• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:44

    Άρθρα 29 – 31 : Σύστημα επιλογής προϊσταμένων : Γενικότερα θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η αρχή της αξιοκρατίας εξυπηρετείται περισσότερο από την αυξημένη βαρύτητα των κριτηρίων της ομάδας α΄ (τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα) και της ομάδας γ΄ (αξιολόγηση) έναντι του κριτηρίου του χρόνου προϋπηρεσίας, δηλαδή της «παλαιότητας» ενός υπαλλήλου, καθώς και του μάλλον υποκειμενικού κριτηρίου της συνέντευξης. Άρθρο 29 : Άρθρο 84 παρ. 3 : Δια της προτεινόμενης ρύθμισης επέρχεται εξίσωση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσεως προϊσταμένου τμήματος, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας. Άρθρο 85 παρ. 3 : Στην μοριοδότηση του βασικού και του δεύτερου τίτλου σπουδών θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με τον βαθμό πτυχίου, προς όφελος της αρχής της αξιοκρατίας. Θεωρούμε ότι ο δεύτερος τίτλος σπουδών θα πρέπει να μοριοδοτείται, εφόσον είναι τουλάχιστον της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών και όχι υποχρεωτικώς της ίδιας βαθμίδας. Με άλλα λόγια θα πρέπει να μοριοδοτείται και ο δεύτερος τίτλος σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.