Άρθρο 19 – Συμβουλευτική Συνέντευξη

1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής καλεί τον/την υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3.

2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου.

3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να καταγράψει απόψεις – αντιρρήσεις εντός δύο ημερών από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις υποβάλλονται απευθείας στον αξιολογητή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.

4. Εφόσον προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου, ο οποίος οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσει τον υπάλληλο για να βελτιώσει την απόδοση του. Σε περίπτωση παράλειψης της προαναφερόμενης υποχρέωσης, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο από τον προϊστάμενο του αξιολογητή κατά την αξιολόγησή του τελευταίου

 • Η διαδικασίες συνεντεύξεων θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία (για παράδειγμα χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου) η οποία θα είναι γνωστή και κοινή για όλους του συμμετέχοντες.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:17 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

  Στην παρ. 2 η συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης με τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου να γίνεται για βαθμολογία κάτω του 50 και όχι κάτω του 60.

 • Παρ. 3: Η προθεσμία των 2 ημερών της παρ. 3 για την καταγραφή των απόψεων-αντιρρήσεων από την πραγματοποίηση της συνέντευξης είναι ιδιαίτερα σύντομη. Θα πρέπει να οριστεί η ανωτέρω προθεσμία τουλάχιστον στις 5 εργάσιμες ημέρες, ώστε να παρέχεται στον αξιολογούμενο εύλογος χρόνος καταγραφής των απόψεων-αντιρρήσεών του.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:16 | lila

  Προτείνω την απόσυρση του άρθρου. Θέλω να πιστεύω ότι προϊστάμενοι και υφιστάμενοι επικοινωνούν σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον στο βαθμό που προσέρχονται στην υπηρεσία, και ότι κατά κάποιο τρόπο συνεργάζονται. Προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν, συχνά επειδή ο ένας δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει για να διατηρήσει την ανευθυνότητά του, δεν επιλύονται με μια τυπική διαδικασία που απλά ενισχύει την «ελάιω θεού» ιεραρχική σχέση.
  Βελτιωτικές παρεμβάσεις που υποτίθεται ότι θεσπίζονται μέσω των διατάξεών του άρθρου οφείλουν να περιλαμβάνονται σε καθηκοντολόγιο των τμηματαρχών, απαραίτητο συμπλήρωμα του «προσοντολογίου» !!!

 • Άρθρο 19 – Συμβουλευτική Συνέντευξη

  Η παρ. 1 του άρθρου 19 να συμπληρωθεί ως εξής:
  «1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής καλεί τον/την υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του, με τρόπο προσβάσιμο σε αυτόν όποτε απαιτείται, τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Ειδικά στην περίπτωση υπαλλήλων με αναπηρία, θα πρέπει να ερωτώνται, κατά πόσο η διοίκηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή των απαιτούμενων εύλογων προσαρμογών για την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις της παραγράφου3.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:49 | Μαρία Λιανού

  Παράγραφος 3: Οι απόψεις-αντιρρήσεις του υπαλλήλου να μην υποβάλλονται στον Προϊστάμενο Τμήματος, ο οποίος άλλωστε έχει διαμορφώσει και έχει εκφράσει την άποψή του, αλλά στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ο οποίος πιθανόν να έχει την ίδια ή κάποια άλλη άποψη.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 12:12 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Συμβουλευτική συνέντευξη !! Φιλολογίες για να περνάει η ώρα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 12:45 | Ανδρεας

  Φοβαμαι οτι θα ειναι πολυ υποκειμενικη η συνεντευξη και θα πρεπει να καταργηθει ή να βρεθει αλλος τροπος.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:52 | Rhadamanthes

  4 χρόνια πανεπιστήμιο και 1 χρόνο Μsc, για να μου δώσει συμβουλές για το πως θα κάνω καλύτερα τη δουλεία μου και να με αξιολογήσει κάποια που τελείωσε το λύκειο με 12 και που δεν έχει ιδέα για το αντικειμενό της εργασίας μου. LOL!!! Δεν νομίζετε ότι ο αξιολογητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα με τον αξιολογούμενο;