• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.-ΑΕΙ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:24

    Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.-ΑΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αποτελεί μια θετική εξέλιξη αναφορικά με την εμπέδωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση ∙ η επέκταση δε της προτεινόμενης ρύθμισης και στη στελέχωση επιτελικών θέσεων ευθύνης όπως εκείνες των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων ή Διοικητών Οργανισμών συμβάλλει αποφασιστικά στον επιδιωκόμενο στόχο, με τη δημιουργία εθνικού μητρώου. Ωστόσο, μολονότι η βούληση του νομοθέτη είναι η ευρύτητα ως προς τα δυνάμει υποψήφια μέλη τού υπό διαμόρφωση μητρώου, η ρύθμιση του άρθρου 2 λειτουργεί εν τέλει περιοριστικά, δεδομένου ότι αποκλείει από τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ή και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, τα οποία στη μεγάλη της πλειοψηφία είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή και διδακτορικών διπλωμάτων (βλ. άρθρο 29 του ν. 4009/2011). Η προϋπόθεση της κατοχής Α΄ βαθμού ειδικότερα, κριτήριο που ερείδεται στο προτεινόμενο σύστημα προαγωγής δημοσίων υπαλλήλων, δεν συνάδει με το υφιστάμενο βαθμολογικό σύστημα των ως άνω κλάδων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π., το οποίο μάλιστα στην παρούσα φάση είναι μεταβατικό, δεδομένου ότι εκκρεμεί μεταξύ άλλων και η έκδοση Π.Δ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, το οποίο θα ρυθμίζει και θέματα βαθμολογικής εξέλιξης του κλάδου. Ειδικότερα, τον κλάδο Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π σήμερα πλέον, (βλ. άρθρο 68, παρ. 3 εδάφιο 1 του ν. 4235/2014 & άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 4264/2014) αποτελούν τόσο μέλη του πρώην κλάδου Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι, ΙΙ ή Ε.Τ.Ε.Π όσο και πρώην μόνιμοι ή αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, προσωπικό το οποίο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διατηρεί τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη μέχρι την έκδοση του ως άνω Π.Δ. Είναι προφανές ότι ο κλάδος σήμερα αποτελείται από ένα ετερογενές βαθμολογικό σύστημα, η δε προαγωγή του στους όποιους βαθμούς ερείδεται σε παντελώς ασύμβατα μεταξύ τους συστήματα βαθμολογικής εξέλιξης. Συνεπώς, η μη ρητή αναφορά στο σχέδιο νόμου, στα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π, μας αποκλείει από τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο, την ίδια στιγμή που περιλαμβάνει επί της ουσίας το σύνολο των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα! Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την ακόλουθη προσθήκη στο άρθρο 2 του σ/ν. Προσθήκη: Άρθρο 2 Στο μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους : […] «Παρ. 3 : Μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι τα οποία πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».