• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:44

    1. Τα κριτήρια επιλογής (βλ. σελ. 34 νομοσχεδίου) αναφέρονται στην επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων. Δεν αναφέρονται ποια είναι τα κριτήρια επιλογής Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών. Πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα κριτήρια αυτά αφορούν και τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές. 2. Στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Αρχών η σύσταση του ΕΙΣΕΠ (για την επιλογή Γενικών Διευθυντών) πρέπει να γίνεται από τις Αρχές όπως και η προκήρυξη της θέσεων των Γενικών Διευθυντών. Το ΕΙΣΕΠ πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ αντιστοιχία 1 Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής και κατά τα λοιπά δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ένα (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με ειδικότητα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 3. Ομοίως, στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Αρχών η σύσταση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (για την επιλογή Διευθυντών) πρέπει να γίνεται από τις Αρχές και προτείνεται να περιλαμβάνει 2 Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής, 1 λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και 2 μέλη του ΑΣΕΠ. 4. Σχετικά με τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Κώδικα για τους Προϊσταμένους Γεν. Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, το 1 έτος άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων προτείνουμε να αναθεωρηθεί σε 3 έτη τουλάχιστον (1 πλήρης θητεία). 5. Σχετικά με τη μοριοδότηση των τυπικών-εκπαιδευτικών προσόντων (άρθρο 85 του Κώδικα) θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση μοριοδότησης για κάθε γλώσσα ανάλογα με το εάν είναι γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή εκτός αυτής. Η άριστη γνώση οποιασδήποτε γλώσσας (εντός ΕΕ ή εκτός ΕΕ) θα πρέπει να μοριοδοτείται με τα ίδια μόρια (20 μόρια). Επίσης, προτείνεται να μοριοδοτηθεί και η καλή γνώση ξένης γλώσσας (με 5 μόρια) και η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (με 10 μόρια). 6. Σχετικά με το άρθρο 86, παρ. 3, εδ. γ’, επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη σε αυτό διαδικασία δείχνει ότι η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το ΣΕΠ απλά λειτουργεί ως το όργανο πραγματοποίησης των συνεντεύξεων. Η διαδικασία αυτή έρχεται σε αντίφαση με τις υπόλοιπες διατάξεις που ορίζουν ότι η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων γίνεται από το ΣΕΠ και η επιλογή προϊσταμένων τμημάτων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό απαιτεί σχετική τροποποίηση ώστε να συνάδει με τις υπόλοιπες διατάξεις.