• Σχόλιο του χρήστη 'Τ/Ν' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:08

    Βασικό κριτήριο επιλογής των στελεχών αυτών θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση του μέχρι τώρα έργο τους με βάση μετρήσιμα αντικειμενικά στοιχεία, η αξιολόγηση αυτών των υποψηφίων από τους υφισταμένους τους με αντικειμενική διαδικασία καθώς και για τις περιπτώσεις δομών και υπάλληλων που έχουν επαφή με το κοινό να εισαχθεί αντικειμενική διαδικασία συμμετοχής του κοινού αυτού στην αξιολόγηση τους. Επίσης Σημαίνουσα βαρύτητα στην επιλογή του υποψηφίου πρέπει να έχει και η αξιολόγηση του με βάση την υποβολή γραπτών προτάσεων όπου να περιγράφεται το όραμα του και οι προτάσεις του για την βελτίωση συνολικά και επιμέρους της υπηρεσιακής μονάδας που θέλει να αναλάβει να προΐσταται είτε είναι τμήμα είτε διεύθυνση είτε είναι μεγαλύτερη δομική μονάδα. Αυτά τα κριτήρια να εφαρμόζονται και να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία κατά το στάδιο της επαναξιολόγησης του αφού επιλέγει π.χ μετά από ένα η δυο χρόνια. Σε μερικές δε περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και λυτρωτικά κατά το στάδιο της επαναξιολόγησης ο υποψήφιος να περνά από ψυχομετρική διαδικασία και αν δεν καταφέρει να περάσει τα συγκεκριμένα τεστ να απομακρύνεται από τη θέση.