• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η Ε.Σ.Α.μεΑ.προτείνει την προσθήκη διατάξεων που θεωρεί πως πρέπει να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, στοχεύοντας στην λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, τα οποία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουν βιώσει ακόμη περισσότερο τον αποκλεισμό τους από την εργασία εξαιτίας των πρόσθετων μέτρων που έχουν ληφθεί με τις μνημονιακές πολιτικές. 1. Αναμόρφωση του νόμου 2643/98. Σύμφωνα με το νόμο 2643/98, το Κράτος υποχρεούται να προκηρύσσει σε ετήσια βάση, μέσω του ΟΑΕΔ, τις θέσεις του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας) για όλες τις κατηγορίες των προστατευομένων του νόμου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία (πρώτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1) και οι συγγενείς α΄ βαθμού ατόμων με βαριά αναπηρία (εδάφιο δεύτερο της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1). Ο νόμος αυτός, εκτός του ότι έχει χρονοβόρες διαδικασίες, είναι γνωστό και ότι καταστρατηγείται, αφού οι θέσεις τόσο του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) όσο και του άρθρου 2 (ιδιωτικός και ευρύτερος δημόσιος τομέας) δεν προκηρύσσονται ετησίως όπως ορίζει ο νόμος, αλλά έχουν προκηρυχθεί μόνο τα έτη 1998, 2002, 2004, 2008 και 2014. Κρίνουμε απαραίτητη την αναμόρφωση και τροποποίηση του ν.2643/98 ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος νόμος αποκλειστικός για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Ζητάμε να συμπεριληφθούν οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ν.2643/98 στις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ώστε να βγαίνει ενιαία προκήρυξη και να καταργηθεί η κάρτα ανεργίας των ΑμεΑ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προκηρύξεις. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις μας αναλυτικά έχουν ως εξής: 1. Η διαδικασία πρόσληψης των προσώπων της παρ. 1β του άρθρου 1 του ν. 2643/98 όπως ισχύει σήμερα για τις θέσεις των υπόχρεων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/98 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προτείνουμε να γίνεται από το ΑΣΕΠ στον ίδιο χρόνο που διενεργείται κάθε γενική προκήρυξη από την οποία παρακρατούνται οι θέσεις των προαναφερθέντων φορέων. 2. Ο καθορισμός της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων της παρ. 1β (άμεση και έμμεση προστασία ΑμεΑ) του άρθρου 1 του ν. 2643/98, στους υπόχρεους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/98 γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται και αναφέρονται στο άρθρο 4 και συγκεκριμένα στις παρ. 1, 2 ,3, 4, 5, 9, 10 του ν. 2643/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Σε ότι αφορά την παρ. 4 του άρθρου 4 ζητούμε ο συντελεστή 7 να γίνει 10. Επιπρόσθετα ζητάμε στο 2ο εδάφιο της παρ. 1β να συμπεριληφθούν και τα τέκνα που έχουν γονείς με αναπηρία, με ποσοστό τουλάχιστον 67%. 3. Το ποσοστό που αντιστοιχεί στις προαναφερόμενες θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 8 του άρθρου 2 καθορίζεται σε 3% για τα πρόσωπα της παρ. 1β και σε 1% για τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου (έμμεση προστασία) της προαναφερόμενης παραγράφου. 4. Να καταργηθεί η φράση του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/98 «εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ» και η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2643/98, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη με την οποία καθορίζεται ως προϋπόθεση η προσκόμιση της κάρτας ανεργίας κατά την υποβολή της αίτησης των προσώπων που ανήκουν στις προστατευόμενες κατηγορίες του ν. 2643/98 για να τοποθετηθούν ή να διατεθούν σε θέσεις εργασίας βάσει των προκηρύξεων του ανωτέρω νόμου. Κατά τη γνώμη μας, η ύπαρξη κάρτας ανεργίας, πρέπει να τύχει πρόσθετης μοριοδότησης, όχι μόνο για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/98, αλλά για όλους τους πολίτες. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να είναι αιτία αποκλεισμού, όπως ισχύει σήμερα. 2. Ευεργετικές ρυθμίσεις για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. 1. Επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 1 του ν.3454/2006 και στα άτομα με αναπηρία, η οποία ισχύει στον εργασιακό τομέα για την κατηγορία των πολυτέκνων, αλλά δε ισχύει για την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία, ώστε να αποκατασταθεί μία αδικία που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην παράγραφο 3δ. του άρθρου 1 του ν.3454/2006, σύμφωνα με την οποία: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων». Η διαδικασία επιλογής των ατόμων με αναπηρία θα είναι ίδια με την διαδικασία που ισχύει για τους πολύτεκνους. 2. Ζητάμε τη θέσπιση διατάξεων που θα συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων τους σε εποχικές θέσεις εργασίας και θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 3. Ζητάμε την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία που υπηρετούν σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων της χώρας. Το εν λόγω αίτημα αποτελεί και πρόταση της ΚΕΔΕ, βάσει της 181ης απόφασης του Δ.Σ. της στις 12.11.2014 και αφορά στη μεταφορά του προσωπικού ΑμεΑ που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων που έχουν λυθεί ή βρίσκονται σε εκκαθάριση στον οικείο Δήμο σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.