• Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου, που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 02/12/2012, επιχειρείται ουσιαστικά με προχειρότατο τρόπο, η «επίλυση» τριών βασικότατων παραμέτρων, όσο αφορά την δομή και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Οι τρείς αυτοί παράμετροι θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις έννοιες «Βαθμολόγιο», «Αξιολόγηση» και «Κρίσεις Προϊσταμένων». Για το μεν «Βαθμολόγιο» ουσιαστικά επανερχόμαστε στο σύστημα προαγωγών του Ν. 3528/07, το οποίο αντικαθιστά το σύστημα που καθιέρωσε ο προβληματικός Ν. 4024/11 και του παγώματος των προαγωγών που προκάλεσε στην συνέχεια ο Ν. 4046/12. Πέραν της επιστροφής στο παρελθόν, δεν μπορεί να φέρει κανείς σοβαρές ενστάσεις στην εν λόγω μεταβολή του «Βαθμολογίου». Και για την αξιολόγηση σε γενικές γραμμές έχουμε επαναφορά πολλών ρυθμίσεων του Π.Δ. 318/92, όπως π.χ. στα κριτήρια. Οι διαφορές εντοπίζονται περισσότερο στο γεγονός, ότι και οι Προϊστάμενοι αξιολογούνται από τους υφισταμένους, αλλά και από την σύσταση ολομέλειας Διεύθυνσης και Τμήματος, χωρίς όμως να φαίνεται οι προαναφερθείσες διαφορές να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος Επιλογής Προϊσταμένων. Στο πλαίσιο αυτό, το ανωτέρο σχέδιο Νόμου στο άρθρο 29 θέτει τέσσερα κριτήρια (συν το κριτήριο του Α΄ βαθμού). Τα τυπικά εκπαιδευτικά – προσόντα, την εργασιακή – διοικητική εμπειρία, την αξιολόγηση και τέλος την δομημένη συνέντευξη. Σημαντικά προβλήματα τίθενται με την μοριοδότηση, που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο του σχετικού Σχεδίου Νόμου. Αναφέρουμε επιγραμματικά τα εξής ζητήματα: 1. Η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών με 100 μόρια, ανεξάρτητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας. 2. Στο γεγονός ότι ένα δεύτερο πτυχίο, τετραετούς κατά το πλείστον διάρκειας, μοριοδοτείται με 30 μόρια, όταν ένα τουλάχιστον μονοετές μεταπτυχιακό με 150. Επίσης το πτυχίο με 100 μόρια, ενώ το μεταπτυχιακό με 150. 3. Στο παράδοξο, ότι ενώ αναφέρεται ρητά η Εργασιακή - Διοικητική εμπειρία δεν υπάρχει καμία αναφορά σε μοριοδότηση διοικητικής εμπειρίας (χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης), 4. Στο γεγονός ότι μοριοδοτείται μόνο η Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας με 20 μόρια με ανώτατο όριο τα 60 μόρια (δηλαδή άριστη γνώση τριών ξένων γλωσσών). Δηλαδή κάποιος, που δεν ξέρει καθόλου μια ξένη γλώσσα εξομοιώνεται με κάποιον που γνωρίζει πιστοποιημένα πολύ καλά μια ξένη γλώσσα. 5. Η μοριοδότηση τέλος κάθε σεμιναρίου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με 10 μόρια με ανώτατο το 60 (6 δηλαδή σεμινάρια) ανεξαρτήτως διάρκειας. Ένα σεμινάριο δηλαδή 2 ημερών ισούται με ένα σεμινάριο τριών εβδομάδων! Αναλύοντας λογικά όλα τα προαναφερθέντα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι στόχος της εν λόγω μοριοδότησης, είναι η κατάληψη κάποιας θέσης ευθύνης να καθορίζεται ουσιαστικά αποκλειστικά από την δομημένη συνέντευξη, καθόσον οι διαφορές μορίων μεταξύ των υποψηφίων λόγω του απίστευτου ανωτέρου «τσουβαλιάσματος», θα είναι από ελάχιστες έως οριακές. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης είναι σφόδρα πιθανόν να μετατραπεί σε ουσιαστικό αρωγό κάθε λογής «ημετέρων». Στο χώρο δε του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που μας ενδιαφέρει περισσότερο, το πρόβλημα θα έχει μεγαλύτερη ένταση, καθόσον οι υποψήφιοι π.χ. για Προϊστάμενοι Τμημάτων θα ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες (άνω των 2000 ατόμων). Κάτι τέτοιο θα καθυστερούσε υπερβολικά την ανάδειξη των αποτελεσμάτων των κρίσεων (αν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν, καθόσον τόσο το τυπικό μέρος πρακτικά κτλ. είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων, όσο και ουσιαστικά καθόσον δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν κατά αυτό τον τρόπο οι ικανότητες των υποψηφίων σε έναν οργανισμό, που δεν διαθέτει οργανόγραμμα, περιγράμματα θέσεων και στοχοθεσία), με συνέπεια να παρατείνονται επ’ άπειρον οι προβληματικές αναθέσεις κ.ο.κ. Επειδή η υπηρεσία μας δεν είναι δυνατόν πλέον να λειτουργεί κατά αυτό τον τρόπο, προτείνουμε να καταργηθεί το κριτήριο της Συνέντευξης και να αντικατασταθεί με κάποια αδιάβλητη γραπτή εξέταση, τόσο για λόγους διαφάνειας, όσο και για λόγους χρονικών περιορισμών. Αντιπροτείνουμε επιπλέον η μοριοδότηση να επιστρέψει κατά αναλογία του «Βαθμολογίου» στις προβλέψεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/07, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3839/10.