας/σασα παραδίδει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της θητείας του, με ενσωματωμένο πλήρη οικονομικό απολογισμό. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων καταγράφεται στο μητρώο και λαμβάνεται υπόψη σε τυχόν μελλοντικές αξιολογήσεις νέων αιτήσεών του.

 • Στη “συμφωνία δέσμευσης” να περιλαμβάνεται η υποχρέωση να καταρτίζουν και να υποβάλλουν ετήσια κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που αναλαμβάνουν στη διάρκεια της θητεία τους και το “επιχειρησιακό σχέδιο” και οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων να αποτελούν παραρτήματα της “συμφωνία δέσμευσης”. Το “επιχειρησιακό σχέδιο” να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στο δικτυακό τόπο Ανοιχτής Διακυβέρνησης( http://www.opengov.gr ) για ένα μήνα. Ετήσια τα επιλεγέντα στελέχη να δημοσιοποιούν για δημόσια διαβούλευση στο δικτυακό τόπο Ανοιχτής Διακυβέρνησης( http://www.opengov.gr ) έκθεση πεπραγμένων με βάση το “επιχειρησιακό σχέδιο”.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:53 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 9 : Το περιεχόμενο της συμφωνίας δέσμευσης παραμένει ασαφές και αόριστο, δυνάμενο, έτσι, να κινείται μεταξύ ήπιων και επιτακτικών στόχων, αυξάνοντας ή περιορίζοντας το έργο και τις ευθύνες του επιλεγέντος.

 • Άρθρο 9: – Υποχρεώσεις επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης

  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: «Τα μέλη του μητρώου που επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, παρακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα αναπηρίας. Τα ανωτέρω επιμορφωτικά σεμινάρια σχεδιάζονται από Ειδική Επιτροπή που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της. Στην επιτροπή συμμετέχουν επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στην οποία τουλάχιστον ένα μέλος της που έχει επιστημονική γνώση και πρακτική εμπειρία επί του θέματος των επιμορφωτικών σεμιναρίων υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Στην ανωτέρω Επιτροπή συμμετέχει και η Ε.Σ.Α.μεΑ δια αιρετού εκπροσώπου της με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται σε διάστημα δύο μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως»

  Η ανωτέρω πρόταση σε συνδυασμό με όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για να καταστούν οι υπηρεσίες του Δημοσίου προσβάσιμες και φιλικές στους εργαζόμενους όπως και στους χρήστες οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία και χρόνια πάθηση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:50 | Μαρία Λιανού

  Δηλαδή τα ήδη επιλεγμένα μέλη σε θέσεις ευθύνης θα προηγούνται των άλλων σε τυχόν μελλοντικές αξιολογήσεις νέων αιτήσεων?

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 10:38 | NIKOLAOS P.

  Είμαι περίεργος, πραγματικά, να δω στρατηγικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους ενός φορέα, διατυπωμένους, όπως λέει η παρούσα διάταξη, με σαφήνεια (και χωρίς εκθέσεις ιδεών, κοινώς, χωρίς αερολογία). Άν υποθέσουμε ότι μπορεί από οπουδήποτε στο Δημόσιο να προέρχεται η υποψηφιότητα όσων θα λάβουν τις παραπάνω ηγετικές θέσεις σε έναν φορέα (βλ. Μητρώο), ας μου πει κάποιος, πώς ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να γνωρίζει από πριν σε τόσο βάθος τους στόχους που πρέπει να έχει και να πιάσει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο ένας ξένος προς αυτόν φορέας (όσο και αν έχει γνώσεις συναφείς του αντικειμένου). Από πού θα αντλήσει αυτός ο άνθρωπος τα στοιχεία για να θέσει και στόχους;;; Ποιο το χρονοδιάγραμμα για κάτι τέτοιο;;; Απ’όσο φαίνεται, οφείλει, πριν καταλάβει τη θέση και αρχίσει να ασκεί καθήκοντα, να έχει ήδη πρόγραμμα δράσης και να το θέσει υπόψη του Υπουργού υπογράφοντάς το ως δεσμευτική συμφωνία…. Σε έναν κόσμο ιδανικά πλασμένο αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Όλοι όμως γνωρίζουμε πως δεν τίθενται στόχοι προσεκτικά μελετημένοι από τους ήδη υπάρχοντες που ζουν μέσα στα προβλήματα και τις προκλήσεις ενός φορέα. Πόσο μάλλον από ανθρώπους εκτός φορέα.
  Προτείνω την ύπαρξη σχεδίου δράσης που θα έχει εκπονηθεί από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες σε συνεργασία με τους εργαζομένους του εκάστοτε φορέα, ώστε όλοι να έχουν λόγο και να συμμετέχουν σε κάτι που τους αφορά τόσο, μα τόσο άμεσα. Ένας φορέας δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να ενστερνιζόμαστε την αποστολή μας και να υιοθετούμε κατευθύνσεις που μας είναι κατανοητές και, κυρίως, κτήμα μας. Η σύνθεση των απόψεων και των προσδοκιών όσων άμεσα εμπλεκόμαστε στην εκπόνηση ενός έργου τόσό σημαντικού όσο είναι η εξυπηρέτηση των χειμαζομένων συμπολιτών μας θα μας πάει σίγουρα πολλά βήματα πιο μπροστά.

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 11:00 | Akis

  Με τα προβλεπόμενα αξιοποιείται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και αναλαμβάνει το ρόλο που πρέπει να έχει σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 14:04 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

  Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το καθεστώς με το οποίο αλλάζουν θέση εργασίας οι υπάλληλοι (μετάταξη, απόσπαση ή κάτι άλλο). Επίσης, ειδικά για τους υπαλλήλους ΟΤΑ, να διευκρινιστεί αν αυτή η μετακίνηση (μετάταξη, απόσπαση ή κάτι άλλο) απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 11:52 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

  Συμφωνώ με την ιδέα της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:55 | stylianos

  Η ίδια λογική, δηλαδή αυτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης – επιμόρφωσης αμέσως μετα το διορισμό και πριν την ανάληψη καθηκόντων, θα έπρεπε να ακολουθείται συνολικά σε όλο το Δημόσιο. Οχι να έχουμε φαινόμενα του τύπου, υπάληλοι εφταετίας να περνανε τότε την εισαγωγική εκπαίδευση για καθαρα τυπικους λόγους.

  Αν θελουμε να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση, τότε ο τρόπος εκπαιδευσης – επιμόρφωσης των ΔΥ θα πρέπει να αλλάξει ριζικά.