• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:15

    Οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ προϋποθέσεις, που δεν τίθενται αθροιστικώς, παρουσιάζουν σημαντικές ποιοτικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Υπ’αυτήν την έννοια το σχέδιο νόμου φέρεται να αποδίδει ίδια δικαιώματα ή άλλως δυνατότητες σε πρόσωπα με ουσιωδώς διαφορετικά τυπικά προσόντα, κατά παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας.