• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:41

    α) Χρήζει διευκρίνησης το ποιο είναι σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Νόμου το αρμόδιο όργανο για να διεξάγει τις δομημένες συνεντεύξεις των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 3Δ' είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του Ν.3528/07, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3Γ' είναι το Σ.Ε.Π. Επίσης χρήζει διευκρίνησης το εάν για τους ΟΤΑ ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του Ν.3528/07, νοείται κατ' αναλογία το αντίστοιχο του άρθρου 5 του Ν.3584/07, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το Σχέδιο Νόμου. Τέλος σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του Ν.3528/07 ή το αντίστοιχο του άρθρου 5 του Ν.3584/07, ερωτάται για ποιον λόγο εισάγονται διακρίσεις ανάμεσα στα όργανα που διεξάγουν τις δομημένες συνεντεύξεις των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, οι οποίες είναι πιο αδιάβλητες καθόσον διενεργούνται από το Σ.Ε.Π. με συμμετοχή λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και δύο μελών του ΑΣΕΠ, σε σχέση με τις δομημένες συνεντεύξεις των Προϊσταμένων, οι οποίες διενεργούνται από τα ανωτέρω αναφερόμενα Υπηρεσιακά Συμβούλια. β)Οι Ο.Τ.Α. θα έπρεπε να εκπροσωπούνται στη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και του Σ.Ε.Π. γ) Η πολύ καλή/καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας θα έπρεπε να μοριοδοτείται δ)Το μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης θα έπρεπε να μοριοδοτείται με περισσότερα μόρια σε σχέση με το αντίστοιχο μονοετούς φοίτησης. ε)Η δομημένη συνέντευξη υπερμοριοδοτείται (1000 μόρια)