• Άρθρο 19 - Συμβουλευτική Συνέντευξη Η παρ. 1 του άρθρου 19 να συμπληρωθεί ως εξής: «1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής καλεί τον/την υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του, με τρόπο προσβάσιμο σε αυτόν όποτε απαιτείται, τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Ειδικά στην περίπτωση υπαλλήλων με αναπηρία, θα πρέπει να ερωτώνται, κατά πόσο η διοίκηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή των απαιτούμενων εύλογων προσαρμογών για την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις της παραγράφου3.