• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:57

    Παρατηρήσεις και προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, ΠΟΜΗΤΕΔΥ επί συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι μια καλή προσπάθεια για να αποτρέψει τις πελατειακές σχέσεις στο Δημόσιο, να αποτρέψει τους κάθε λογής προσχηματικούς ή επίπλαστους αποκλεισμούς ικανών υπαλλήλων ενώ ανατρέπει νομοθέτημα με ξεπερασμένες μεθοδεύσεις, τιμωρητικό χαρακτήρα και υποχρεωτικές βαθμολογικές ποσοστώσεις. Διακρίνουμε διάθεση προστασίας του αξιολογούμενου υπαλλήλου με τη διαδικασία της ένστασης και της βαθμολογικής επανεξέτασης, όπως και της υποχρεωτικής αιτιολόγησης της μικρής βαθμολόγησής του. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι στόχος πλέον είναι η βελτίωση του υπαλλήλου και όχι η απόλυσή του. Γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της συλλογικής δράσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων – στόχων με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων (ολομέλειες) εκπέμποντας ένα «άρωμα» δημοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση. Η δημοσίευση στη διαύγεια των αποφάσεων στοχοθεσίας ενισχύει και προστατεύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Ως προς το συγκεκριμένο άρθρο (29), προτείνουμε: - Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων (άρθρο 84) Όπου είναι προϋπόθεση για την επιλογή προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος να «έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου…» να αφορά αποκλειστικά όσους έχουν κριθεί από Υπηρεσιακά Συμβούλια. Για τις θέσεις προϊσταμένων Τμήματος και Διεύθυνσης να υπάρχουν ενιαίοι συντελεστές μοριοδότησης ως εξής: α ομάδα: 35%, β ομάδα: 25%, γ ομάδα: 20%, δ ομάδα: 20% αυξάνοντας το συντελεστή της ομάδας κριτηρίων β που αντιπροσωπεύει τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των στελεχών, η οποία είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η αντίστοιχη μείωση γίνεται από την κατηγορία α που ήδη τα επιμέρους πτυχία έχουν υψηλή μοριοδότηση. - Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ( άρθρο 85) Παρ. 1 αναφέρεται στο β: «μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης» αλλά στο β. «Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία», δεν περιγράφεται πουθενά ο τρόπος μοριοδότησης της άσκησης καθηκόντων ευθύνης. Θα πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τους υπαλλήλους που έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης (προϊσταμένων διευθύνσεων / τμημάτων) και μόνον για εκείνους που έχουν επιλεγεί από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Παρ. 3 αναφέρεται στο α: «τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:…» Μοριοδοτείται μόνον η άριστη γνώση ξένης γλώσσας (με 20 μόρια). Θεωρούμε ότι πρέπει να μοριοδοτείται και αναλογικά: η πολύ καλή γνώση με 15 μόρια και η καλή με 10 μόρια. Επίσης, θα πρέπει να μοριοδοτείται και η συμμετοχή των υπαλλήλων σε συλλογικά όργανα