• Άρθρο 16 – Έκθεση αξιολόγησης Στην παρ. 1 μετά την περ. δ. να προστεθεί περίπτωση ε. ως εξής: «ε) εφόσον ο αξιολογούμενος είναι άτομο με αναπηρία να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη εμποδίων όπως είναι η έλλειψη προσβασιμότητας, η περιθωριοποίησή του από το συναδελφικό περιβάλλον για λόγους προκατάληψης και στερεοτύπων που οδηγούν έως και το ρατσισμό και λοιπά εμπόδια που ορθώνονται από την έλλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων και πολιτικών για την αναπηρία από μέρους της Πολιτείας». Επίσης στην παράγραφο 3, η περ. β να συμπληρωθεί ως εξής: 3. α)…. β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού, σε μορφή προσβάσιμη από τον υπάλληλο εφόσον ζητηθεί από αυτόν.