• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:45

    Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «-Ο χρόνος άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων σε Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης: 20 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 10 έτη».